Joi, 26 Mai 2016 00:00

Ghidul măsurilor economice pentru candidaţii la alegerile locale

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unul dintre cele mai importante roluri în susţinerea dezvoltării economiei româneşti îl ocupă managementul localităţii, acesta fiind motorul dezvoltării economice locale. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor la alegerile locale, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Romanian Business Leaders au realizat Ghidul măsurilor economice pentru candidaţii la alegerile locale, al cărui scop este livrarea unui cadru de măsuri economice pe care trebuie să le aibă în vedere candidaţii la alegerile locale pentru a asigura dezvoltarea economică reală a comunităţii.

PROFILUL candidatului

Scopul fiecărui candidat la alegeri trebuie să fie DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ. Dezvoltarea Economică Locală este procesul prin care actorii din sectorul public, mediul de afaceri şi sectorul non-guvernamental colaborează pentru a crea condiţii mai bune de creştere economică şi pentru a genera noi locuri de muncă. Prin acest proces ei stabilesc şi menţin o cultură antreprenorială dinamică şi creează resurse materiale pentru comunitate şi mediul de
afaceri, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii colectivităţii locale. Dezvoltarea economică locală presupune creşterea competitivităţii economice a unei arii restrânse în scopul îmbunătăţirii viitorului economic al acesteia. Fiecare comunitate prezintă condiţii unice care favorizează sau frânează dezvoltarea economică. Aceste atribute locale stau la baza formulării strategiei de dezvoltare economică care este elaborată pentru a îmbunătăţii competitivitatea locală.
Pentru a fi capabil să genereze dezvoltare economică locală, un candidat la alegerile locale trebuie:
1. să fie un om care a dovedit profesional că este capabil să conducă, să construiască, să coaguleze
în jurul lui oameni şi idei, într-un cuvânt un manager.
2. să exprime o viziune foarte clară de dezvoltare, o viziune care să includă toate categoriile sociale
şi nevoile diverse ale acestora. Un primar nu este primar numai peste cetăţenii asistaţi
social sau cei care îşi duc traiul la limita sărăciei, un primar reprezintă şi tinerii care studiază în
puternicul centru universitar, oamenii de afaceri care asigură bunăstarea întregii comunităţi prin
taxele plătite etc. Într-un cuvânt, viziunea primarului trebuie să aibă în vedere toate categoriile
sociale şi să propună un proiect de dezvoltare pe multiple paliere, nelipsind palierele sociale,
economice, culturale.
3. să îşi asume o strategie, să propună obiective măsurabile şi foarte clare (de exemplu: atragerea
de 10 noi investiţii anuale etc.), să arate resursele din care îşi propune acest lucru, să vină cu o
echipă şi cu responsabilităţi clare pentru atingerea acestor obiective.
4. să vină cu propuneri inovatoare privind susţinerea mediului de afaceri local, de tipul: crearea
din bugetul local a unui program de finanţare a start-up-urilor locale, finanţarea de hub-uri de
inovare sau susţinerea internaţionalizării oamenilor de afaceri autohtoni.

MĂSURI economice

1. Sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului

Înfiinţarea Biroului de tip „One Stop Shop”
Informarea cu privire la procedurile necesare a fi parcurse pentru obţinerea aprobărilor în vederea
demarării unei afaceri, obligaţiile fiscale precum şi costurile aferente.

Înfiinţarea de incubatoare de afaceri

Sprijinirea înfiinţării de incubatoare de afaceri în parteneriat public-privat cu acordarea următoarelor facilităţi:
- scutirea de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent infrastructurii incubatorului
de afaceri;
- scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura
incubatorul de afaceri;
- scutiri de la plata anumitor taxe datorate bugetelor locale;
- alte tipuri de facilităţi (spaţii, terenuri, programe educaţionale, suport logistic etc.).

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării parcurilor industriale

- Realizarea funcţionalităţii parcurilor existente prin asigurarea unui grad de ocupare adecvat şi
creşterea complexităţii şi calităţii serviciilor oferite.
- Înfiinţarea de noi parcuri industriale publice sau în parteneriat public-privat.
- Acordarea de facilităţi fiscale4:
- scutiri de la plata impozitelor pe teren, clădiri;
- scutiri de la plata anumitor taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
(pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire etc.);
- alte tipuri facilităţi (spaţii, terenuri, programe educaţionale, suport logistic etc.).
- Investiţii privind realizarea infrastructurii de funcţionare a parcului: reţele de apă, canalizare, drumuri
publice, reţele de alimentare cu gaze, energie electrică, telecomunicaţii.

