Advertorial

Advertorial

Miercuri, 09 Decembrie 2020 00:00

ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 09.12.2020

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” – cod SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România /1/ Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, în conformitate cu prevederile HG nr. 325/2018, art. 1- 3 din anexă, organizează în intervalul 04 – 19.01.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie aflate în afara organigramei, pe perioadă determinată, perioada implementării proiectului:
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic Coordonator)
•          Pentru participare la concurs sunt necesare:
 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor sau experienţă specifică minim 5 ani - urmărire/monitorizare contracte de investiţii/lucrări;
•          Perioada contractului: perioadă determinată - până la data de 31 iulie 2023;
•          cunoştinţe de operare PC nivel mediu : Word, Excel
2.  INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic DBO)
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor sau experienţă specifică minim 5 ani în urmărire/monitorizare contracte de investiţii/lucrări;
•          Perioada contractului: perioadă determinată până la data de 31 iulie 2023;
•          cunoştinţe de operare PC nivel mediu : Word, Excel .
3. INSPECTOR DE SPECIALITATE I (Responsabil urmărire contracte, Servicii şi furnizare)
•          Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor ;
•          Perioada contractului: perioadă determinată 12 luni;
•          cunoştinţe de operare PC nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 22.12.2020, orele 14.00 la sediul Consiliului Judeţean  Galaţi.
Calendarul concursului este următorul:
- proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC – 04.01.2021, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- proba scrisă: 07.01.2021, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- interviul: 14.01.2021, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.
            Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „Carieră”, precum şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502.

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 498

din 03 decembrie  2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 04 decembrie 2020, ora 1000

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 04 decembrie 2020, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Alocarea sumei de 300 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziției unui aparat PCR-RT pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea      

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului  

                        Ionel Coca

  Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020 00:00

  ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 28 NOIEMBRIE 2020

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a următoarelor proiecte de acte administrative cu caracter normativ:

  • hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi;
  • hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021.

              Proiectele de acte administrative cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestora pot fi consultate:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;

              Proiectele de acte administrative cu caracter normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

              Pentru proiectele de hotărâre puse în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până în data de 7 decembrie 2020.

  Acestea se pot transmite prin:

  • e-mail: informatii@cjgalati.ro
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Consiliul Judeţean Galaţi - Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

              Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Pricopi Mariana. Coordonatele de contact sunt: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

  Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,

  COSTEL FOTEA

  Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020 00:00

  ANUNȚ CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 28.11.2020

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2021.

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

              Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până în data de 7 decembrie 2020.

  Acestea se pot transmite prin:

  • e-mail: informatii@cjgalati.ro;
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Consiliul Judeţean Galaţi - Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Pricopi Mariana. Coordonatele de contact sunt: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

  Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,

  COSTEL FOTEA

  Asociaţia PRO NATURA Galați  anunţă lansarea oficială a proiectului Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECOBSB-1107, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020,  Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre, PI 2.2 2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile maritime şi riverane.

  Principalul obiectiv al proiectului este promovarea protecției mediului în Bazinul Mării Negre prin educație comună, conștientizare și campanii de curățare a râurilor pentru reducerea deșeurilor fluviale și marine.

  Parteneri în cadrul proiectului:

  • Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” – Romania
  • Asociatia Pro Natura Galati - Romania
  • Fundația URBAN pentru Dezvoltare Durabilă– Armenia
  • Uniunea Oamenilor de Știință Imereti "Spectri"– Georgia
  • Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană- Republica Moldova

  Valoarea totală a proiectului este de 703,870.00 EURO echivalentul a 3,409,194.34 RON. Valoarea finanţării nerambursabile este de 647,560.40 EURO echivalentul 3,136,458.79 RON. Durata de implementare: 24 luni

  Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm contactaţi  Asociaţia PRO NATURA Galați, telefon: 0040 748 209 450, e-mail: galatipronatura@gmail.com

  Dormitorul trebuie să fie, prin excelență, camera pentru relaxare și odihnă, deci trebui să fie mediul perfect pentru a obține asta. De aceea, patul este cea mai importantă piesă a dormitorului și mobilierul cel mai important din această încăpere.

  Patul este, în general, un element central în toate camerele. Deoarece este locul în care ne odihnim, este logic să ne concentrăm toate privirile asupra locului nostru de odihnă. Astfel, pe lângă faptul că trebuie să fie un obiect de mobilier de bună calitate, patul trebuie așezat într-un loc strategic din dormitor. Deși, în cele din urmă, acest lucru va depinde de preferințele personale, vă putem oferi câteva sfaturi, astfel încât să puteți alege un loc ideal pentru a așeza patul în camera dvs.

