Advertorial

Advertorial

Luni, 11 Iulie 2022 00:00

Comunicat de presă 11.07.2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE,

SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

Perioada de implementare a proiectului:   01.05.2017-31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 8.394.052,06 lei, din care

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.

Rezultate așteptate:

  • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
  • Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Progresul proiectului:

S-au realizat lucrări ȋn proporţie de 33 %.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la  Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la  telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

COMUNA COROD, cu sediul în județul Galați, localitatea Corod, str. Ștefan cel Mare nr. 258, telefon 0236.864.006, dantenie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19191 la Registrul autorităților publice, CIF 4393166, reprezentată legal prin Tenie Dumitru Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Corod, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145478, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 357 din 22.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate

Valoarea totală a proiectului este de 1.415.704,12 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 1.166.127,01 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comuna, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014 - 2020.

2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

Isac Doru – Manager de proiect

Tel: 0236.864.006, Fax: 0236.864.002

Web: www.primariacorodgl.ro

Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați, în calitate de beneficiar al proiectului PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI RELEVANTE CNC ȘI SNCDI _CALIFICAT” - POCU/633/6/14/130633, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu S.C. Alewijnse Marine Galați S.A. și S.C. Liberty Galati S.A,. a organizat în perioada 29-30.06.2022 BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ destinată absolvenților de liceu și școală profesională promoția 2022 în vederea facilitării accesului pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă precum și corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, asigurării șanselor grupului țintă de a întâlni potențialii angajatori, posibilitatea de aplicare a tehnicilor de căutarea a unui loc de muncă însușite prin participarea la activitățile proiectului.

Bursa locurilor de muncă s-a bucurat de prezența unui număr important de angajatori relevanți pe piața muncii din domeniile electic, electronică, mecanică, construcții, care și-au prezentat oferta de locuri de muncă și facilitățile acordate la angajare. Au fost prezenți: S.C. LIBERTY GALATI S.A., S.C. ALEWIJNSE MARINE GALAȚI S.A., S.C. AB-EL SRL,  S.C. MNL PROJECT SECURITY SRL, S.C. HAGIVIO S.R.L.

Au participat un număr de 120 elevi/absolvenți care și-au exprimat opțiunea de angajare sau de participare la programe de tip internship pe timpul vacanței de vară.

În cadrul activităților derulate, Fundația GFG România, în parteneriat cu LIBERTY Galați, au promovat și proiectul privind înființarea unei clase în sistem de învățământ dual la Liceul Tehnologic “Paul Dimo”. Învățământul în sistem profesional dual îmbină cursurile unei școli profesionale cu practica în cadrul unei companii.

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar 2021-2022 se pot înscrie la liceul Paul Dimo, în clasa de învățământ profesional dual, înființată în parteneriat de către Fundația GFG și LIBERTY Galați, completând formularele de înscriere în perioada 4 – 8 iulie 2022 și utilizând codul 567D.

Beneficiile oferite de partenerul economic pentru elevii de la învățământul dual vor fi: bursă 100 de euro pe lună (timp de 9 luni), tichete masă: 20  de euro pe lună (timp de 9 luni), voucher îmbrăcăminte: 150 de euro pe an. Elevii vor avea ocazia de a deprinde competențe practice și teoretice și vor învăța de la cei mai buni mentori despre schimbarea industriei și despre oportunitățile profesionale viitoare.

Bursa locurilor de muncă organizată și acțiunile desfășurate se înscriu în  obiectivul specific al proiectului POCU/633/6/14/130633: OS 6.14., respectiv creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin această activitate s-au promovat temele secundare și obiectivele orizontale ale Programului Operațional Capital Uman 2014-2020: inovare, dezvoltare durabilă, nediscriminare și egalitate de șanse.

Date de contact:

LIDER: Liceul Tehnologic "Paul Dimo" Galați -

Manager proiect - ing. Mirela Carmen NIȚĂ

Email: paul_dimo@yahoo.com

Marți, 05 Iulie 2022 00:00

Comunicat de presă 05.07.2022

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Competitivi împreună”

Năruja, 5 iulie 2022 

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

 “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”

Comuna Năruja, în calitate de beneficiar al proiectului „Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”, Cod SMIS 2014+ 144095, în baza contractului de finanţare nr. 153/233t/12,07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Năruja, anunță finalizarea proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:

 PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare,e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Năruja, cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate obținute în urma implementării:

  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială “Barbu Ștefănescu Delavrancea” Năruja în vederea prevenirii si răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -75 buc, tablete grafice – 12 buc, laptop - 12. buc, tablă interactivă – 5 buc, router wireless – 5 buc, proiectoare – 5 buc; ecran proiecție – 5 buc; camera web conferință – 5 buc.).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlara la Școala Primară “Podul Nărujei” în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -79 buc, tablete grafice – 5 buc, laptop - 5 buc, tablă interactivă – 4 buc, router wireless – 4 buc, proiectoare – 4 buc; ecran proiecție – 4 buc; camera web conferință – 4 buc.).

