Vineri, 08 Aprilie 2022 00:00

Cum poţi recupera o creanţă în România Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Având în vedere multiplele situaţii în care un creditor se loveşte de refuzul debitorului în efectuarea unor plăţi, legea oferă fiecărui creditor care doreşte să recupereze o creanţă, o datorie sau un debit de la debitorul său mai multe mijloace legale, fie că este vorba de o acţiune în instanţă, fie de proceduri prealabile acesteia. Un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită poate oferi asistenţă juridică în vederea identificării etapelor care trebuie parcurse în astfel de cazuri, precum şi asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţei de judecată sau a oricărei persoane fizice sau juridice pentru recuperarea datoriilor, creanţelor sau debitelor dumneavoastră.

1. Proceduri prealabile
Creditorul poate recupera o creanţă, un debit sau o datorie de la debitorul său chiar fără a-l chema în judecată pe acesta, înainte de formularea unei acţiuni în instanţă.
Din experienţa noastră, în practică, în jurul a 40% din astfel de cazuri, creditorul reuşeşte să recupereze creanţa, datoria sau debitul datorat după parcurgerea procedurilor prealabile, debitorul preferând să achite creanţa pentru a evita eventualele costuri suplimentare pe care le-ar implica procedurile în faţa instanţei de judecată.
În această etapă, creditorul poate transmite o notificare prin executor judecătoresc către debitor prin care îi va solicita acestuia plata datoriei, creanţei sau debitului, imputându-i, acolo unde este cazul, inclusiv penalităţi pentru executarea obligaţiei debitorului cu întârziere.
Un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită poate asista creditorul în cadrul negocierilor purtate cu debitorul pentru a propune soluţii alternative în vederea recuperării datoriei, oferirea de condiţii favorabile debitorului în scopul achitării datoriei (de exemplu plata eşalonată a datoriei), precum şi încheierea de orice alte angajamente de plată.

2. Acţiune în pretenţii
În măsura în care creanţa nu este recuperată după parcurgerea procedurilor prealabile, creditorul se poate adresa instanţei competente pentru a obţine o hotărâre judecătorească prin care pârâtul să fie obligat la plata sumei de bani datorate.
Acţiunea în pretenţii prin care se urmăreşte plata unei sume de bani se desfăşoară conform procedurii de drept comun şi este aplicabilă oricărui litigiu cu acest obiect care nu este supus dispoziţiilor unei proceduri speciale, astfel cum sunt cele ce vor fi prezentate la punctele următoare.
În cadrul unei acţiuni în pretenţii, părţile pot propune administrarea oricărei probe necesare, precum şi prezentarea argumentelor atât în scris, cât şi oral în faţa instanţei de judecată.

3. Cerere cu valoare redusă
Spre deosebire de procedura comună a acţiunii în pretenţii, procedurile simplificate, precum cererea cu valoarea redusă sau ordonanţa de plată oferă posibilitatea creditorilor de a-şi recupera creanţele/datoriile/debitele într-un timp mai scurt şi cu costuri reduse.
Prin procedura cererii cu valoare redusă se pot valorifica creanţele a căror valoare nu depăşeşte suma de 10.000 de RON. La stabilirea valorii cererii, se va lua în considerare doar debitul principal, fără a se adăuga accesoriile creanţei, cum ar fi dobânzile sau cheltuielile de judecată. În procedura cererii cu valoare redusă nu pot fi încuviinţate acele probe a căror administrare necesită  cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive.
În situaţia în care creditorul alege să îşi recupereze creanţa astfel, este obligatorie îndeplinirea unei proceduri prealabile. Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă asistenţa de către un avocat specializat în litigii, recuperări creanţe şi executare silită care va putea pregăti toate etapele necesare în vederea recuperării sumelor datorate.
După pronunţarea hotărârii şi în cazul admiterii cererii, creditorul, pentru recuperarea creanţei, se va putea adresa executorului judecătoresc pentru a începe procedura executării silite a sumelor datorate de debitor în unei baza hotărâri judecătoreşti care este executorie de drept.

