Marți, 12 Iulie 2016 00:00

DGRFP Galați informează: Depunerea situaţiilor financiare la 30 iunie 2016

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.499/5 iulie 2016 a fost publicat OMFP nr.916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.
Conform actului normativ menţionat, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
De asemenea, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică şi societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Prevederile OMFP nr.916/2016 se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor pemanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
Obligaţiile de raportare instituite prin OMFP nr.916/2016 nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul şi la termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2016 este 16 august 2016.

Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016 operatorii economici care:
• nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016;
• s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I al anului 2016;
• s-au înfiinţat în cursul anului 2016;
• se află în curs de lichidare.

Cu privire la structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2016, precizăm următoarele:
- operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respective Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
- operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Operatorii economici trebuie să completeze pe prima pagină a formularului “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” , fără a folosi prescurtări sau iniţiale, cateva date de identificare. Dacă aceste date nu vor fi completate corect, se va considera ca raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, întrucât identificarea entităţii nu va fi posibilă. În conformitate cu OMFP nr.916/2016, raportările contabile la 30 iunie 2016 pot fi semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Toate formularele care compun raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se completează în lei.

Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun până cel târziu 16 august 2016, inclusiv, la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic sau numai în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. “Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml”, se arată în OMFP nr.916/2016. Se mai precizează că entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului se asistenţă elaborat de MFP, semnate, potrivit legii.

Atenţie!

Cei care nu depun raportările contabile la 30 iunie 2016 până la data de 16 august 2016, inclusiv, vor fi sancţionaţi contravenţional, cu amenzi ce pot ajunge până la 4.500 lei . Concret, în funcţie de numărul de zile cu care se întârzie depunerea raportărilor, Legea contabilităţii nr.82/1991, cu completările şi modificările ulterioare, stabileşte următoarele amenzi:
de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare;
de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 zile lucrătoare;
de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 zile lucrătoare.
Prezentarea eronată a situaţiilor financiare (care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare) constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit art.42 alin.(1) din Legea contabilităţii, cu amenzi de la 200 lei la 1.000 lei.
La data intrării în vigoare a OMFP nr.916/2016, respectiv 5 iulie 2016, se abrogă OMFP nr.773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr.509/9 iulie 2015, cu excepţia art.8 şi art.9 din cadrul acestuia, care fac referire la clasificarea entităţilor, respectiv la „Funcţiunea conturilor”.

Lasă un comentariu