Vineri, 18 Mai 2018 00:00

A.G.A.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONVOCARE Domnul Neculai MARATAS, în calitate de administrator unic al ZAHĂRUL LIEŞTI SA, înregistratà la Registrul Comertului sub nr. J17/225/1991, CUI RO1641992, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu actul constitutiv al societàţii, convoacà ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR societàtii ZAHĂRUL LIEŞTI SA pentru data de 19 iunie 2018, la ora 12:00 la sediul social al societàţii: Lieşti, Str. Fabricii de Zahăr nr. 10, Pavilion Administrativ, biroul nr. 1, etaj 1, judeţul Galaţi, România, cu urmàtoarea ordine de zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic şi de auditorul financiar şi luarea unei decizii cu privire la afectarea rezultatului contabil; 2. Pronunţarea asupra gestiunii administratorilor, a descărcării de gestiune a acestora pentru activitatea din anul 2017; 3. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 şi, după caz, a programului de activitate pentru exercitiul financiar următor; 4. Prelungirea mandatului şi a contractului de audit financiar încheiat de Societate cu FINCONT AUDIT SRL; 5. Mandat pentru formalităţi. Data de referinţă pentru participare şi pentru vot în cadrul Adunării Generale va fi 11 iunie 2018, inclusiv pentru a doua Adunare Generală Ordinară, conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. Invitàm pe aceastà cale acţionarii societàtii ZAHĂRUL LIEŞTI SA sà participe la sedinţa Adunàrii Generale Ordinare, în vederea întrunirii cvorumului legal cerut de actul constitutiv şi de Legea nr. 31/1990 privind societàţile. În cazul în care, la prima convocare, cvorumul nu este reunit, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine pe 20 iunie 2018, la ora 12:00, în acelaşi loc şi având aceeaşi ordine de zi. Acţionarii pot participa la Adunarea Generalà direct sau prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale, din care un exemplar va fi depus de càtre reprezentantul desemnat pe biroul Adunàrii cu 48 de ore înainte de Adunare. Data: 16.05.2018 Domnul Neculai MARATAS, Administrator unic (08102)

Citit 2494 ori Ultima modificare Vineri, 18 Mai 2018 08:33
Mai multe din această categorie: « Cumparari Auto Felicitari »