Advertorial

Advertorial

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, Parteneri în cadrul Proiectului „PROACTIVE HEALTH WITHOUT BORDERS -2SOFT/4.1/104”, finanțat de Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), au lansat aplicația mobilă PROSANA.

Aplicația este disponibila în magazinul online Google Play pentru utilizatorii de telefoane mobile operate de sistem Android, respectiv în App Store pentru utilizatorii de telefoane mobile dotate cu sistem de operare iOs.

Aplicația poate fi descărcată gratuit de la următoarele adrese:

https://apps.apple.com/ro/app/prosana/id1557634370?l=ro

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ProSana.defibrilations_map

Aplicația PROSANA asigura o vizibilitate sporită a proiectului și mai ales a locațiilor în care au fost amplasate cele 65 de defibrilatoare la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, respectiv cele 15 defibrilatoare la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova.

Valoarea totală a Proiectului „PROACTIVE HEALTH WITHOUT BORDERS -2SOFT/4.1/104” este de 219.981,30 de euro, din care 197.131,30 de euro reprezintă Grantul din fonduri europene, iar 22.850,00 de euro cofinanțare din partea celor două universități.

Acest proiect este unic în România și scoate în evidență responsabilitatea celor două universități în privința asigurării sănătății și a siguranței membrilor comunității academice, a angajaților și a studenților.

Coordonarea activităților proiectului este realizată de Director de proiect, Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU, Prorector la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, respectiv de Responsabil instituțional partener, Conf. univ. dr. Ion GHELEȚCHI, Prorector la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Galați

20.04.2020

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 260
din 30 aprilie 2021

privind: convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru marţi, 04 mai 2021, ora 10.30

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru marţi, 04 mai 2021, ora 1030, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/6B – nr. 1/2021

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET BÂRLAD EST  anunță lansarea a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

 • Masura 7/6B “Infrastructura sociala”

Beneficiari eligibili: Entitati publice / Entitati private individual sau in parteneriat cu un furnizor autorizat de servicii sociale

Fonduri disponibile alocate acestui apel– 25.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 25.000 euro

Data lansării apelului de selecție: 11.05.2021

Data limită de primire a proiectelor: 14.06.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

ATENȚIE !!

Proiectul trebuie să fie implementat până la data de 31.12.2023, iar ultima cerere de plată sa fie făcută până la 30.09.2023

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A – nr. 1/2021

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET BÂRLAD EST  anunță lansarea  sesiunii numărul 2 de cereri de proiecte pentru

Măsura 5/6A “Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii”

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Proiectul trebuie să fie implementat până la data de 31.12.2023, iar ultima cerere de plată sa fie făcută până la 30.09.2023

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 201.669,38 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 40.000 euro

Data lansării apelului de selecție: 11.05.2021

Data limită de primire a proiectelor: 14.06.2021, ora 12.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M4/5C – nr. 1/2021

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET BÂRLAD EST  anunță lansarea a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

Masura 4/5C “Ferma verde”

 

Beneficiari eligibili: Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, incadrati in categoria mici si mediu (pana la 250.000 SO)

Fonduri disponibile alocate acestui apel– 7500 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 7500 euro

ATENȚIE!

Proiectul trebuie să fie implementat până la data de 31.12.2023, iar ultima cerere de plată sa fie făcută până la 30.09.2023

Data lansării apelului de selecție: 11.05.2021

Data limită de primire a proiectelor: 14.06.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Întocmit,                                                                            

Plugaru Paula                                     

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/1A– nr. 1/2021

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET BÂRLAD EST  anunță lansarea  sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

Măsura 2/1A “Formare profesionala în mediu rural”

Beneficiari eligibili:

 • Direcți – entitati publice sau private din domeniul formarii profesionale a adultilor;
 • Indirecți – grupuri țintă identificate la nivelul teritoriului, precum și populația de etnie romă.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 50.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect exclusiv pentru beneficiarii indirecți de etnie romă și 25.000 euro/proiect pentru alte tipuri beneficiari indirecți

