Joi, 23 Aprilie 2020 16:22

Convocator şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi 29 aprilie 2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 247
din 23 aprilie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD. GALAŢI”.

Iniţiator: Costel Fotea
3. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea
5. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2020.

Iniţiatori: Costel Fotea
7. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020.

Iniţiator: Costel Fotea
8. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

 

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Lasă un comentariu