Marți, 25 August 2020 17:09

Convocator şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi - 31 august 2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 391
din 25 august 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 31 august 2020, ora 14.00

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 31 august 2020, ora 14.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu reţelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEŞTI-GRIVIŢA (DJ 254)”.

Iniţiator: Costel Fotea

4. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Teren de Sport cu suprafaţa sintetică beneficiar Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan

Iniţiator: Costel Fotea

5. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

Iniţiator: Costel Fotea

6. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

Iniţiator: Costel Fotea

7. Aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes judeţean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”.

Iniţiator: Costel Fotea

8. Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare şi / sau drumuri de legătura şi infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic”.

Iniţiator: Costel Fotea

9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Costel Fotea

10. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafaţă de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

11. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă totală de 17,88 mp din zona drumului judeţean DJ 253, din comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi

Iniţiator: Costel Fotea

12. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,50 mp aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

13. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Lasă un comentariu