Data lansării apelului de selecție: 11.05.2021

Data limită de primire a proiectelor: 14.06.2021, ora 12.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00  -12.00

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est, disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M1/1A– nr. 1/2021

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET BÂRLAD EST  anunță lansarea a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

Măsura M1/1A„INFIINTAREA STRUCTURILOR ASOCIATIVE”

 • Beneficiari eligibili:

Directi – Societăţi comerciale, Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Asociaţii conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Cooperative agricole, Orice altă formă juridică de asociere, Consilii locale, unitati scolare.

 Indirecti – Persoane fizice si juridice din teritoriu, agenti din domeniul alimentatiei publice; întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, sanatatii,educatiei etc.

Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 25.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect

Data lansării apelului de selecție:11.05.2021

Data limită de primire a proiectelor: 14.06.2021, ora 12.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

Cafeaua cu o singură porție sau pre-dozată ne-a revoluționat obiceiurile. A adus espresso-ul din locurile sale de consum convenționale în casele noastre, la fel ca invenția plicului de ceai din anii 1970, care a răsturnat piața și obiceiurile de consum pentru această băutură.

Deși au trecut mulți ani de la lansare, cafeaua cu o singură porție dovedește că nu este doar un trend, deoarece continuă să crească și să-și demonstreze atractivitatea față de cafeaua clasică și tradițională.

Sistemul de cafea în capsule încorporează cerințele fundamentale pentru succesul pieței, oferind avantaje concrete, precum servicii eficiente, calitate ridicată și fiabilitate.

Pe lângă faptul că acest sistem este ușor de utilizat, acesta oferă, de asemenea, un produs de calitate uniformă furnizat anterior doar de experți și operatori experți.

De fapt, folosirea parametrilor setați (presiunea aparatului de cafea și temperatura apei, măcinarea, cantitatea de cafea și presarea pe măsură ce capsula este ambalată) a condus la un sistem care asigură cele mai bune condiții posibile pentru extracție, garantând astfel o calitate finală care satisface pe deplin cerințele consumatorilor.

Mai mult decât atât, capsulele de cafea se mândresc cu avantajul primordial de a face atât de ușor să vă bucurați de aroma minunată a cafelei espresso italiene.

Prăjitorii selectează amestecuri „ad hoc” care standardizează procesele de prăjire, măcinare și presare pentru a obține cești de cafea de înaltă calitate, pe care consumatorii le recunosc și de care se bucură.

Aparatele Nespresso împreună cu capsule Dolce Gusto compatibile cu Mașinile Nespresso devin extrem de proeminente în aceste zile. Și de ce nu? Acestea le oferă oamenilor cu avantajul de a pregăti rapid o ceașcă proaspătă de cafea fără a fi nevoie să amestece ingrediente suplimentare. În afară de comoditate, există mai multe avantaje pe care aceste produse speciale le oferă.

