Sâmbătă, 06 Decembrie 2014 08:00

ANUNŢ IMPORTANT

Scris de M.A.S.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI anunţă chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, care au depus dosare pentru obţinerea unei locuinţe sociale, să-şi completeze /actualizeze dosarele până la data de 31.12.2014 cu următoarele acte, după caz:

 

1. Cerere tip

2. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soţ, soţie şi copii majori-se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinute :

- adeverinţă cu salariul net;

- cupon şomaj sau adeverinţă AJOFM;

- cupon pensie;

- declaraţie notarială pentru situaţia în care nu se realizează venituri

3. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impozite, Taxe şi Alte Venituri Persoane Fizice din care să rezulte că solicitantul şi membrii familiei acestuia(soţ, soţie, copii majori) nu figurează cu creanţe bugetare de plată către bugetul local.

4. Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţin o locuinţă în proprietate personală sau că nu au calitatea de chiriaş la o altă locuinţă din fondul de stat-soţ, soţie şi copii majori;

5. Copie xerox după contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;

6. Copie xerox după actul de deţinere al locuinţei în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;

7. Copie xerox după certificatul de căsătorie;

8. Copie xerox după actul de naştere şi actul de identitate –pentru soţ, soţie, copii şi după caz , alte persoane care locuiesc şi au domiciliul la adresa solicitantului;

9. Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) în cazul în care starea sănătăţii unui membru al familiei impune o măsură de urgenţă;

10. Copie sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c şi din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999.

Solicitanţii vor depune actele la Registratura Primăriei, la sediul din str. Fraternităţii nr. 1-Centrul de Informare al Cetăţeanului.

 

 

 

 

 

PRIMAR

MARIUS STAN

 

Lasă un comentariu