Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

 CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 22 03 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 8A;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "Aleea Nina Cassian" unei artere de circulație;
 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterana și supraterană în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 26 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale 7 Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Hagivio S.R.L. pentru proprii angajați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 50D;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor, nr. 15;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foișor, nr. 3;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Cantinei de Ajutor Social a imobilului situat pe strada Dogăriei, nr. 26 A ;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor bugetului local al Municipiului Galați în vederea publicării listei restanțierilor pe pagina de internet a municipiului;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Inspectoratul Școlar Județean Galați în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local privind Grădinița cu Program Normal nr. 6 din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Domnească, nr. 25;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I";
 • Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Municipiului Galați în domeniul public al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galati cu Parohia "Sfinții Trei Ierarhi" și Serviciul de Asistență Medicală Galați, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local "Înființare Centru de Permanență situat în Cartier Mazepa II";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Redimensionare Instalație electrică Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna - Atelier de producție";
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea spațiului medical, situat în Galați, Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 16,54 mp și suprafața de 35,06  mp reprezentând cota-parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Domnițeanu Viorica, în calitate de reprezentant legal al Societății Biomedical Clinique S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului "Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr 39A;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 90;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Borzești, nr. 40;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind achiziționarea a 8 tramvaie noi în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgente - Spitalul clinic de urgenta pentru copii Galați "Sf. Ioan" Galați";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul memoriei";
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 468/25.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Campus Școlar la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza - corp B";
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Grădina de vară și spații de protocol - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, Str. Gheorghe Asachi, nr. 11A, în suprafață exclusivă de 17,16 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Panghe Carmen-Rodica în calitate de reprezentant legal al Societății Optim Life Family S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 62 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir", cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru R.A. Administrația Zonei Libere Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, pentru Societatea Transurb S.A. Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Galați din România și Municipiul Cahul din Republica Moldova;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2018;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C21, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc C22, aferent asociatiei de proprietari nr.208 din Municipiul Galați”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD1, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD2, aferent asociatiei de proprietari nr. 113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD3, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CD4, aferent asociatiei de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească, nr. 15, Centru, aferent asociatiei de proprietari nr. 160 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E7, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E8, aferent asociatiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe - bloc SD9C, aferent asociației de proprietari nr. 322 din Municipiul Galati";
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performantei energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea performanţei energetice şi reabilitare termică Creşa nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de Locuințe și sprijin pentru tineri” și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciară care apartin domeniului public al municipiului Galati;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție la obiectivul "Modernizare strada Cerealelor si str. Dr. Carnabel intre str. Basarabiei si str. V. Alecsandri" cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati;
 • Proiect de hotărâre privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati, si aprobarea organigramei si a statului de functii;
 • Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat in municipiul Galati, strada Fraternitatii nr. 1, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificările și completările ulterioare
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Local al Municipiului Galați ca membru fondator al Fundației ”Andreiana Juventus”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării       lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Ana”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Întâmpinarea Domnului”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfântul  Mare Mucenic Dimitrie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării     lucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Nectarie” - Barboşi
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Pogorârea Sfântului Duh”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Mina, Victor și Vichentie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”  
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Grigorie Teologul”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Schimbarea la Fața”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Adormirea - Cimitir Eternitatea”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfânta Cruce”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Trei Ierarhi”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei “Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de construire a „Cantinei sociale și  Centrului de zi pentru copiii proveniți din  familii defavorizate de pe lângă Parohia „Sfântul Vasile ”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării   lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfinții Martiri Brâncoveni”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  „Sfântul Atanasie Patelarie”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  „Romano-catolică”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a  locașului de cult al Bisericii  Evanghelice Creștine
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a „Bisericii creștine de rit vechi-Sfântul Nicolae”
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii  Reformate
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local pentru serviciile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată;
 • Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Societății Gospodărire Urbană SRL Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 73384/01.08.2006;
 • Proiecte de hotărâri privind finanțarea de la bugetul local a unor structuri sportive din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați" domnului Gheorghe Victor Dumănescu;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării din anul 2018, pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din Galați;
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Gospodarire Urbana S.R.L. Galati
 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse
 • Miercuri, 14 Martie 2018 00:00

  Comunicat de presă 14 martie 2018

  Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare nr. 939 din 27.12.2017 pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388 din municipiul Galați”, Cod SMIS 117906, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

  Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

  Obiectivul specific al acestui proiect constã în creºterea performanþei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaþi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

  Valoarea totalã eligibilã a contractului este de 863.751,20 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã solicitatã reprezintã 518.250,72 lei. Durata de implementare a proiectului este de 19 luni.

  Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 martie 2018, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din Strada Domnească nr. 54.

  Date de contact: Manager proiect - doamna Pavlenco Violeta, Serviciul Investiții, tel.: 0236307724, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  CONSILIUL LOCAL GALAŢI

  În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 12 03 2018, orele 1100, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 •           Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 •           Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse.
 • Joi, 08 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 08.03.2018

  Primăria Municipiului Galați solicită tuturor operatorilor de telecomunicaţii care deţin reţele aeriene pe strada Traian pe segmentul cuprins între strada Tecuci şi strada Brăilei să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din strada Domnească nr. 54, etaj 2, camera 205, pentru stabilirea modalităţii de implementare a prevederilor Regulamentului privind modalităţile, condiţiile şi tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor (proprietari sau utilizatori) de reţele publice de comunicaţii electronice pe propietatea publică sau privată a Municipiului Galaţi aprobat prin H.C.L. nr. 407 din 27.10.2015, până la data de 09.03.2017 ora 12:00.

  Neprezentarea până pe data de 12.03.2017 ora 09:00 va conduce la demontarea reţelelor pe cheltuiala deţinătorilor.

  Primarul Municipiului Galaţi

  Ionuţ Florin PUCHEANU 

  Este posibil ca având o alimentație bazată pe grupa ta sanguină – 0, A, B, sau AB – să te ajute să devii mai sănătos? Aceasta este ideea din spatele dietei pe care o vom descrie în continuare, creată de către Peter J. D’Adamo.

  El consideră că mâncarea pe care o mâncăm reacționează din punct de vedere chimic cu grupa noastră sanguină. Dacă urmezi o dietă creată în funcție de grupa ta sanguină, corpul tău va digera mâncarea mult mai eficient. Vei putea pierde în greutate, vei avea mai multă energie și vei putea preveni apariția unor situații neplăcute.

  Să trecem la treabă și să arătăm, pe scurt, ce poate mânca fiecare persoană, în funcție de grupa sanguină pe care o are.

  Grupa 0 – pentru persoanele cu această grupă sanguină este necesară o dietă bogată în proteine, care să conțină carne (de pui sau vită slabă), pește proaspăt, dar și legume. De asemenea, produsele ce conțin grâu ar trebui evitate. De asemenea, D’Adamo recomandă și suplimente ce pot preveni sau corecta problemele cu țesutul adipos din zona abdominală, o problemă frecvent întâlnită la persoanele cu un astfel de regim. Așa că, dacă ai grupa sanguină 0 și îți plac sandwich-urile, cu siguranță ești și un fan al Contelui de Sandwich, un personaj ce obișnuia să mănânce tot timpul carnea între două bucăți de pâine pentru a nu se murdări pe mâini. Dar conform acestei diete, pâinea ar trebui exclusă din dieta ta.

  Grupa A – O dietă fără carne, bazată pe fructe și legume, cereale integrale, organice sau proaspete, deoarece D’Adamo spune că oamenii cu grupa sanguină A au un sistem imunitar foarte sensibil.

  Grupa B – Pentru această categorie sunt de evitat porumbul, grâul, roșiile, arahidele și semințele de susan. Carnea de pui este de asemenea o problemă, conform lui D’Adamo. El încurajează consumul de legume verzi, ouă, anumite tipuri de carne și lactate cu un conținut scăzut de grăsimi.

  Grupa AB – Dieta ar trebui să se concentreze pe alimente precum tofu, fructe de mare, lactate și legume verzi. D’Adamo spune că oamenii cu grupa sanguină AB tind să aibă acizi stomacali slabi. Sunt de evitat cafeaua și carnea procesată.

  Așa cum se poate observa deja, din cauza faptului că dieta dictează să mănânci doar anumite tipuri de mâncăruri, în funcție de grupa sanguină pe care o ai, nu permite prea mult includerea și a unor plăceri personale. De exemplu, dacă ești un mare fan al cărnii și al cartofilor, nu vei fi prea fericit cu o dietă specifică grupei sanguine A, care este în mare parte de tip vegetarian.