 • 1. Capsulele de cafea Nespresso oferă porții de o singură cană. Este obișnuit ca oamenii să facă mai multă cafea decât pot bea. Ca urmare, cafeaua suplimentară ajunge să fie irosită. În multe cazuri, cafeaua învechită este aruncată în chiuveta bucătăriei. Dar, din nou, prin utilizarea aparatelor Nespresso și a capsulelor de cafea compatibile, nu veți mai avea cafea nedorită, deoarece fiecare capsulă produce doar suficientă cafea pentru o ceașcă pentru o persoană.
 • 2. Fiecare capsulă de cafea are ingrediente precise. Un alt beneficiu imens al preparării cafelei din capsule este că nu trebuie să puneți mai multe ingrediente precum lapte, zahăr sau espresso, deoarece fiecare capsulă conține deja cantitatea adecvată de ingrediente care vor produce o cafea delicioasă.
 • 3. Capsulele de cafea oferă un gust uniform. Deoarece capsulele conțin ingrediente exacte, puteți fi sigur că veți avea cafea aromată, de fiecare dată când utilizați aparatul Nespresso. Din acest motiv, băutura dvs. va gusta exact cum vă doriți. Prin urmare, indiferent dacă preferați capsule de cafea cu infuzie de vanilie, capsule de cafea dublă sau capsule de cafea Aromatico, puteți garanta că veți avea exact același gust aromat de fiecare dată.
 • 4. Capsulele de cafea compatibile Nespresso au arome diferite. Dacă sunteți tipul de persoană căruia îi place cafeaua cu arome diferite, atunci vă veți bucura mai mult de prepararea cu capsule de cafea, deoarece acestea constau din ingrediente care fac cafeaua mai delicioasă. Aceste arome pot fi fie vanilie, fie shot-uri suplimentare de espresso. Având aceste arome în capsule de cafea compatibile cu Nespresso, puteți adauga mai mult gust și aromă băuturii.
 • 5. Pregătirea cafelei cu capsule este ușoară. Un aparat Nespresso facilitează prepararea cafelei, deoarece tot ce trebuie să faceți este să puneți capsulele de cafea compatibile cu Nespresso direct în aparat. Odată ce capacul este setat, pur și simplu apăsați butonul pentru băutura dorită și aparatul va folosi instantaneu cantitatea adecvată de apă. Pregătirea cafelei cu un aparat Nespresso este atât de ușoară!
 • 6. Capsulele de cafea și aparatele Nespresso simplifică curățarea. Dacă utilizați un aparat de cafea obișnuit, atunci sunteți foarte obișnuiți cu lucrurile care ar trebui făcute, după ce ați băut cafea. Va trebui să curățați componenta de sticlă a aparatului de cafea plus instrumentele pe care le-ați folosit. Cu aparatele Nespresso, tot ce trebuie să faceți este să le ștergeți cu o cârpă umedă și să completați rezervorul de apă. Când vine vorba de capsulele de cafea uzate, trebuie doar să le aruncați.
 • Intră pe www.reperemedicale.ro, completează formularul şi ajută-ţi comunitatea să afle care sunt cei mai căutaţi doctori în funcţie de specializare. Perioada campaniei: 19 aprilie - 1 iunie. Click pe link -» https://www.reperemedicale.ro/recomandari-form/ şi ia parte la campanie!

  Nissa își descrie clientele ca fiind femei rafinate, delicate, puternice, pline de încredere și stilate, mereu văzute și admirate, chiar și de departe. Pentru a le ajuta să își întărească toate aceste atuuri, Nissa pune la dispoziție o serie de sfaturi în materie de stil vestimentar, pentru a le ajuta să aibă mereu o rochie perfectă în garderobă care să le dea încredere.

  Dacă și tu te regăsești în această descriere, cu siguranță ai nevoie de o rochie de la Nissa. Indiferent dacă este vorba de o rochie de cocktail perfectă, ținute de zi sau de noapte, brandul oferă nenumărate opțiuni de rochii pentru femeia încrezătoare care iubește moda.

  Brandul Nissa a fost fondat în 1993, o afacere de familie creată pentru a face fiecare femeie fericită. A început cu un vis: o fetiță care obișnuia să încerce pantofii mamei ei, care mai târziu a dezvoltat o pasiune pentru industria modei, designeri și podiumuri, potrivit descrierii publicate pe site-ul companiei. Actualul fondator și director de creație Nissa și-a început cariera în industrie ca model. După ani de studii în domeniu și pregătită pentru următorul pas, ea a creat brandul Nissa, alături de sora și mama sa.

  Accentul este pus pe materiale de calitate, siluete clasice și modele contemporane ready-to-wear, colecțiile fiind destinate femeii moderne, fashion forward.

  Brandul continuă să evolueze, fiind prezent în capitalele internaționale ale modei - New York, Moscova, Londra și Milano, prezentând colecțiile buyerilor în cadrul Fashion Week.