Valoarea totală a proiectului este de 486.797,68 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 453.261,63 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 444.196,48 lei (Valoare FEDR: 385.272,39 lei si Valoare BS: 58,924,02 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 9.065,22 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 33.536,05 lei

Proiectul s-a implemententat în Comuna Năruja, județul Vrancea, reprezentată legal de către Grigore MIHĂEȘ, în calitate de Primar al comunei.

Proiectul se implementează pe o durată de 12 luni:

Data începere proiect: 12.07.2021

Data finalizare proiect:12.07.2022

 Codul My SMIS 2014: 144095

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

Comuna Năruja, cu sediul in Localitatea Năruja, Str. Principală, judeţul Vrancea

Telefon: +40 733 314 155,

E-mail: primaria_naruja@yahoo.com

Pentru a obține o bază perfectă pentru machiajul tău, nu este suficient doar să folosești produse de calitate. Pensulele de fond de ten joacă, de asemenea, un rol important. Îți explicăm aici cum să le alegi pe cele mai potrivite pentru tine.

Vrei să te machiezi ca un adevărat profesionist? Nu este suficient să alegi un fond de ten perfect pentru tine. Utilizarea setului potrivit de pensule machiaj este, de asemenea, importantă. Formele și materialele pot fi diferite, dar vei putea găsi produsul potrivit pentru tine și vei putea descoperi diferența dintre o perie kabuki și o pensulă de tip limbă de pisică citind acest ghid foarte simplu de alegere a unei pensule machiaj pentru fond de ten!

Pensule machiaj de fond de ten: cum să le alegi

Nu contează dacă ești începătoare sau make-up artist profesionist: nu subestima niciodată importanța unei pensule machiaj pentru fond de ten. Deși, uneori, soluția poate fi pur și simplu folosirea vârfurilor degetelor pentru a aplica fondul de ten și corectorul, folosirea pensulelor de machiaj este adesea cea mai bună tehnică pentru a asigura un rezultat uniform pe pielea feței. Dar cum să le folosim? Pe care să le alegem? În paragrafele următoare îți vom clarifica toate îndoielile!

Pensule machiaj versus burete

Buretele este foarte popular printre artiștii de make-up și dependenții de produse de machiaj deopotrivă. Motivul? Acesta garantează o aplicare rapidă și fără cusur. Pe scurt, este foarte practic de utilizat. Însă, față de o pensulă de machiaj, un burete absoarbe foarte mult produs, așa că riști să pierzi o cantitate deloc neglijabilă de fond de ten la fiecare utilizare. În plus, pensula pentru fond de ten durează mult mai mult decât un burete și este, de asemenea, multifuncțională. Poate fi folosită cu diferite formule și texturi și, în cazul în care nu ai alte pensule în trusa de frumusețe, o poți alege și pentru a aplica corector, pudră și bronzer. Ușor, nu-i așa?

Pensulă de tip limbă de pisică

Aceasta este probabil cea mai clasică și este cea folosită și astăzi de mulți make-up artiști. Avantajul acestei pensule pentru fond de ten, ideală pentru formulele lichide sau cremă, stick sau compacte, este precizia aplicării, chiar dacă uneori se pot crea linii pe piele datorită firelor plate. Acest defect al pensulei de tip limbă de pisică face necesară utilizarea unui al doilea produs (sau, de exemplu, un burete). Sfatul este să o ai oricum în trusa de machiaj, deoarece poate fi foarte utilă pentru aplicarea corectorului.

Pensulă de punctat

Numele său provine de la cuvântul englezesc „stipple”, care înseamnă „a pune puncte”. Nu este o coincidență: acest tip de pensulă pentru fond de ten este folosit tocmai pentru a întinde produsul prin „bătături” pe piele cu ajutorul perilor și apoi, prin mișcări circulare, se lucrează produsul pentru a-l uniformiza pe piele. Îl recomandăm pentru fondurile de ten cu formule lichide sau foarte cremoase, dar nu și pentru cele dense, deoarece ar putea fi dificil să se asigure o aplicare perfectă.

Pensula de lustruit

Părul acestei pensule este foarte dens și poate asigura o aplicare uniformă, cu condiția să fie aplicat rapid și cu mișcări circulare. Îți recomandăm să încerci această pensulă cu fonduri de ten cremoase opace.

