Marți, 02 Mai 2017 00:00

Cum puteţi primi ajutorul pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire - ACTE ȘI CRITERII

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria Municipiului Galaţi sprijină cetăţenii pentru achiziţionarea unui sistem alternativ celui centralizat de producere a apei calde şi căldurii. Valoarea ajutorului financiar este de 3.000 lei. Ajutorul financiar este asigurat exclusiv pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU CETĂŢINII CARE POT ACCESA AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT DE PRIMĂRIA MUNCIPIULUI GALAŢI
• 1. Persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului Galaţi
• 2. Au calitatea de proprietari/coproprietari sau au înstrăinat locuinţa pentru care se solicită sprijinul, cu păstrarea dreptului de uzufruct/habitaţie viageră
• 3. Sunt legal împuterniciţi, prin procură notarială, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct viager/habitaţie viageră şi solicită sprijinul pentru încălzirea locuinţei în numele acestuia
• 4. Nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi, orice sume datorate), întreţinere, utilităţi (apă, gunoi) sau la furnizorul de energie termică în sistem centralizat
• 5. Au folosit pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2016-2017 energie termică în sistem centralizat, sunt branşaţi la data de 01.04.2017, iar debranşarea să se realizeze în urma incapacităţii distribuirii de agent termic de către furnizorul de energie termică
• 6. Condiţii privind veniturile:   
- persoana singură  care are un venit net mediu lunar sub 2.500 de lei
- pentru familia formată din doi membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 de lei
- pentru familia formată din 3 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei
- pentru familia formată din 4 sau mai mulţi membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 de lei
• 7. Prin excepţie, ajutorul financiar se acordă şi familiilor/persoanelor singure debranşate anterior datei de 01.04.2017, care îndeplinesc criteriile de la punctul 4,  nu beneficiază de nici un alt sistem de încălzire şi nici nu deţin branşament individual la reţeaua de gaze (destinat utilizării unui sistem de încălzire), pe baza unei anchete sociale efectuate de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului
• 8. De asemenea ajutorul financiar se acordă şi familiilor /persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de la punctul 4 dar care înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere de până la 3.000 de lei (bază + penalităţi) şi care prezintă o declaraţie notarială prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar.

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR

•  Copii act de identitate al proprietarului/ coproprietarului imobilului şi ale celorlalţi membri ai familiei cu acelaşi domiciliu;
•   Copie act de proprietate al imobilului;
•   Adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari cu privire la suma datorată cu titlu de întreţinere şi utilităţi (apă, gunoi etc.) la data depunerii cererii, cu menţiunea pe propria răspundere, dacă există sau nu restanţe, precum şi situaţia plăţilor la furnizorul de energie termică;
•   Adeverinţa de la asociaţia de proprietari din care reiese faptul că solicitantul este branşat la data de 01.04.2017 la sistemul centralizat de termoficare şi în care este trecut numărul de persoane declarate la întreţinere la această dată;
•  Certificatul de atestare fiscal pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat în luna curentă depunerii solicitării;
•  Adeverinţe privind veniturile realizate de către titularul solicitării şi membrii familiei cu acelaşi domiciliu;
• Declaraţie notarială prin care se obligă să achite datoriile restante la întreţinere în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar, act valabil pentru persoanele cu datorii de până în 3.000 de lei;
• Factură fiscală sau factură proformă (original + copie) de achiziţionare a sistemului de încălzire şi apă caldă;
• Angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanţe) prin care se dovedeşte faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată. Dacă beneficiarul ajutorului a ales montarea unei centrale termice individuale, în termen de 30 de zile acesta trebuie să facă dovada punerii în funcţiune.
• Declaraţie taxă de habitat înregistrată la organul fiscal.

PUNCTELE DE INFORMARE ŞI UNDE POŢI DEPUNE DOSARUL

• Sediul Serviciului Public Ecosal - Strada Prelungirea Brăilei 7A, Galaţi
• Sediul Societăţii Calorgal - Str. Crizantemelor nr. 6, Galaţi
• Punctele de colectare fiscală:   
-  Micro 39, str. Henri Coandă, bloc J5, parter
- Str. Brăilei nr. 232, bloc E4, parter
- Str. Domnească nr. 13, bloc L, parter (fostul sediu Romarta)
- Str. Traian, nr. 246 – Comisia de Căldură, et. 1


CERERILE TIPIZATE LE GĂSIŢI LA PUNCTELE DE INFORMARE MENŢIONATE MAI SUS

ATENŢIE!
În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajamentele menţionate şi în declaraţiile sub semnătură privată, Serviciul Juridic şi Legalitate va proceda de îndată la recuperarea sumelor acordate cu titlu de ajutor financiar prin executare silită în condiţiile legii.
(M.A.S.)

Lasă un comentariu