Promovarea şi dezvoltarea activităţilor specifice zonei (exemplu: turism,
tradiţii, meşteşuguri, agricultură etc.)

- Participarea la activităţile de promovare şi încurajare a turismului, tradiţiilor, meşteşugurilor, agriculturii
ecologice etc. alături de companiile din domeniu, asociaţiile de profil şi patronate.
- Stimularea formelor asociative pentru creşterea capacităţii de atragere de investiţii şi de turişti prin
crearea de grupuri de producători, parcuri turistice, clustere şi patronate:
- restaurarea/recondiţionarea/modernizarea introducerea în circuitul turistic a monumentelor istorice;
- sprijinirea meşteşugurilor tradiţionale şi a evenimentelor culturale, păstrarea obiceiurilor locale;
- sprijinirea înfiinţării de unităţi de prelucrare a produselor agricole.

Sprijinirea dezvoltării educaţiei antreprenoriale

- Sprijinirea introducerii unui program de educaţie antreprenorială în şcoli.
- Organizarea de evenimente periodice pentru promovarea antreprenoriatului în general şi a exemplelor de succes de la nivel local.
- Crearea unor programe de know-how sharing (antreprenori străini - antreprenori locali).
- Iniţierea unor mecanisme de implicare a mediului de afaceri în procesul educaţional prin organizarea
de seminarii, workshop-uri, evenimente etc. susţinute de către sau cu participarea unor reprezentanti
ai mediului de afaceri.
- Dezvoltarea conceptului de „antreprenoriat vocaţional” care să dezvolte abilităţi practice, prin şcoli
antreprenoriale şi şcoli informale.

Înfiinţarea „Reţelei oamenilor de afaceri de la nivel local”

- Selectarea unor întreprinzători de succes din regiune care să devină Ambasadorii Antreprenoriatului local.
- Susţinerea noilor afaceri prin transferul experienţei şi bunelor practici ale întreprinzătorilor de succes
din localitate.

Participarea în cadrul competiţiei „Capitala naţională a antreprenoriatului”

Iniţierea de proiecte şi programe inovative pentru susţinerea antreprenoriatului în contextul competiţiei
„Capitala naţională a antreprenoriatului”, organizată de CNIPMMR, demers care îşi propune
premierea oraşelor/localităţilor cu o viziune antreprenorială de excepţie, indiferent de dimensiunea şi
prosperitatea acestora.

Creşterea calităţii şi competitivităţii resurselor umane

- Sprijinirea înfiinţării de şcoli profesionale în scopul asigurării necesarului de resursă umană calificată
în domeniile deficitare, precum şi pentru facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii.
- Susţinerea unor programe de recalificare profesională.
- Sprijinirea organizării de târguri de locuri de muncă la nivel local.
- Stimularea colaborării dintre universităţi şi mediul de afaceri în vederea actualizării permanente a
conţinutului procesului educaţional în funcţie de cerinţele mediului de afaceri.
- Stimularea agenţilor economici - să organizeze stagii de practică şi să încheie parteneriate cu instituţiile
de învăţământ în vederea organizării de stagii de practică.
- Stimularea agenţilor economici şi acordarea chiar de către autorităţi a unor burse de performanţă
pentru elevii/studenţii înmatriculaţi la instituţiile locale de învăţământ.

Sprijinirea dezvoltării de clustere

- Finanţarea de studii şi analize care să identifice potenţialul de clusterizare în sectoarele economiei locale.
- Autoritatea publică locală poate contribui în cadrul clusterului ca un mediator, diseminator al rezultatelor
şi nevoilor la nivel central, regional si local şi susţinător direct al clusterului. Efectele implicării autorităţii
publice locale în cadrul clusterului se regăsesc în dezvoltarea economică centrală, regională şi locală.

Susţinerea antreprenoriatului social

- Dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale de inserţie.
- Promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale.
- Participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme.
- Înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale.

2. Accesul IMM-urilor la finanţare adecvată

Crearea unui ghid privind accesarea programelor de finanţare

Promovarea finanţărilor de la nivel naţional şi european, a instrumentelor de facilitare a accesului la
finanţare bancară (FRC, FNGCIMM) şi a altor facilităţi acordate IMM-urilor.

Program de finanţare a tinerilor şi antreprenoriatului


- Finanţarea din bugetul local a firmelor de la nivel local, prin acordarea de granturi cu scopul dezvoltării
acestora.
- Finanţarea din bugetul local a activităţilor pentru dezvoltarea tinerilor şi start-up-urilor.

