Advertorial

Advertorial

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –  Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” , Cod SMIS: 118530. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, Operațiunea B – Clădiri publice.

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2017  -  30.09.2019

Valoarea totală a proiectului este de 966.106,06 lei, din care:

Valoarea totală eligibilă este de 854.122,80 lei din care:

 • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 726.004,38 (85%) lei
 • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 111.035,96 (13%) lei
 • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 17.082,46 (2%) lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 111.983,26 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Cantinei de Ajutor Social, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate aşteptate:

 • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Reducerea consumului anual specific de caldură cu impact asupra mediului pe termen lung şi asigurarea confortului ocupanţilor la costuri cât mai scazute în exploatare.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci,  str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111 , e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoană de contact: Ioan Pop, manager proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci –  Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” , Cod SMIS: 118530. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, Operațiunea B – Clădiri publice.

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2017  -  30.09.2019

Valoarea totală a proiectului este de 966.106,06 lei, din care:

Valoarea totală eligibilă este de 854.122,80 lei din care:

 • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 726.004,38 (85%) lei
 • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 111.035,96 (13%) lei
 • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 17.082,46 (2%) lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 111.983,26 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Cantinei de Ajutor Social, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate aşteptate:

 • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Reducerea consumului anual specific de caldură cu impact asupra mediului pe termen lung şi asigurarea confortului ocupanţilor la costuri cât mai scazute în exploatare.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci,  str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111 , e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoană de contact: Ioan Pop, manager proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”, contractul de finanţare fiind semnat cu Ministerul Dezvăltorii Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare şi aeriene.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei rute de acces rutier extinsă şi modernizată ce face legatura între punctul estic, partea de nord şi punctul de ieşire vestic al municipiului Galaţi ca variantă ocolitoare cu statut de drum judeţean clasa tehnică II si III. Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni, respectiv între data de 01.09.2017 şi data de 31.05.2022.

Bugetul total al proiectului este de 135.196.480,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 132.492.550,48 lei, cofinanţarea eligibilă a UAT Judeţul Galaţi este în valoare de 2.703.929,63 lei, iar cea neeligibilă este în valoare de 0,00 lei.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 9 aprilie 2019, ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea comunităţii locale cu privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informaţii privind obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă, precum şi rezultatele aşteptate. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai partenerului – UAT Municipiul Galaţi, ai finanţatorului, precum şi ai instituţiilor mass-media locală şi regională.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Doina CUCU, manager proiect, Administrator public al judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi, telefon: 0236 302558, fax 0236 413031, e-mail: directiadezvoltare@yahoo.com.

Societatea Transurb S.A. anunță că, abonamentele destinate categoriilor  de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local de călători, conform noii Hotărâri a Consiliului Local Galați din 28 martie 2019, vor fi eliberate începând cu data de 8 aprilie 2019 în baza următoarelor documente:

 • Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani (abonament redus cu 98% pe o linie) – act identitate, original și copie, adeverință eliberată de Agenția Naționala de Administrare Fiscală din care să rezulte că nu realizează venituri .
  • Abonamentele vor fi eliberate pe o perioadă de 3 luni.
 • Pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 2080 lei brut/lună ( abonament redus cu 98% pe o linie) - act identitate și cupon de pensie din  luna anterioară pentru care se solicită abonamentul, original și copie ;
  • Abonamentele vor fi eliberate pe o perioada de 3 luni sau 9 luni.
 • Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 2081 și 3500 lei brut/lună (abonament redus cu 50% pe o linie) - act identitate și cupon de pensie din  luna anterioară pentru care se solicită abonamentul, original și copie ;
  • Abonamentele vor fi eliberate lunar.
 • Pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3500 lei brut/lună (abonament redus cu 25 % pe o linie) - act identitate și cupon de pensie din  luna anterioară pentru care se solicită abonamentul, original și copie;
  • Abonamentele vor fi eliberate lunar.
 • Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 și de HCL nr.126/2007, (abonament gratuit pe o linie) - act de identitate, cupon de pensie din luna anterioară pentru care
 • se solicită abonamentul și actele doveditoare privind   încadrarea într-un grad de handicap, original și copie;

  • Abonamentele vor fi eliberate în funcție de termenul de valabilitate a deciziei medicale, fără a se depăși data de 31.12.2019
 • Elevii din învățământul obligatoriu profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați (abonament redus cu 98% pe o
 • linie) - act de identitate (după caz) și carnet de elev vizat pe anul 2018-2019 sau adeverință din care să rezulte că sunt elevi, original și copie;