  Paturi eMAG, oferte pentru dormitorul dvs!

  Nu așezați patul în fața unui coridor sau în fața ușii

  Potrivit Feng Shui, o filozofie chineză care vă permite să amenajați spațiul cu scopul de a îmbunătăți „energia vitală”, așezarea patului în fața unui coridor poate să nu fie o idee bună. Acest lucru se datorează faptului că poate întâlni un flux de energie care nu va fi prea pozitiv. Adică, dacă ușa camerei noastre se deschide spre un coridor, cel mai bine este să nu așezați patul cu fața spre ușă.

  În cazul în care nu avem altă opțiune pentru distribuirea dormitorului, atunci putem dormi cu ușa închisă. În orice caz, cel mai bine este să evitați ca piciorul patului să fie aliniat cu ușa. Aceasta este cunoscută sub numele de „poziția morții”, deoarece morții sunt așezați cu picioarele spre ușă pentru a le facilita accesul în cer și astfel să poată fi îndepărtați mai ușor din cameră. Dacă nu avem altă opțiune de așezare a patului, putem pune o piesă de mobilier la picioarele sale, cum ar fi un cufăr.

  Pat dormitor

  Feng Shui sugerează, de asemenea, să nu așezați patul în fața unei uși. Acest lucru, conform acestei filozofii a spațiului, ar putea afecta odihna noastră într-un mod negativ. Acest lucru se datorează faptului că a avea capul în linie cu ușa ne-ar putea face neliniștiți și vulnerabili. În cazul în care aceasta este singura noastră opțiune de așezare a patului, pentru a evita o „energie proastă” putem recurge la câteva trucuri:

  - Închiderea ușii când dormim

  - Blocarea vederii spre ușă din pat cu o lampă sau o veioză

  Nu așezați patul sub fereastră

  Potrivit Feng Shui, ar trebui să evităm ca patul să fie sub o fereastră. Acest lucru se datorează faptului că, deoarece ferestrele ar putea fi o ușă din față către casa ta, te-ai putea simți în pericol în timp ce dormi. În plus, lumina și zgomotul din exterior pot fi enervante, deci nu este indicat să aveți fereastra direct deasupra capului.

  Patul în relație cu oglinzile

  În cazul unei oglinzi în cameră, trebuie să fim atenți unde să o includem în raport cu patul. O oglindă în dormitor nu este, în sine, un lucru negativ, dar, potrivit Feng Shui, nu ar trebui să reflecte patul. Deși nu este dovedit științific, se pare că acest lucru ar putea provoca insomnie.

  Unde este recomandată amplasarea patului?

  Patul este un element cheie al dormitorului nostru. De aceea este atât de important să-l plasăm într-un loc adecvat, pe de o parte în ceea ce privește decorarea și, pe de altă parte, din cauza „energiei” care ne poate influența odihna. De aceea, cel mai bine este să păstrați capul patului sprijinit pe un perete (de preferință, nu sub fereastră).

  Așezarea patului în mijlocul camerei ca insulă poate genera un anumit tip de pericol și instabilitate. De aceea, pe lângă punerea tăbliei sprijinită de un perete, este recomandabil să includem și un spătar în echipamentul nostru de odihnă, care să ne ofere siguranță și un sentiment de protecție.

  Pe scurt, deși poziția în care urmează să așezi patul în camera ta va depinde de gusturile tale personale, îți recomandăm să ții cont și de aceste sfaturi.

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 480

  din 20 noiembrie 2020

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 noiembrie 2020, ora 1200

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 26 noiembrie 2020, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
 • 2. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Galaţi, din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unitățile de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu (inclusiv în învățământul vocațional).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

                         

  DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
  „MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL PRIN DEZVOLTAREA
  GAMEI DE PRODUSE ŞI ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE ”, cod MySMIS 132195,
  finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătăţirea
  competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.A: “Promovarea
  spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin
  încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
  Valoarea totală a proiectului este de 1.057.788,01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
  de 708.357,99 lei.
  Obiectivul general al proiectului este creşterea productivităţii şi competitivităţii societăţii
  DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL prin achiziţionarea unor utilaje de ultimă generaţie pentru
  diversificarea activităţii şi realizarea unor produse noi.
  Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:
  1. Introducerea pe piaţa a cel puţin 3 produse noi, ca urmare a diversificării activităţii firmei prin
  achiziţionarea a 11 active corporale, necesare în procesul productiv, pa n a la finaalizarea
  implementarii proiectului;
  2. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii prin angajarea a 5 persoane noi dintre care cel
  puţin o persoană face parte din categoria celor defavorizate şi menţinerea locurilor de muncă
  existente şi a celor nou create pe toată perioada de durabilitate;
  3. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creşterii gradului de recuperare şi
  reciclare a deşeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a
  deşeurilor în perioada de implementare al proiectului, şi în perioada de durabilitate al proiectului.
  Durata de implementare a proiectului este de 25 luni: respectiv de la dat a de 01.07.2019 până
  la data 31.07.2021
  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: sat Costi, comuna Vânători, Str. Coşarelor
  nr. 2, lot. 2, construcţia C1, judeţ Galaţi, România, cod postal 807326, telefon 0720505079, e-mail:
  edi_munteanu@yahoo.com

  DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
  „MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL PRIN DEZVOLTAREA
  GAMEI DE PRODUSE ŞI ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE ”, cod MySMIS 132195,
  finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătăţirea
  competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.A: “Promovarea
  spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin
  încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
  Valoarea totală a proiectului este de 1.057.788,01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
  de 708.357,99 lei.
  Obiectivul general al proiectului este creşterea productivităţii şi competitivităţii societăţii
  DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL prin achiziţionarea unor utilaje de ultimă generaţie pentru
  diversificarea activităţii şi realizarea unor produse noi.
  Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:
  1. Introducerea pe piaţa a cel puţin 3 produse noi, ca urmare a diversificării activităţii firmei prin
  achiziţionarea a 11 active corporale, necesare în procesul productiv, pa n a la finaalizarea
  implementarii proiectului;
  2. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii prin angajarea a 5 persoane noi dintre care cel
  puţin o persoană face parte din categoria celor defavorizate şi menţinerea locurilor de muncă
  existente şi a celor nou create pe toată perioada de durabilitate;
  3. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creşterii gradului de recuperare şi
  reciclare a deşeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a
  deşeurilor în perioada de implementare al proiectului, şi în perioada de durabilitate al proiectului.
  Durata de implementare a proiectului este de 25 luni: respectiv de la dat a de 01.07.2019 până
  la data 31.07.2021
  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: sat Costi, comuna Vânători, Str. Coşarelor
  nr. 2, lot. 2, construcţia C1, judeţ Galaţi, România, cod postal 807326, telefon 0720505079, e-mail:
  edi_munteanu@yahoo.com

  DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
  „MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL PRIN DEZVOLTAREA
  GAMEI DE PRODUSE ŞI ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE ”, cod MySMIS 132195,
  finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătăţirea
  competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.A: “Promovarea
  spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin
  încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
  Valoarea totală a proiectului este de 1.057.788,01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
  de 708.357,99 lei.
  Obiectivul general al proiectului este creşterea productivităţii şi competitivităţii societăţii
  DUNĂREA EXPERT SERVICE SRL prin achiziţionarea unor utilaje de ultimă generaţie pentru
  diversificarea activităţii şi realizarea unor produse noi.
  Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:
  1. Introducerea pe piaţa a cel puţin 3 produse noi, ca urmare a diversificării activităţii firmei prin
  achiziţionarea a 11 active corporale, necesare în procesul productiv, pa n a la finaalizarea
  implementarii proiectului;
  2. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii prin angajarea a 5 persoane noi dintre care cel
  puţin o persoană face parte din categoria celor defavorizate şi menţinerea locurilor de muncă
  existente şi a celor nou create pe toată perioada de durabilitate;
  3. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creşterii gradului de recuperare şi
  reciclare a deşeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a
  deşeurilor în perioada de implementare al proiectului, şi în perioada de durabilitate al proiectului.
  Durata de implementare a proiectului este de 25 luni: respectiv de la dat a de 01.07.2019 până
  la data 31.07.2021
  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: sat Costi, comuna Vânători, Str. Coşarelor
  nr. 2, lot. 2, construcţia C1, judeţ Galaţi, România, cod postal 807326, telefon 0720505079, e-mail:
  edi_munteanu@yahoo.com

  Pagina 2 din 127