Monitorul de Galati

Monitorul de Galati

Pentru prima dată, în anul 1908, în New York, mii de femei au mărşăluit cerând un program de lucru mai scurt, salarii mai mari şi dreptul la vot, iar în 1909, conform unei declaraţii a Partidului Socialist din America, Ziua Internaţionala a Femeii a fost stabilită pe 28 februarie. În 1910, în urma unei Conferinţe a Muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat femei din 17 ţări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceiaşi zi peste tot în lume, data de 8 martie fiind aleasă însă abia în 1913.
Adunarea Generală a ONU a proclamat, în 1977, printr-o rezoluţie, Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută internaţional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărâtă încă din 1910 de Internaţionala Socialistă reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat data de 8 martie ca Ziua Internaţională a Femeii, dar procesul de emanciparea femeii a continuat. Următoarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în 1975, de către ONU, a Anului Internaţional al Femeilor şi declararea perioadei 1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiţia femeii.

Le dorim cititoarelor noastre ca această zi minunată de 8 Martie să le aducă universul la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani!

Ce este certificatul energetic?

Certificatul energetic este un document cu caracter informativ care ofera date cu privire la consumurile de energie ale unei cladiri. Consumurile de energie cuprinse in certificatul energetic sunt urmatoarele: consum de energie pentru iluminat, pentru ventilare, pentru climatizare, pentru preparare apa calda, pentru incalzire.

Ce informații conține un certificat energetic- față

Un certificat energetic trebuie să cuprindă în conținutul său următoarele informații, pe partea de față a documentului, adică prima pagină a certificatului energetic:

- la partea superioară a certificatului energetic se vor trece câteva informații de identificare ale acestuia; în acea partea se va trece codul poștal al localității, numărul de înregistrare la consiliul local, data înregistrării certificatului energetic la consiliul local;

- nota energetică a certificatului energetic: aceasta are valori cuprinse între 0 și 100 unde 100 înseamnă cea mai bună clădire certificată energetic;

- grila grafică de încadrare în clase de certificare; un certificat energetic are o grilă de la A la G în care A înseamnă consum redus iar G înseamnă consum crescut; se va încadra atât construcția analizată cât și cea de referință;

- următoarea informație din certificatul energetic o reprezintă consumul anual specific de energie; termenul de specific se referă la raportarea consumului anual la suprafața construită încălzită desfășurată; se vor da valorile atât pentru clădirea de bază cât și pentru cea de referință;

- următoarea informație înscrisă în certificatul energetic este reprezentată de consumul specific de CO2; se va nota atât clădirea cât și cea de referință;

- se va trece apoi la detalierea consumului specific de energie pe categorii de consumuri: încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică, iluminat artificial; se va nota și consumul anual specific recuperat din surse regenerabile;

- următoarea categorie de informații din certificatul energetic se referă la elemente necesare pentru identificarea clădirii și care caracterizează clădirea; informațiile din această rubrică a certificatului energetic sunt următoarele: adresa, categoria clădirii, regim de înălțime, anul construirii, scopul eliberării, aria utilă, aria construită desfășurată, volumul interior al clădirii;

- va urma următoarea categorie de informații înscrise în certificatul energetic: specialitatea auditorului, numele și prenumele, seria și numărul de atestare, nnumărul și data înregistrării în registrul auditorului, semnătura și ștampila auditoului.

Explicare informații din Certificat energetic –VERSO

Informațiile incluse pe a doua pagină a certificatului energetic sunt următoarele:

-cele șase grile de încadrare a consumurilor de energie defalcate pe categorii de consumuri: încălzire, preparare apă caldă menajeră, iluminat, climatizare, ventilare; grilele sunt de la A la G în care A reprezintă cel mai mic consum iar G reprezintă cel mai ridicat consum;

- tabel cu informații energetice pentru clădirea de referință;

- notarea energetică a clădirii de referință;

- valorile coeficienților de penalizare;

- recomandări din partea auditorului pentru reducerea costurilor.

Certificatul și auditul energetic reprezintă același lucru?

Certificatul energetic și auditul energetic nu reprezintă unul și același lucru.

Cele două elemente reprezintă componente informaționale ce oferă date diferite.

Certificatul energetic oferă informații cu privire la consumurile energetice specifice într-o anumită formă grafică.

Auditul energetic reprezintă o analiză întocmită sub formă de memoriu și în care se studiază starea construcției din punct de vedere a consumurilor de energie, se propun mai multe soluții spre analiză și se recomandă una din ele care este eficientă din punct de vedere tehnico-economic.

Auditul energetic înglobează și certificatul energetic al construcțiilor.