  De asemenea, au fost realizate și studii asupra unor persoane ce au urmat acest tip de dietă și s-au constatat îmbunătățiri ai unor indici de sănătate. Alte studii au arătat că de fapt nu ar avea nici un efect asupra sănătății. Totuși, au fost și voci care au afirmat faptul că această dietă poate fi eficientă în procesul de slăbire, deoarece este destul de restrictivă. E greu de spus ce efecte poate avea. Singurul lucru pe care îl putem face este să încercăm această dietă, pentru o scurtă perioadă, pentru a putea observa dacă ne conferă o stare de bine.

  Miercuri, 07 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 07.03.2018

  Primăria Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire cămine guri de scurgere cu sifon şi depozit în municipiul Galaţi – etapa 1”, propus a fi amplasate în mun. Galaţi zone cartiere: Centru, Tiglina I, Tiglina 2, cartier Aurel Vlaicu, Micro 13B, Micro 14, Micro 16, Micro 17, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 39A, Micro 39B.

  Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul PRIMĂRIEI MUNCIPIULUI GALAŢI din Galaţi str. Domnească nr. 54, în zilele de luni – joi, între orele 830 – 1600 şi vineri între orele 830 – 1330.

  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediu autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galaţi.

  PRIMAR,

  Ionuţ Florin PUCHEANU

  Eurotermopan Group Service s.r.l. cu sediul în Galaţi, judeţul Galaţi, anunţă demararea proiectului ”Fabricarea şi recondiţionarea de ansambluri centrale turbosuflante auto Eurotermopan Group Service SRL”, cod MySMIS 105193.
  Proiectul este finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
  Obiectivele proiectului sunt:
  1. - fabricarea, recondiţionarea şi comercializarea de ansambluri centrale turbosuflante auto, prin achiziţia de subansamble noi şi prelucrarea lor;
  2. - creşterea numărului mediu de salariaţi cu 3 faţă de numărul mediu înregistrat la finalul exerciţiului financiar 2015 (1 angajat).
  Valoarea totală a proiectului este de 273.600,56 lei, din care 180.848,22 lei este valoarea finanţării nerambursabile.
  Data începerii proiectului este 6 februarie 2018, iar data finalizării este 31 iulie 2018.

  Societatea Innovera Consulting SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă începerea activităţilor proiectului cu titlul Fulldome, cod MySMIS 107637, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microîntreprinderi.
  Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
  Valoarea totală proiectului: 1.009.612,07 lei.
  Valoarea finanţării nerambursabile: 736.825,81 lei, din care 626.301,94 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 110.523,87 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
  Proiectul îşi propune următoarele obiective:
  (1) Introducerea şi exploararea economică a unui tip nou de produs pe piaţă, de proiecţie digitală 360 de grade pentru publicul larg în interval de 18 luni de la demararea investiţiei;
  (2) Înzestrarea tehnicomaterială cu două sisteme de proiecţie video 360 de grade tip cupola dotate cu echipamente tehnologice aferente, din care unul va fi utilizat pentru proiecţii în aer liber şi unul va fi utilizat în interiorul unor clădiri existente, în interval de 18 luni de la demararea investiţiei.
  Prin proiectul Fulldome, societatea doreşte să atingă următoarele rezultate:
  (1) exploatarea economică a unei noi idei de afaceri pe o durata de cel puţin 5 ani;
  (2) creşterea gradului de inzestare tehnico-materială a întreprinderii cu două medii de proiecţie pe suprafaţe semisferice imersive, precum şi cu echipamente tehnologice necesare pentru redare de conţinut multimedia 360 de grade;
  (3) crearea de 5 (cinci) noi locuri de muncă în anul al doilea de la data demarării investiţiei şi menţinerea lor pe o perioada de minim 3 ani.
  Proiectul are ca loc de implementare punctul de lucru al Societăţii situat în strada Nae Leonard nr.42, Municipiul Galaţi, Judeţ Galaţi, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
  Perioada de implementare a proiectului este de 31 de luni, în perioada 5 octombrie 2016 – 30 aprilie 2019.
  Date de contact: Rodica Bîzdoacă, Administrator, Tel / Fax: +40 31 005.12.77 , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  S.C. MVM CARPAT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Diversificarea activității firmei SC MVM CARPAT SRL ”, cod SMIS 108249, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 571.605,79  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 366,988.00   lei.

  Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea și dezvoltarea durabilă a societății SC MVM CARPAT SRL prin achiziționarea de utilaje performante în vederea diversificării activității societății.

  Obiectivele specifice ale proiectului

 • Prin prezentul proiect de investiții, societatea intenționează să-și diversifice activitatea, prin introducerea unui nou proces de producție și achiziția unor echipamente performante și eco-eficiente în vederea tăierii, fasonării și finisării pietrei, cu influențe notabile și asupra mediului prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Realizarea acestei investiții va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale impuse de UE în materie de calitate și performanță. Mai mult decât atât, acest proiect va contribui la dezvoltarea societății, asigurându-se astfel premisele adaptării la concurența exitentă pe piața națională dar și cea europeană. În vederea exploatării optime a investiției, societatea va angaja 3 persoane, determinând astfel o creștere a gradului de absorbție a forței de muncă pe plan local. În procesul de angajare societatea va promova egalitatea în relațiile de muncă și accesul nediscriminatoriu, prin adoptarea acestor principii în Regulamentul de ordine interioară.
 • În momentul recrutării noilor angajați, se vor acorda șanse egale de angajare tuturor celor care îndeplinesc condițiile minime de angajare, indiferent de sex, vârstă, religie, rasă, orientare sexuală, apartenență socială, cetățenie, calificare și alte considerente discriminatorii și se țină cont de incluziunea socială a persoanelor provenind din categoria celor defavorizate.

  În urma implementării proiectului se va angaja cel puțin o persoană din categoriile defavorizate.

 • Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț de presă după semnarea contractului de finanțare și a unui anunț privind finalizarea implementării proiectului precum și a materialelor publicitare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
 • Durata de implementare a proiectului este de 29 luni. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la:

  Nume persoană de contact: MUNTEANU Marcel- Adrian

  Funcţie: Administrator

  Telefon: 0729937075, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Luni, 05 Martie 2018 00:00

  ANUNŢ PUBLIC 05.03.2018

  Primăria Municipiului Galaţi aduce la cunoştinţă publică proprietarilor de vehicule care din anumite motive le-au abandonat pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi că în conformitate cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 421/2002 actualizată privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor admininstrativ teritoriale, au obligaţia de a le ridica în termen de cinci zile de la publicarea anunţului:

 • FIAT                   albă                  P 7129 AT                     Strada Regimentul 11 Siret, bloc C10
 • FORD                albă                  X 808 BDB                     Strada Regimentul 11 Siret, bloc E3
 • DAEWOO          albă                  fără                               Strada Regimentul 11 Siret, bloc E6-C19
 • DACIA                albă                 fără                               Strada 1 Decembrie 1918, bloc S7D
 • BMW                 gri                    BP 9003 BX                   Strada 1 Decembrie 1918, bloc B
 • KIA                    verde                fără                               Strada 1 Decembrie 1918, bloc S3
 • ALFA ROMEO    neagră              fără                               Strada Nae Leonard, bloc C15
 • VW                    bleumarin         GL 30 RLM                    Strada Gheorghe Doja, bloc 8A
 • DAEWOO          gri                    AG 83 ASD                   Strada Gheorghe Doja, bloc 8A
 • DAEWOO          verde                GL 05 MYA                    Strada Macedonă, bloc A4
 • VW                   bleu                  SB 76 VLV                    Strada Regiment 11 Siret, bloc C10
 • VW                   albă                  TM 07 RXA                    Strada Regiment 11 Siret, bloc E3
 • FORD               albă                  GL 13 LEK                     Strada Traian, Parcare Tunelului
 • FORD               albă                  GL 034210                     Ţiglina III, bloc C6-B3
 • Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare apelând  numerele de telefon 0336102112 sau 0336102115  în zilele de luni – joi, orele 800 - 1630 şi vineri: 800 – 1400.

  Primarul Municipiului Galaţi

  Ionuţ Florin PUCHEANU  

  Pagina 1 din 467