Pensulă pentru pudră

Pensula folosită de obicei pentru pudră poate fi un bun aliat și pentru aplicarea fondului de ten, atunci când este vorba de formule mousse sau lichide. Atenție, însă: este recomandată doar celor care își doresc o acoperire medie-ușoară și un efect natural. Nimic nu îți interzice să folosești o pensulă de tip limbă de pisică pentru a lucra la detalii.

Pensulă ovală

Are o formă ovală care amintește de perii de păr de epocă (sau de o periuță de dinți!). Perii sunt scurți, denși și sintetici și pensula este foarte ușor de utilizat datorită mânerului său ergonomic. La fel ca în cazul multor pensule recomandate, fondul de ten trebuie aplicat printr-o mișcare circulară, masând pielea cu ajutorul perilor, care sunt foarte moi. Recomandăm această pensulă pentru produsele lichide și pentru cei cărora le place un efect impecabil.

Pensulă Kabuki pentru fond de ten

Foarte populară în Japonia (de unde îi vine și numele), are părul dens și scurt și, dintre toate, este pensula care poate garanta cel mai bun rezultat, mai ales în ceea ce privește uniformitatea aplicării. Poate fi folosită cu formule mai dense, dar și cu fonduri de ten compacte.

Pensule: formă și material

O altă modalitate de a distinge pensulele bune de cele slabe este de a le studia perii. Nu numai forma lor (plat, rotunjit, conic, dreptunghiular), ci și materialul. De fapt, pensulele pot fi naturale sau sintetice, adică realizate din materiale precum nailon, de exemplu. În ultima vreme, din motive etice, alegerea celor mai multe pasionate de machiaj se îndreaptă către peri sintetici, care pot garanta același rezultat final în machiaj.

Miercuri, 29 Iunie 2022 00:00

Comunicat de presă 29 iunie 2022

Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul: ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”. cod 1HARD/2.1/25

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, anunță lansarea proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric, cod 1HARD/2.1/25.

Contractul de finanțare s-a semnat la data de 20 aprilie 2022 și este implementat de UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de beneficiar lider, împreună cu Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați, România, Consiliul Raional Hîncești și Primăria Comunei Mereșeni, raionul Hîncești, Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural și istoric local, ca factor cheie în creșterea atractivității teritoriale pe ambele părți ale graniței dintre România și Republica Moldova.

Proiectul, care se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, urmărește realizarea următoarelor obiective specifice:

- îmbunătățirea, prin lucrări de extindere și restaurare, a două monumente culturale, istorice și de arhitectură, respectiv construcția unei săli noi de spectacole la Casa Gheorghiade – Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, România și restaurarea Morii cu Aburi din comuna Mereșeni, raionul Hîncești, Republica Moldova;

- promovarea patrimoniului local cultural și istoric, tangibil și intangibil, în rândul locuitorilor și vizitatorilor din Galați și Hîncești;

- dezvoltarea unei strategii eficiente privind valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din Galați și Hîncești.

Bugetul total al proiectului este de 1.737.165,98 euro, iar valoarea grantului alocat proiectului este de 1.499.869,86 euro.

Județul Galați va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 1.009.438,9 euro, având un buget total de 1.192.191,66 euro.

Conferința de lansare va avea loc în data de 29 iunie 2022, ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Județean Galați din str. Eroilor nr. 7bis și are drept obiectiv informarea participanților cu privire la activitățile și rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activități ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul țintă, precum și rezultatele așteptate.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Angela Teodorov, responsabil promovare, Direcția de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon 0236.302.556, e-mail: ddr@cjgalati.ro.

Joi, 30 Iunie 2022 00:00

Comunicat de presă 30.06.2022

Finalizarea proiectului

„Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”

S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea S.C. RODLAGERO S.R.L., prin crearea unei unități noi de fabricare a betonului. 

Rezultatele proiectului: Realizarea unei investiții inițiale, care presupune:

A. inovare de produs - obținerea unui produs nou pentru companie (beton impermeabil);

B. inovare de proces - implementarea unui flux tehnologic nou, care nu a mai fost utilizat în cadrul societății, prin introducerea în fluxul tehnologic clasic a unui recuperator de beton și, deasemenea, implementarea unui flux tehnologic nou, care nu a mai fost utilizat in cadrul societății, pentru producerea betonului impermeabil, având in vedere operațiuni suplimentare care trebuie efectuate pentru realizarea acestui tip de beton special.