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 15
din 19 ianuarie 2017


privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 ianuarie 2017, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 26 ianuarie 2017, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristache Cătălin;
Iniţiator:    Costel Fotea
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae;
Iniţiator:    Costel Fotea
3. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Melinte Liviu–Ionuț;
Iniţiator:    Comisia de validare
4. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rusu Georgiana–Iuliana;
Iniţiator:    Comisia de validare
5. Depunerea jurământului;
6. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA IMPEX S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor);
Iniţiator:    Costel Fotea
7. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport COMUNA VALEA MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci;
Iniţiator:    Costel Fotea
8. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare;
Iniţiator:    Costel Fotea
9. Aprobarea închiderii Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
10. Aprobarea înfiinţării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
 
11. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
12. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
13. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
14. Aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Consiliul Judeţean Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
15. Aprobarea parteneriatului cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Patronatul IMM Galaţi și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în vederea organizării, la Galați, a conferinței „Invest in Romania”
Iniţiator:    Costel Fotea
16. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2017, în judeţul Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
17. Stabilirea preţului mediu/tona de  masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2017;
Iniţiator:    Costel Fotea
18. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2017;
Iniţiator:    Costel Fotea
19. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016;
Iniţiator:    Costel Fotea
20. Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator:    Costel Fotea
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 20 ianuarie 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.


P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Vă dorim ca noul an să vă aducă sănătate, fericire şi tot ce vă doriţi. Să aveţi un an 2017 plin de realizări! Noi vă vom fi alături, aşa cum o facem din 1998. Următoarea ediţie print a ziarului va fi pe 4 ianuarie 2017.

În preajma sărbătorilor de iarnă aş vrea ca urarea mea să vă găsească mai bucuroşi, mai liniştiţi şi cu speranţa că lucrurile se pot schimba în bine pentru fiecare. Vă doresc din suflet să aveţi parte de tot ceea ce poate fi mai bun, să vă încărcaţi cu gânduri pozitive şi să oferiţi din fericirea dumneavoastră tuturor celor dragi! Sărbători cu bucurie alături de toţi cei care vă sunt aproape! La mulţi ani!   Ionuţ Florin Pucheanu
Primarul municipiului Galaţi
Sâmbătă, 24 Decembrie 2016 00:00

Monitorul de Galați vă urează CRĂCIUN FERICIT!

Gândurile bune să vă însoțească, liniștea sufletească şi succesul să vă fie mereu alături! Crăciun Fericit!

Redacția cotidianului Monitorul de Galați

"La ora bilanţului de sfârşit de an, ţin să mulţumesc tuturor celor care au contribuit, într-un fel sau altul, la buna desfăşurare a activităţilor socio-economice din judeţul Galaţi, fie că au fost acţiuni curente, fie că au fost intervenţii în situaţii speciale. Apreciez în mod deosebit solidaritatea şi sprijinul primit în efortul nostru de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor din această toamnă. Lucrătorilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne le mulţumesc pentru felul în care au acţionat la inundaţii şi pentru că au vegheat la aplicarea întocmai a legii în tot ceea ce au întreprins în 2016, mai ales pentru contribuţia la buna desfăşurare a alegerilor parlamentare din acest an. În egală măsură, le mulţumesc cetăţenilor care au înţeles că respectarea legii înseamnă respect pentru semeni şi că, pentru o societate puternică, avem nevoie de armonie şi coeziune.
Tuturor gălăţenilor le transmit Sărbători Fericite, în pace, alături de cei dragi, şi un An Nou 2017 cu sănătate şi prosperitate, cu proiecte mari şi împliniri pe măsură, în familie şi în întreaga noastră comunitate!
La mulţi ani!"

Prefectul judeţului Galaţi, GABRIEL AURELIAN PANAITESCU

Încă nu ai descărcat aplicaţia din AppStore şi Google Play? Nu mai aştepta prea mult pentru că primii 100 de clienţi care vor plăti prin intermediul aplicaţiei Carrefour Pay vor primi garantat un accesoriu pentru smartphone. Iar aplicația nu este utilă doar pentru plăţi. Tot prin intermediul acesteia poţi scana codul de bare de pe produs şi vezi prețul de la casa de marcat. În plus, introduci datele și primești factura pe email.
Nu uita că toată luna noiembrie e plină de Black Friday la Carrefour Galaţi!
Spor la cumpărături!

O săptămâna întreagă de sărbătoare orientală cu delicii turcești. Baclavale, Turkish Delight și multe alte bunătăți orientale vă așteaptă să vă răsfățați la Carrefour Galați

În acest weekend, la Carrefour Galaţi se încing cuptoarele. Sâmbătă, 15 octombrie 2016, între orele 12.00 şi 15.00, toţi pofticioşii sunt invitaţi să participe la un delicios TÂRG DE PLĂCINTE. A doua zi, duminică 16 octombrie, Carrefour Galaţi sărbătoreşte ZIUA MONDIALĂ A PÂINII cu 20% reducere la toată gama de pâine. Spor la plăcinte şi la cumpărături!
Pagina 2 din 10