Miercuri, 23 Noiembrie 2022 12:14

Convocator şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi 29 noiembrie 2022 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 536

din 23 noiembrie 2022

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 29 noiembrie 2022, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 29 noiembrie 2022, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” interpretei de muzică populară Mioara VELICU.

Iniţiator:

Costel Fotea

2. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” blogger–ului culinar Gina BRADEA.

Iniţiator:

Costel Fotea

3. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

4. Modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Galaţi nr. 144/30.06.2021 privind aprobarea reorganizării Centrului de  zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”.

Iniţiator:

Costel Fotea

5. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

6. Prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016.

Iniţiator:

Costel Fotea

7. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină și Farmacie în vederea susținerii și promovării reciproce a activităților comune pentru realizarea unor obiective academice respectiv organizarea de congrese, conferințe, programe, campanii și proiecte.

Iniţiator:

Costel Fotea

8. Trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării.

Iniţiator:

Costel Fotea

9. Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

10. Aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Lucrări tehnico – edilitare şi Sistematizare verticală, aferente  investiţiei locuinţe pentru tineri destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi”

Iniţiator:

Costel Fotea

11. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54/28.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a Casei Memoriale “Costache Negri”.

Iniţiator:

Costel Fotea

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați».

Iniţiator:

Costel Fotea

16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 109/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galați”. 

Iniţiator:

Costel Fotea

17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Ambulatoriu Integrat de Specialitate din  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei  Galaţi”.

Iniţiator:

Costel Fotea

18. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare și modernizare drumuri județene”.

Iniţiator:

Costel Fotea

19. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri.

Iniţiator:

Costel Fotea

20. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv United Galați în vederea participării Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiţia Europeană Elite Round – UEFA Futsal Champions League 2022-2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

21. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

22. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului de investiţie „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci’’ componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”.

Iniţiator:

Costel Fotea

23. Aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice.

Iniţiator:

Costel Fotea

24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.11.2022.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

      Secretarul General al Judeţului 

                       Ionel Coca

Lasă un comentariu