Deasemenea, se va realiza achiziționarea de echipamente performante, mai eficiente energetic decât cele din generația anterioară, achiziționarea unui soft de gestionare a relațiilor cu clienții, precum și activități de certificare de produs și de sistem de management al calității, activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.705.209,59 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.782.776,15 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea de locuri de muncă, dezvoltarea de produse noi, dezvoltarea schimburilor comerciale cu societăți din regiune, creșterea calității serviciilor și produselor și creșterea competitivității companiei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: STEGĂRESCU RADU CRISTIAN, Administrator RODLAGERO S.R.L., telefon: 0731.341.211, e-mail: rodlagero@yahoo.com, adresa: Municipiul Galați, Str. Roșiori, Bloc PIN3, Ap. 25, județul Galați.

Miercuri, 29 Iunie 2022 00:00

Comunicat de presă 29.06.2022

Finalizarea proiectului

„Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”

S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea S.C. RODLAGERO S.R.L., prin crearea unei unități noi de fabricare a betonului. 

Rezultatele proiectului: Realizarea unei investiții inițiale, care presupune:

A. inovare de produs - obținerea unui produs nou pentru companie (beton impermeabil);

B. inovare de proces - implementarea unui flux tehnologic nou, care nu a mai fost utilizat în cadrul societății, prin introducerea în fluxul tehnologic clasic a unui recuperator de beton și, deasemenea, implementarea unui flux tehnologic nou, care nu a mai fost utilizat in cadrul societății, pentru producerea betonului impermeabil, având in vedere operațiuni suplimentare care trebuie efectuate pentru realizarea acestui tip de beton special.

Deasemenea, se va realiza achiziționarea de echipamente performante, mai eficiente energetic decât cele din generația anterioară, achiziționarea unui soft de gestionare a relațiilor cu clienții, precum și activități de certificare de produs și de sistem de management al calității, activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.705.209,59 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.782.776,15 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea de locuri de muncă, dezvoltarea de produse noi, dezvoltarea schimburilor comerciale cu societăți din regiune, creșterea calității serviciilor și produselor și creșterea competitivității companiei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: STEGĂRESCU RADU CRISTIAN, Administrator RODLAGERO S.R.L., telefon: 0731.341.211, e-mail: rodlagero@yahoo.com, adresa: Municipiul Galați, Str. Roșiori, Bloc PIN3, Ap. 25, județul Galați.

Marți, 28 Iunie 2022 00:00

Comunicat de presă 28.06.2022

Finalizarea proiectului

„Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”

S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea S.C. RODLAGERO S.R.L., prin crearea unei unități noi de fabricare a betonului. 

Rezultatele proiectului: Realizarea unei investiții inițiale, care presupune:

A. inovare de produs - obținerea unui produs nou pentru companie (beton impermeabil);

B. inovare de proces - implementarea unui flux tehnologic nou, care nu a mai fost utilizat în cadrul societății, prin introducerea în fluxul tehnologic clasic a unui recuperator de beton și, deasemenea, implementarea unui flux tehnologic nou, care nu a mai fost utilizat in cadrul societății, pentru producerea betonului impermeabil, având in vedere operațiuni suplimentare care trebuie efectuate pentru realizarea acestui tip de beton special.

Deasemenea, se va realiza achiziționarea de echipamente performante, mai eficiente energetic decât cele din generația anterioară, achiziționarea unui soft de gestionare a relațiilor cu clienții, precum și activități de certificare de produs și de sistem de management al calității, activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.705.209,59 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.782.776,15 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea de locuri de muncă, dezvoltarea de produse noi, dezvoltarea schimburilor comerciale cu societăți din regiune, creșterea calității serviciilor și produselor și creșterea competitivității companiei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: STEGĂRESCU RADU CRISTIAN, Administrator RODLAGERO S.R.L., telefon: 0731.341.211, e-mail: rodlagero@yahoo.com, adresa: Municipiul Galați, Str. Roșiori, Bloc PIN3, Ap. 25, județul Galați.

Miercuri, 22 Iunie 2022 09:15

Comunicat de presă 22.06.2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

„DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA

BĂNEASA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNA BĂNEASA, cu sediul în județul Galați, localitatea Băneasa, str. Principală , telefon 0236.341.347, consiliullocalbaneasa@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19182 la Registrul autorităților publice, CIF 4298571, reprezentată legal prin Gache George Aurelian Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Băneasa, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145427, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 453 din 29.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 154.072,15 lei din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 127.625,08 lei.

Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea cadrelor didactice cu laptopuri și dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Băneasa cu echipamentele electronice necesare pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comună, cu echipamente electronice și sprijinirea cadrelor didactice prin achiziționarea de laptopuri necesare susținerii procesului educațional.

2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

Gache George Aurelian – Manager de proiect

Tel: 0735386444, Fax: 0236.341.347

Web: www.primariacomuneibaneasa.ro

Pagina 2 din 159