4. Ordonanţă de plată
Obiectul ordonanţei de plată nu poate fi  reprezentat de o prestaţie în afara obligaţiei debitorului de a plăti o sumă de bani. O altă condiţie specială de admisibilitate vizează creanţa creditorului care trebuie să fie certă (să fie constatată prin titlu executoriu), lichidă (obiectul acesteia să fie determinat sau determinabil) şi exigibilă (obligaţia debitorului să fi ajuns la scadenţă sau debitorul să fi fost decăzut din beneficiul termenului). Creanţa de recuperat va fi în mod obligatoriu constatată printr-un înscris sau determinată conform unui statut, regulament sau altui înscris, asumat de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
În ceea ce priveşte procedura prealabilă ordonanţei de plată, creditorul va transmite o somaţie prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire prin care îi va solicita debitorului să plătească suma datorată în termen de maxim 15 zile de la primirea acesteia.
În cazul în care instanţa dacă apreciază pretenţiile creditorului ca fiind întemeiate, emite o ordonanţă de plată executorie în care se va preciza suma şi termenul de plată.
De asemenea, părţile pot încheia o tranzacţie cu privire la suma de bani datorată de către debitor care va fi constată de către instanţa de judecată printr-o hotărâre definitivă şi executorie.
În concluzie, prin intermediul ordonanţei de plată poate fi solicitată orice sumă de bani, care va putea fi executată de către creditor într-un termen de maxim 30 de zile (părţile pot deroga de la această regulă) după parcurgerea unei proceduri rapide şi eficiente.
Cu toate acestea, în cazul recuperărilor de creanţe/datorii, un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită va putea analiza cu atenţie dacă condiţiile de admisibilitate a procedurilor simplificate sunt îndeplinite şi vă poate consilia în cazul apariţiei unor eventuale complicaţii pe parcursul procedurilor din cauza reticenţei debitorului de a plăti datoria sau de a încheia o înţelegere de comun acord cu creditorul.

5. Înscrierea la masa credală în situaţia în care este deschisă procedura insolvenţei faţă de debitor
În cazul recuperării unei creanţe de la societate aflată în insolvenţă, se vor aplica dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Odată cu data deschiderii procedurii insolvenţei de către tribunalul specializat, orice proces aflat pe rol şi orice executare silită pornite împotriva societăţii debitoare vor fi suspendate de drept.
Totodată, în procedura recuperării de creanţe sau debite, creditorii societăţii intrate în insolvenţă vor deveni părţi în procedura insolvenţei deschise împotriva debitoarei.
În cadrul procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar va verifica fiecare cerere de înscriere la masa credală a debitorului şi va trimite o notificare tuturor creditorilor prin care aceştia pot face opoziţie la hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei.
După finalizarea procedurii insolvenţei, activele debitorului vor fi valorificate, iar sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor conform ordinii de distribuire a creanţelor în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă, pentru recuperarea datoriilor, creanţelor, debitelor, apelarea la un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită, care să vă poată acorda consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare, atât în cadrul procedurilor prealabile, cât şi în faţa instanţelor de judecată în cadrul procedurii de drept comun, a procedurilor simplificate a cererii cu valoare redusă şi a ordonanţei de plată sau a procedurii insolvenţei în cazul în care debitoarea este o societate în stare de insolvenţă sau faliment.
Astfel, pentru recuperarea creanţelor/datoriilor de la debitori, un avocat vă va putea reprezenta în faţa instanţei de judecată, în cadrul adunărilor creditorilor, procedurilor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, precum şi reprezenta şi consilia în cadrul negocierilor referitoare la angajamente şi aranjamente de plată cu debitorul sau în orice raport juridic cu autorităţile statului sau cu orice persoană fizică sau juridică de la care aveţi de recuperat creanţe sau datorii. (sursa Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Lasă un comentariu