Crearea unui fond de investiţii/capital de risc din bugetul local

Finanţarea în condiţii de piaţă6 a dezvoltării afacerilor locale evită birocraţia şi surprinde complexitatea
şi diversitatea mediului economic local prin accentul pus asupra dezvoltării lanţurilor valorice din
domeniile prioritare.

Mediatorul de credite

- Instituirea şi promovarea mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărei localităţi sau
fiecărui judeţ, care să asigure:
- creşterea creditării IMM-urilor;
- oferirea de soluţii întreprinderilor (în special pentru IMM-uri) privind obţinerea de finanţări de la bănci;
- sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme majore.

3. Inovare

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării parcurilor ştiinţifice/tehnologice

- Promovarea culturii inovaţiei şi a competitivităţii firmelor.
- Realizarea functionalităţii parcurilor existente prin asigurarea unui grad de ocupare adecvat şi
creşterea complexităţii şi calităţii serviciilor oferite.
- Înfiinţarea de noi parcuri ştiinţifice şi tehnologice.
- Stimularea implementării unor proiecte comune de cercetare fundamentală şi aplicativă între universităţi
şi mediul de afaceri.
- Acordarea de facilităţi fiscale
- scutiri de la plata impozitelor pe teren, clădiri;
- scutiri de la plata anumitor taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
(pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire etc.);
- alte tipuri facilităţi (spaţii, terenuri, programe educaţionale, suport logistic etc.).
- Investiţii privind realizarea infrastructurii de funcţionare a parcului: reţele de apă, canalizare, drumuri
publice, reţele de alimentare cu gaze, energie electrică, telecomunicaţii.
- Viabilizarea transportului în comun către parcurile tehnologice.

Localitate inteligentă

- Adoptarea unei viziuni de dezvoltare locală de tip „smart city” prin integrarea tehnologiei informaţiei
şi a comunicaţiilor (TIC) pe multiple paliere: sistemele de informare ale departamentelor locale, şcoli digitale,
biblioteci, sisteme de transport, spitale, iluminat stradal, reţele de alimentare cu apă, de gestionare a
deşeurilor, de aplicare a legii, precum şi alte servicii comunitare pentru a îmbunătăţi eficienţa serviciilor.
calitatea vieţii şi pentru a satisface nevoile rezidenţilor.
- Asigurarea unor servicii de e-guvernare funcţionale.
- Digitalizarea serviciilor, inclusiv introducerea unui sistem de depunerea documentelor electronice.

Poziţionarea localităţii ca şi hub de inovare

- Program de dezvoltare a acţiunilor suport pentru afaceri din domeniul CDI pentru a întări astfel
capacitatea de inovare a localităţii.
- Înfiinţarea unui Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative, care va oferi companiilor
servicii integrate pentru afaceri, servicii de asistenţă gratuită (de tip help desk) în următoarele domenii:
consultanţă şi servicii IT, consultanţă juridică, în marketing şi vânzări.
- Lansarea conceptului de tip „Innovation City”, care presupune dezvoltarea de spaţii de birouri,
laboratoare de cercetare şi săli de curs, spaţii publice, unităţi de învăţământ preuniversitar dar şi unităţi
hoteliere, restaurante şi cafenele, plus serviciile necesare pentru funcţionarea unei astfel de platforme
de afaceri şi dezvoltare în domeniul IT.

Colaborare cu diaspora

- Stabilirea unui parteneriat activ pentru schimb de experienţă şi practici inovative cu diaspora, pentru
dezvoltarea locală într-un ritm accelerat.
- Realizarea unei baze de date cu persoanele din diaspora şi menţinerea legăturii cu acestea.
- Organizarea de evenimente - de tipul “Zilele localităţii dedicate diasporei”.
- Acordarea de facilităţi celor care revin şi investesc în localitate.

4. Accesul la pieţe şi internaţionalizarea IMM-urilor

Înfiinţarea Biroului Local pentru atragerea de Investiţii

Scopul biroului este de atragere şi promovare a investiţiilor în zonă prin următoarele acţiuni:
- identificarea oportunităţilor de investire de la nivel local şi realizarea unor proiecte de investiţii „la
cheie” (de tip ready to invest);
- informare cu privire la facilităţile acordate investitorilor – un exemplu fiind schemele de ajutor de
stat instituite cu scopul de a susţine investiţii noi la nivel naţional;
- sprijin pentru investitori în vederea obţinerii avizelor necesare, racordarea la utilităţi şi contractarea
serviciilor suport necesare demarării activităţii;
- stabilirea de parteneriate cu instituţii finanţatoare de la nivel european şi internaţional, camere de
comerţ bilaterale, ambasadele străine din România;
- atragere de investiţii străine cu sprijinul ambasadelor României din străinătate;
- acordarea de consultanţă/consiliere pentru companiile locale care doresc să se extindă la nivel
naţional şi internaţional;
- punerea la dispoziţia investitorilor a unui pachet de informaţii privind mediul de afaceri local mai
consistent şi mai uşor de accesat prin crearea unei baze de date comprehensive şi actualizate anual.