  • Abonamentele vor fie liberate pe o perioadă de 5 luni (aprilie-august 2019).
 • Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 ani, din municipiul Galați( abonament redus cu 98%pe o linie) - act de identitate și carnet student vizat pe anul 2018-2019 sau adeverință din care să rezulte calitatea de  student, original și copie;
  • Abonamentele vor fie liberate pe o perioadă de 6 luni (aprilie-septembrie 2019).
 • Șomerii indemnizați și șomerii neindemnizați (abonament redus cu 98% pe o linie) - act identitate și carnet de evidență vizat AJOFM pentru șomeri indemnizați, iar pentru cei neindemnizați document care să ateste că sunt în evidența AJOFM;
  • Abonamentele vor fi eliberate lunar.
 • Persoanele care obțin salariul minim pe economie de 2080 lei brut/lună (abonament redus cu 75% pe o linie) - act identitate, original și copie, adeverință din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie. În cazul persoanelor încadrate cu, contract de muncă cu timp parțial vor prezenta, suplimentar, adeverință de la ANAF din care să rezulte veniturile lunare încasate.
 • Abonamentele vor fi  eliberate lunar.

  Societatea Transurb S.A. anunță că toate categoriile de persoane care beneficiaza de facilități la transportul public local de călători, vor putea circula cu mijloacele de transport în comun, în perioada 01-15 aprilie  2019, în baza vechiului abonament de călătorie acordat conform HCL 74/2018 (termen de valabilitate până la data de 31 martie 2019). Precizăm că noile abonamente vor fi eliberate începând cu data de 8 aprilie 2019.

  Facilitățile la transportul în comun au fost stabilite și aprobate în ședința Consiliului Local  din data de 28 martie a.c. și vizează următoarele categorii:

  • Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 2080 lei brut/lună beneficiază de abonament redus cu 98% (1 leu/lună) pe o linie;
  • Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 2081 și 3500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% (25 lei/lună) pe o linie ;
  • Pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3500 lei brut/lună, abonament redus cu 25 % ( 37,50 lei/lună) pe o linie;
  • Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 și de HCL nr.126/2007, abonament gratuit pe o linie;
  • Elevii din învățământul obligatoriu profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați, abonament redus cu 98% ( 1 leu/lună) pe o linie;
  • Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98%(1 leu/luna) pe o linie;
  • Șomerii indemnizați și somerii neindemnizați, abonament redus cu 98% (1leu/luna) pe o linie;
  • Persoanele care încasează salariul minim pe economie de 2080 lei brut/lună beneficiaza de abonament redus cu 75% (12,50 lei/lună) pe o linie,

  Vă informăm că eliberarea abonamentelor se va realiza la toate punctele de comercializare titluri de călătorie începând cu data de 08 aprilie 2019.

  Următoarele categorii de persoane pot circula cu mijloacele de transport în comun în perioada 01-15 aprilie 2019 în baza acestor documente:

 • Persoanele care obțin salariul minim pe economie – actul de identitate și adeverința de la angajator  din care să rezulte venitul lunar încasat;
 • Persoanele înregistrate ca șomeri neindemnizați – actul de identitate si adeverință din care să reiasă că sunt în evidența AJOFM și sunt înregistrați ca someri neindemnizați.
 • Referitor la documentele necesare în baza cărora se vor elibera abonamentele de călătorie  destinate noilor  facilități acordate cetățenilor  municipiului  Galați și aprobate în ședința de Consiliu Local din data de  28 martie 2019  vom reveni cu o informare completă în următoarele zile.

  Societatea Transurb S.A. anunță că toate categoriile de persoane care beneficiaza de facilități la transportul public local de călători, vor putea circula cu mijloacele de transport în comun, în perioada 01-15 aprilie  2019, în baza vechiului abonament de călătorie acordat conform HCL 74/2018 (termen de valabilitate până la data de 31 martie 2019). Precizăm că noile abonamente vor fi eliberate începând cu data de 8 aprilie 2019.

  Facilitățile la transportul în comun au fost stabilite și aprobate în ședința Consiliului Local  din data de 28 martie a.c. și vizează următoarele categorii:

  • Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 2080 lei brut/lună beneficiază de abonament redus cu 98% (1 leu/lună) pe o linie;
  • Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 2081 și 3500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% (25 lei/lună) pe o linie ;
  • Pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3500 lei brut/lună, abonament redus cu 25 % ( 37,50 lei/lună) pe o linie;
  • Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 și de HCL nr.126/2007, abonament gratuit pe o linie;
  • Elevii din învățământul obligatoriu profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați, abonament redus cu 98% ( 1 leu/lună) pe o linie;
  • Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98%(1 leu/luna) pe o linie;
  • Șomerii indemnizați și somerii neindemnizați, abonament redus cu 98% (1leu/luna) pe o linie;
  • Persoanele care încasează salariul minim pe economie de 2080 lei brut/lună beneficiaza de abonament redus cu 75% (12,50 lei/lună) pe o linie,

  Vă informăm că eliberarea abonamentelor se va realiza la toate punctele de comercializare titluri de călătorie începând cu data de 08 aprilie 2019.

