Luni, 22 Mai 2017 02:48

Plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În situaţia în care aţi primit un proces verbal de constatare a unei contravenţii care vi se pare abuziv sau neconform cu realitatea aveţi posibilitatea să formulaţi o plângere. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede exact ce date şi informaţii trebuie consemnate în cuprinsul procesului-verbal. Astfel, potrivit art. 16, alin. (1), următoarele menţiuni trebuie prevăzute obligatoriu:
- data şi locul unde este încheiat;
- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
- posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
- termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.
Art. 17 prevede că un proces verbal de constatare este nul de drept dacă nu conţine urmatoarele informaţii:
- numele, prenumele şi calitatea agentului constatator;
- numele şi prenumele contravenientului sau, în cazul persoanei juridice, denumirea precum şi sediul acesteia;
- fapta săvârşită de contravenient;
- data comiterii faptei;
- semnătura agentului constatator.
Conform prezentului articol, nulitatea se poate constata şi din oficiu.
Împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii se poate face plângere la instanţa judecătorească competentă în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, conform art. 31 din OG 2/2001.
În situaţia în care contravenientul semnează procesul-verbal, acesta se consideră a fi momentul luării la cunoştinţă. Dacă contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, data comunicării este data primirii acestuia prin poştă cu confirmare de primire, prin curier, sau data afişării (pe uşa sediului societăţii comerciale sau pe uşa domiciuliului în cazul persoanelor fizice) şi din acel moment curge termenul de 15 zile.
Instanţa competentă este judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia.
Atacarea unui proces-verbal se poate face în instanţă cu privire la două aspecte: aspectul legalităţii actului întocmit şi aspectul temeiniciei faptelor consemnate. Cu privire la primul aspect, al legalităţii actului întocmit, OG. 2/2001 prevede menţiunile care nu trebuie să lipsească din procesul verbal, menţiuni pe care le-am precizat mai sus.
În ceea ce priveşte temeinicia faptelor consemnate, în motivarea plângerii trebuie să se arate faptul că între situaţiile consemnate şi situaţia din realitate există diferenţe, că aprecierea faptelor este exagerată sau împrejurările sunt incorect descrise, inclusiv sub raportul cauzalităţii.

Lasă un comentariu