Înfiinţarea de centre logistice pentru susţinerea accesului la pieţe

- Sprijinirea colectării şi distribuţiei producţiei agricole şi alimentare prin înfiinţarea de silozuri agricole/
depozite în vederea valorificării superioare a acesteia.
- Reducerea costurilor privind distribuţia produselor industriale realizate de companiile de la nivel local.

Facilitarea accesului IMM-urilor la contractele de achiziţii publice

- Construirea caietelor de sarcini în aşa fel încât IMM-urile să nu fie eliminate a priori de la procesul
de achiziţie.
- Plata directă a subcontractanţilor.
- Ofertarea în loturi mai mici a contractelor de achiziţie publică (divizarea contractelor de achiziţie
publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, pentru necesarul lunar/trimestrial, cu
respectarea procedurilor de achiziţie aplicabile pentru valoarea totală).

5. Reactivitatea administraţiei publice

Înfiinţarea Consiliului Consultativ pentru mediul de afaceri

Consiliul Consultativ de la nivel local/judeţean va avea în vedere dezvoltarea mediului de afaceri axat
pe domeniile prioritare din strategia IMM Orizont 2020 şi strategia naţională de competitivitate.
Sectoarele economice cu potenţial competitiv, conform Strategiei Guvernamentale pentru dezvoltarea
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 20209
şi Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015 – 2020 (SNC 2015 - 2020)10 şi pe care fiecare localitate
trebuie să le aibă în vedere în cadrul strategiei de dezvoltare locală:
1. Turism şi ecoturism
2. Textile şi pielărie
3. Lemn şi mobilă
4. Industrii creative
5. Industria auto şi componente
6. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
7. Procesarea alimentelor şi a băuturilor
8. Sănătate şi produse farmaceutice
9. Energie şi management de mediu
10. Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii.
Implementarea strategiei trebuie să se bazeze pe următoarele activităţi:
a. evaluarea situaţiei mediului de afaceri şi a potenţialului antreprenorial de la nivel local;
b. elaborarea strategiei (inclusiv componenta de finanţare – bugete multianuale);
c. stabilirea planului de măsuri/activităţi anual;
d. evaluarea semestrială a îndeplinirii planului, formalizată într-un raport.

Maparea investiţiilor publice

Realizarea unei hărţi a investiţiilor publice planificate pe o perioadă de 3-5 ani şi promovarea acesteia
către întreprinzători şi investitori, în vederea corelării investiţiilor din fonduri publice cu cele din
fonduri private. Este necesar ca investitorii să cunoască măsurile avute în vedere de sectorul public de
la nivel local (în materie de infrastructură de transport, apă, canalizare etc.) pentru a creşte eficienţa şi
eficacitatea propriilor măsuri de dezvoltare economică la nivel local.