  Colecțiile de rochii Nissa pot fi găsite în cele 15 magazine NISSA situate în România, precum și în SUA, Irlanda, Anglia, Polonia, Rusia și Orientul Mijlociu.

  Câteva rochii pe care te poți baza oricând

  De nelipsit din arsenalul vestimentar feminin, rochiile din materiale naturale, comode, sunt ținute de referință pentru sezonul cald, pe care le poți purta oricând, oriunde, cu styling-ul potrivit. De asemenea, din garderobă nu trebuie să îți lipsească ținute clasice precum little black dress, rochia lungă de seară sau rochia cambrată. Iată opt ținute de la Nissa ce nu impun o schimbare totală de garderobă, ci doar alăturări concepute cu piesele esențiale ale sezonului, pentru un look cât se poate de actual.

 • 1. Rochia stil cămașă
 • Comodă și versatilă, rochia stil cămașă îți oferă un look nonșalant, casual și relaxat, iar accesorizarea potrivită o poate transforma într-o piesă de neegalat și de nelipsit din garderoba ta. Alege să o porți alături de o pereche de stiletto roșii, pentru un efect de alungire a picioarelor. O geantă din aceeași gamă cromatică este perfectă pentru fiecare zi, în timp ce accesoriile minimale lasă rochia să strălucească.

 • 2. Rochia cu imprimeu
 • Renunță la modelele uni convenționale și optează în acest sezon pentru o variantă cu imprimeu floral vibrant, ce oferă luminozitate trăsăturilor. Alături de piese trendy, precum papucii cu aplicații de pietre din sticlă și o jachetă masculină, această ținută constituie alegerea perfectă pentru o ținută casual chic, de weekend sau pentru o seară în oraș.

 • 3. Rochia petrecută
 • Un model clasic, pentru care trebuie să îi mulțumim creatoarei Diane von Furstenberg, rochia petrecută este răspunsul la dilemele vestimentare zilnice, ce avantajează orice tip de siluetă și se potrivește la orice vârstă. Rochia realizată cu imprimeu jungle va străluci cu adevărat alături de o pereche de sandale uni ultrafeminine, cu toc înalt și o geantă din piele croc într-o nuanță puternică de roșu.

 • 4. Rochia babydoll
 • Un model cât se poate de actual, rochia babydoll îți va conferi un look inocent și sexy în același timp. Optează pentru un model de rochie cu dantelă pe bust, realizată dintr-un material fluid, apoi adaugă câteva accesorii strălucitoare și ești pregătită pentru orice petrecere.

 • 5. Rochia conică
 • Adoptă o silueta clasică, ce întruchipează eleganță absolută, evidențiată prin broderia ce adaugă acel je ne sais quoi care atrage instantaneu atenția. Adaugă detalii atent alese, în nuanțe complementare, un ruj roșu și un stop de personalitate pentru un look ce arată chic fără să pară că ai depus prea mult efort.

 • 6. Little black dress
 • Știm de ea, multe o avem, multe nu ne putem opri din a ne-o cumpăra! Little black dress este rochia cea mai potrivită pentru majoritatea ocaziilor la care vei fi invitată. Asigură-te că o alegi pe cea mai potrivită.

 • 7. Rochia lungă, de seară
 • Știm, acest tip de rochie foarte elegantă îți poate da senzația că ești „overdressed”, dar crede-ne, orice femeie arata fabulos într-o rochie lungă din mătase, cu inserții din dantelă. O poți purta la orice eveniment formal, fie că este o nuntă, o gală sau o recepție.

 • 8. Rochia cambrată
 • Office sau cocktail, o rochie cambrată îți pune silueta în evidență. Poart-o cu o pereche de sandale sau pantofi stiletto Nissa, cu transparențe, pentru un look chic. Mai mult de atât, o poți purta cu o pereche de sandale strălucitoare și accesoriza cu un clutch si vei avea o rochie de cocktail perfectă!

  Pagina 1 din 132