Vineri, 24 Iulie 2020 14:00

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ ORDINARĂ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 30 IULIE 2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 360

din 24 iulie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 30 iulie 2020, ora 1400

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 30 iulie 2020, ora 1400, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN.
 • Iniţiator:

  Comisia de validare

 • 3. Depunerea jurământului.
 • 4. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN.
 • Iniţiatori:

  Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Hulea Angelu, Iosif Iulian, Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ursu Nicușor

 • 6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Atribuirea în folosință gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundației „Inimă de Copil” a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: „Reabilitare și modernizare drumuri județene”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu rețelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – DN 26 – (DJ255)”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada ianuarie – aprilie 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Smulți din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulți, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 19. Alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 20. Majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile colective din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Lasă un comentariu