Atragerea de fonduri nerambursabile destinate mediului public

Crearea unui Task Force (TF) privind atragerea fondurilor europene la nivel local, care să realizeze
următoarele categorii de activităţi:
- planificarea multianuală a cofinanţării necesare;
- replicarea exemplelor de bună practică de la nivel naţional şi european (proiecte, abordări manageriale,
etc.);
- crearea unui sistem de atenţionare timpurie a disfuncţionalităţilor potenţiale;
- dezvoltarea unor mecanisme de atragere a expertizei private în materie de management al fondurilor
europene (consultanţă, externalizarea managementului, parteneriate, etc.).
Tipuri de proiecte care pot fi derulate:
- proiecte pentru modernizarea infrastructurii localităţii;
- înfiinţare centre pentru afaceri;
- realizarea unui Centru multifuncţional de congrese;
- amenajare/reabilitare situri industriale – schimbarea funcţiunii urbane sau reconversia tehnologică
pentru reintrarea în circuitul economic;
- amenajarea/modernizarea pieţelor;
- restaurare monumente istorice;
- înfiinţare/modernizare centre de servicii sociale;
- schimb de experienţă cu alte localităţi de la nivel european;
- realizarea de programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar
angajatorilor);
- realizarea de programe de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior (inclusiv prin acordarea
de sprijin financiar angajatorilor);
- măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă (de exemplu informare şi consiliere profesională,
plasare pe piaţa muncii, formare profesională, subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea
persoanelor aparţinând acestor categorii, evaluarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi
informal, etc.);
- susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu:
- acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin
(de exemplu: consiliere/consultanţă/mentorat/formare profesională antreprenorială), sprijin pentru
elaborarea planului de afaceri etc., analiza şi selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în
înfiinţarea companiei etc.;
- acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare
afacere.
Autorităţile publice locale pot beneficia de finanţări nerambursabile europene, în cadrul următoarelor
programe:
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
- Programul Operaţional Regional 2014 -2020
- Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020
- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020
- Finanţări acordate de Comisia Europeană sau alte state: programul LIFE, Connecting Europe Facility, Programul
Horizon 2020, Europa pentru cetăţeni, Erasmus+, Urban Innovative Actions, Programe de cooperare
teritorială (România-Bulgaria, România-Moldova, România-Ucraina, România-Serbia, România-Ungaria,
Bazinul Mării Negre, Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, Dunărea, Interreg Europe, Urbact III,
Interact III, Epson 2020, Europa Centrala), Fonduri Norvegiene etc).

Reforma administraţiei publice

Îmbunătăţirea actului guvernamental în contextul continuării reformei administraţiei publice demarate
în anul 2002, cu accent asupra următoarelor activităţi:
- finanţarea unui proiect privind evaluarea tuturor funcţionarilor din subordine şi reproiectarea
conţinutului fişelor de post în funcţie de necesităţile reieşite din strategia generală şi nevoia extinderii
informatizării în administraţia publică;
- evaluarea în parteneriat cu reprezentanţii mediului de afaceri a posibilităţilor de eficientizare a utilizării
patrimoniului administraţiei publice locale (PPP, concesionări de servicii, valorificare a spaţiilor şi
terenurilor, etc.);
- dimensionarea instituţională şi funcţională a Agenţiilor de Dezvoltare Regională în concordanţă cu
natura şi importanţa activităţilor circumscrise acestora, precum şi participarea activă în proiecte internaţionale
oferite direct de Comisia Europeană;
- crearea unor echipe cu competenţe în realizarea de studii de impact privind acţiunile de la nivel
local dar şi al celor de la nivel central (asupra mediului de afaceri şi comunităţilor locale);
- ameliorarea nivelului de pregătire/competenţelor angajaţilor autorităţilor publice;
- organizarea de cursuri de formare/perfecţionare, training-uri de comunicare pentru angajaţii autorităţilor
publice.

Internship în cadrul administraţiei locale

Implicarea tinerilor performanţi în activităţile administraţiei publice locale, pentru dobândirea de către
aceştia a experienţei şi cunoştinţelor practice.

Implementarea Programului România Hub

Aderarea la Programul ROMÂNIA HUB – ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI, iniţiat
de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, un program integrat, care oferă
întreprinzătorilor şi potenţialilor antreprenori, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi consiliere, precum şi
un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa
locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Transparenţă în administraţia publică locală

Dezvoltarea unei platforme de informare, dezbatere şi co-participare, care să vizeze:
- lansarea în dezbatere publică a proiectelor comunităţii;
- validarea unor proiecte prin colectarea de semnături online;
- colectarea de propuneri şi feedback privind activitatea instituţiilor publice;
- transmiterea online a şedinţelor de consiliu local;
- transparentizarea în continuare a sistemului de achiziţii publice;
- aplicarea unui proces transparent de luare a deciziilor, fundamentat pe analize coerente şi prioritizare
a investiţiilor;
- program de eficientizare şi transparentizare a proceselor de alocare şi utilizare efectivă a resurselor financiare;
- creşterea gradului de implicare a cetăţenilor şi mediului de afaceri în luarea deciziilor;
- îmbunătăţirea proceselor de planificare urbană.

Prevenţia şi informarea mediului de afaceri

Acţiuni de prevenire şi informare a antreprenorilor cu privire la obligaţiile fiscale, reguli, protecţia consumatorilor
etc.

Crearea unei platforme de Big şi Open Data

Colectarea, prelucrarea, producerea, asigurarea calităţii şi sistematizarea datelor privind comunitatea
locală şi administraţia publică în vederea îmbunătăţirii deciziilor funcţionarilor publici prin dezvoltarea
unor sisteme de atenţionare timpurie, de predicţie, de monitorizare şi evaluare în timp real.

Lasă un comentariu