Imprimă această pagină
Vineri, 20 Noiembrie 2020 15:04

ANAF informează: Procedura pentru acordarea eşalonării la plată simplificate, publicată în Monitorul Oficial Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, începând de vineri, 20 noiembrie 2020, cererile pentru accesarea eşalonării la plată simplificate, datorită faptului că în Monitorul Oficial din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eşalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare - link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Contribuabilii persoane fizice şi juridice pot accesa eşalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanţii, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declaraţiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe perioada eşalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eşalonării la plată - în situaţia în care se doreşte includerea în eşalonare a obligaţiilor care constituie condiţie de plată, precum şi două cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată - în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eşalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor.

Cererea de eşalonare la plată se soluţionează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eşalonare şi nici nu este necesară constituirea de garanţii.

De asemenea, facilităţile fiscale care pot fi accesate pentru conformarea la plata obligaţiilor fiscale sunt: eşalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală, anularea obligaţiilor de plată accesorii şi restructurarea obligaţiilor bugetare.

I. Eşalonarea la plată conform Codului de procedura fiscală

În ce condiţii poate fi accesată eşalonarea la plată?

Orice categorie de contribuabil poate accesa eşalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:
a) pe cel mult 6 luni, în situaţia în care nu deţineţi garanţii;
b) pe cel mult 12 luni, în situaţia în care vă încadraţi în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic;
c) pe cel mult 5 ani, în situaţia în care deţineţi garanţii, chiar şi insuficiente.

Odată cu această eşalonare se poate acorda şi amânarea la plată până la finalizarea eşalonării, a dobânzilor şi/sau a penalităţilor de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadraţi într-una din următoarele situaţii:
a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;
b) să constituiţi garanţii, în situaţia în care  obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menţionate la lit. a);
c) să vă încadraţi în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiţi garanţii în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată şi amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eşalonare la plată trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:
a) să vă aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aveţi capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deţinute de organul fiscal;
b) să aveţi constituită garanţie;
c) să nu vă aflaţi în procedura insolvenţei;
d) să nu vă aflaţi în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe lângă condiţiile mai sus menţionate, trebuie să aveţi depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală şi se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

În cazul în care îndepliniţi condiţiile necesare şi doriţi să beneficiaţi de eşalonare la plată este necesar să depuneţi cerere de acordare a eşalonării la organul fiscal competent.

II. Anularea obligaţiilor de plată accesorii

În ce condiţii se poate accesa anularea obligaţiilor de plată accesorii?

Pentru a beneficia de anularea unor obligaţii bugetare accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) să aveţi depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) să depuneţi cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
De asemenea, puteţi beneficia de anularea obligaţiilor accesorii aferente şi următoarelor obligaţiilor bugetare principale:
a) cele stabilite prin declaraţii rectificative, în condiţiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, în condiţiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condiţiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
d) cele eşalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condiţiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteţi depune notificare la organul fiscal competent prin care vă manifestaţi intenţia de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii şi/sau a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii le puteţi descărca pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare - link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf şi pentru cerere - link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.

III. Restructurarea obligațiilor bugetare

În ce condiţii se poate accesa restructurarea obligaţiilor bugetare?

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat şi constă în restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, puteţi beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale dacă achitaţi pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu îndepliniţi condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezintaţi un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu vă aflaţi în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. În cazul în care vă aflaţi în procedura insolvenţei şi doriţi restructurarea obligaţiilor bugetare puteţi notifica organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să ieşiţi din această procedură;
d) să nu vă aflaţi în dizolvare;
e) să aveţi îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să îndepliniţi testul creditorului privat prudent.

În situaţia în care intenţionaţi să beneficiaţi de restructurarea obligatiilor bugetare puteţi depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligaţiilor bugetare o puteţi depune până la data de 30 iunie 2021.

Articole similare: ANAF a elaborat procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată

Ioana Tanase

Articole recente - Ioana Tanase