Sâmbătă, 30 Mai 2015 00:00

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

GALAŢI: PROIECTUL DE REABILITARE URBANĂ

REABILITAREA STRĂZII TECUCI

Invitaţia de participare la licitaţie se emite ulterior Anunţului general privind achiziţia pentru acest proiect, publicat pe site-ul de internet BERD, Notificări privind achiziţiile (www.ebrd.com) la 01.10.2014.

Municipiul Galaţi, denumit în continuare „Beneficiar”, intenţionează să utilizeze o parte din veniturile obţinute printr-un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru acoperirea costurilor proiectului Proiectul de reabilitare urbană.

Beneficiarul invită la depunerea ofertelor sigilate din partea antreprenorilor pentru următorul contract care urmează să fie finanţat parţial din sumele împrumutate:

Reabilitarea străzii Tecuci

Lucrările de modernizare vor cuprinde atât  infrastructura cât şi suprastructura elementelor componente : carosabil, trotuare, reţele hidroedilitare de apă, canalizare, reţele de telecomunicaţii, gaze, desfacerea liniilor de tramvai, iluminat stradal.

 Amplasamentul: Municipiul Galaţi, strada Tecuci, între strada 1 Decembrie 1918 şi str. Traian, având un total de 2.300 m

Durata lucrărilor: 14 luni, cu perioada de garanţie a lucrărilor de cinci (5) ani.

Lucrările vor fi executate sub condiţii de contract FIDIC pentru Construcţii – Cartea Roşie, ediţia I, 1999.

Licitaţia pentru contractele care urmează să fie finanţate din venituri provenite dintr-un împrumut de la Bancă este deschisă firmelor din orice ţară.

Pentru a se califica în scopul atribuirii unui contract, ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

§  Ofertanţii trebuie să întrunească cerinţele de eligibilitate stabilite în prezenta documentaţie de licitaţie.

§  Ofertantul trebuie să întrunească cerinţele privind istoricul de non-performanţă şi/sau deciziile de contestaţii astfel cum sunt ele stabilite în prezenta documentaţie de licitaţie.

§  Ofertantul trebuie să aibă o cifră de afaceri medie anuală în calitate de contractor principal (definită ca total facturat pentru lucrări în curs de desfăşurare sau finalizate) pe ultimii trei (3) ani (2012, 2013, 2014) de cel puţin 39.000.000,00 lei (RON);

§  Ofertantul trebuie să înregistreze profit net (rezultatul exerciţiului financiar net) aferent activităţilor desfăşurate în ultimii trei (3) ani (2012, 2013, 2014);

§  Indicatorul financiar al Ofertantului rentabilitate, definită ca profit din activităţi de exploatare (operaţionale) împărţit la cifra de afaceri, pe ultimii trei (3) ani (2012, 2013, 2014) să fie de minimum 1,5 %;

§  Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la o linie de credit dedicată contractului, cu o valoare de  minimum 3.000.000,00 lei (RON). În termen de 28 zile de la data semnării contractului va prezenta dovada deschiderii liniei de credit, conform modelului de Scrisoare de la secţiunea Formulare.

§  Experienţa generală în contracte în rol de contractant sau de gestionare a contractului în ultimii cinci (5) ani (2010, 2011, 2012, 2013, 2014);

§  Ofertantul trebuie să demonstreze că deţine o experienţă de succes ca şi contractant principal în execuţia a cel puţin trei proiecte similare – ca natură şi complexitate – cu contractul propus,  finalizate în ultimii cinci (5) ani. Similaritatea trebuie bazată pe dimensiuni fizice, complexitate, metode / tehnologie sau pe alte caracteristici, aşa cum sunt descrise în Secţiunea VI, Cerinţe (de exemplu reabilitare de străzi, care include activităţi de tipul: desfacerea liniilor de tramvai și a firului de contact, lucrări de drumuri, lucrări de alimentare cu apă, reabilitarea iluminatului stradal);

Ofertantul trebuie să demonstreze că are o experienţă minimă în următoarele activităţi cheie:

- modernizări drumuri cu asfalt,

- lucrări de reţele de apă şi canalizare stradală

- reabilitare iluminat stradal

 

§  Disponibilitatea unui personal cheie cuprinzând:

-      Manager de Proiect (inginer constructor), experienţă 8 ani în execuţia de lucrări civile, 5 ani experienţă ca manager de proiecte aferente construcţiilor/reabilitării/modernizării infrastructurii publice, experienţă în proiecte cu finanţare internaţională şi condiţii contractuale FIDIC sau alte condiţii similare acceptate la nivel internaţional, aplicabile construcţiilor;

-      Inginer autorizat în construcţii de drumuri, experienţă 3 ani în execuţia de lucrări de drumuri în proiecte cu finanţare internaţională, experienţă în condiţii contractuale FIDIC sau alte condiţii similare acceptate la nivel internaţional, aplicabile construcţiilor;

-      Inginer autorizat în instalaţii electrice de joasă tensiune (0,4kV), experienţă 3 ani în domeniu.

• Disponibilitatea echipamentului cuprinzând:

Staţie betoane, Staţie preparare mixturi asfaltice, Finisor pentru turnat asfalt, Laborator gradul II atestat,  care execută analize şi încercări privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Documentaţia de licitaţie poate fi obţinută după primirea unei solicitări scrise şi după plata unei taxe nerambursabile de 200,00 lei (RON), pe baza prezentării dovezii plăţii în următorul cont: RO35TREZ30621360250XXXXX,  deschis la Trezoreria Galaţi, CF 3814810.

La primirea dovezii corespunzătoare a plăţii taxei nerambursabile, documentele vor fi expediate cu promptitudine prin curier (costul transportului fiind suportat de către destinatar). Cu toate acestea, nu se poate asuma nicio răspundere pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a acestora. În plus, la cerere, documentele pot fi, de asemenea, expediate prin mijloace electronice, după prezentarea dovezii corespunzătoare privind plata taxei nerambursabile de către ofertantul potenţial. În caz de neconcordanţă între formatul electronic şi cel tipărit al documentelor, documentul pe suport de hârtie va avea întâietate.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 350.000,00 lei (RON) sau echivalentul acestei sume într-o valută convertibilă.

Reprezentanţii desemnaţi ai ofertanţilor sunt invitaţi să participe la o întâlnire de pre-ofertare. Scopul întâlnirii este de a clarifica orice nelămuriri şi de a răspunde oricăror întrebări ce pot apărea până la această etapă. Întâlnirea va avea loc la sediul Beneficiarului, la adresa de mai jos, în data de 19.06.2015, ora 11:00.

Ofertele trebuie depuse la adresa de mai jos la sau înainte de 22.07.2015, ora 11:00.

Deschiderea ofertelor, în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care aleg să participe, va fi în data de 22.07.2015, ora 11:15.

Registrul ofertanţilor potenţiali care au achiziţionat documentaţia de licitaţie poate fi consultat la adresa de mai jos.

Ofertanţii potenţiali pot obţine informaţii suplimentare şi, de asemenea, pot studia şi achiziţiona documentaţia de licitaţie de la următorul sediu:

 

Persoana de contact:_________________Mariana Manu

Beneficiar:_____________________________Municipiul GALAŢI

Adresa:_________________________________str. Domnească, nr. 38, cod 800008

Telefon:________________________________+40.236.30.77.34

Fax:____________________________________+40.236.30.77.34

E-mail:_________________________________mariana.manu@primaria.galati.ro

Lasă un comentariu