Marți, 23 Ianuarie 2018 00:00

A.G.A.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul de Administraţie al S.C. GALGROS S.A., cu sediul in Galati, str. H.COANDA nr. 5, jud. Galati, înmatriculată la ORC sub nr. J 17/53/1991, avand CUI RO 1628241, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, şi dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.02.2018 (data de referinţă), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. GALGROS S.A.,Galati, la data de 23.02.2018, ora 9, la sediul din Galati, Str.H.Coanda, nr. 5 cu următoarea ordine de zi: ORDINEA DE ZI AGOA 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar, întocmite pentru exerciţiul financiar 2017. 2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2017 şi acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi din alte rezerve. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2017. 4. Analiza şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018. 5. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2018 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii. 6. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor, Panaite Sorin şi Tiru Luminiţa, ca urmare a expirării mandatului, de la data de 24.02.2018 până la data de 24.02.2022. Discuţii şi validarea deciziei nr. 13/25.08.2017 cu privire la cooptarea ca membru în Consiliul de Administraţie a d-lui Gheorghe Chirila pe perioada noului mandat (24.02.2018 - 24.02.2022). Stabilirea indemnizaţiei acestora. 7. Alegerea Auditorului financiar, ca urmare a expirării mandatului pe o perioada de 3 ani de la 24.02.2018 - 24.02.2021 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru stabilirea preţului contractului de audit. 8. Aprobarea datei de 15.03.2018 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 9. Desemnarea d-lui PANAITE SORIN să efectueze formele de înregistrare şi de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor. În situaţia neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generala Ordinara a Acţionarilor pe data de 24.02.2018, ora 9 la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi. Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care deţin calitatea de acţionar la data de referinţă, respectiv 12.02.2018. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, de a prezenta, in scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) şi ii) pana la data de 05.02.2018 – ora 1500. Acţionarii prevăzuţi la alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 23/24.02.2018”. Începand cu data convocării, documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societăţii în zilele lucrătoare între orele 09 si 15. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială. Formularul de procura speciala se poate obţine de la sediul Societăţii începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 09-15. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societăţii, până la data de 21.02.2018 ora 9. Accesul acţionarilor, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură dată persoanei fizice care le reprezintă şi actul de identitate al acesteia. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă poate fi obţinut, începand cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09 – 15 de la sediul societăţii. În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia actului de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator în cazul persoanelor juridice, parafat şi semnat de reprezentantul legal ) poate fi transmis la sediul societăţii până la data de 21.02.2018 ora 9, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 23/24.02.2018”. Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calculul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 09 şi 15. Preşedinte al Consiliului de Administraţie, PANAITE SORIN (07802)

Citit 2312 ori Ultima modificare Marți, 23 Ianuarie 2018 17:26
Mai multe din această categorie: « Cumparari Auto Felicitari »