  Următoarele categorii de persoane pot circula cu mijloacele de transport în comun în perioada 01-15 aprilie 2019 în baza acestor documente:

 • Persoanele care obțin salariul minim pe economie – actul de identitate și adeverința de la angajator  din care să rezulte venitul lunar încasat;
 • Persoanele înregistrate ca șomeri neindemnizați – actul de identitate si adeverință din care să reiasă că sunt în evidența AJOFM și sunt înregistrați ca someri neindemnizați.
 • Referitor la documentele necesare în baza cărora se vor elibera abonamentele de călătorie  destinate noilor  facilități acordate cetățenilor  municipiului  Galați și aprobate în ședința de Consiliu Local din data de  28 martie 2019  vom reveni cu o informare completă în următoarele zile.

  Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi participă, în calitate de partener, la derularea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, SMIS 125336, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi participă, în calitate de partener, la derularea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, SMIS 125336, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.Beneficiarul proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați” este parteneriatul dintre Ministerul Sănătății și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, Județul Buzău, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Spitalul Orășenesc Panciu.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 14 decembrie 2018, iar perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data 01.01.2014 și data 30.11.2019.Bugetul total al proiectului este de 31.140.773,24 lei, din care bugetul aferent Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați este de 5.037.019,57 lei. Din bugetul UAT Județul Galați, asistența financiară nerambursabilă este de 4.786.308,29 lei, iar contribuția proprie este de 250.711,28 lei și reprezintă valoarea investiției propusă în vederea rambursării pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare secție Radioterapie” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. În prezent, lucrările sunt finalizate și este demarată procedura de achiziție aferentă dotărilor acestui nou spațiu dedicat serviciilor medicale.Pentruinformaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Camelia Epure, responsabil implementare județul Galați, director executiv al Direcției de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302538, fax: 0236-410530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.

  Site-ul inteligent Forum Anunturi Galati-Braila a intrat repede în topul preferințelor comunității locale, ajungând într-un timp scurt la un număr ce depaseste 9.000 de membri, printr-o platformă prietenoasă și anunțuri atractive, ce au stârnit interesul tuturor.

  Ce este Forum Anunturi Galati-Braila?

  Site-ul https://forum-anunturi-galati-braila.ro este o platformă adresată exclusiv locuitorilor din Galați și Brăila, unde aceștia pot ușor să-și găsească lucrurile de care au nevoie, unde pot găsi și oferi ușor servicii, locuri de muncă la nivel local, unde își pot promova afacerea.

  Ce are diferit Forum Anunturi Galati Braila?

  ”Smart Site” un concept inedit în privința îmbunătățirii relațiilor din comunitate.

  Site-ul se adresează exclusiv locuitorilor Galați și Brăila, creând astfel o experiență unică, interactivă și rapidă pentru a mulțumi nevoile comunității locale.

  Despre ”Smart Site”

  Soluția problemelor tale este la un click distanță, prin conceptul ”Smart Site”, concept ce este în plină dezvoltare de către inginerul IT, Mihai Diaconiță, ce este parte din piața IT de 10 ani de zile și vrea să vină în sprijinul comunității locale cu un mecanism nou ”smart”.

  Acest concept ”Smart Site” este în plină dezvoltare și va include în viitorul apropiat pe site, printre altele, o platformă de comunicare în timp real, un forum prin care membrii comunității pot discuta și pot găsi împreună soluții pentru propriile probleme, dar și pentru ale comunității locale.

  Extinderea platformei va avea ca obiect în viitorul apropiat și o aplicație pentru mobil, și un sistem inteligent bazat pe AI (Artificial intelligence) & ML (Machine learning).

  Cine este fondatorul site-ului Forum Anunțuri Galați – Brăila?

  Fondatorul site-ului Forum Anunturi Galati-Braila este Mihai-Laurențiu Diaconiță, galățean la origine, ce este stabilit în Marea Britanie de câțiva ani de zile, loc de unde a învățat diferite concepte inovative și loc de unde și-a îmbogățit cultura prin acceptarea unor provocări de nivel profesional, lucrând în tot acest timp în industria IT.

  El este absolvent al Facultății de Calculatoare, profil Stiinta Calculatoarelor in Tehnologii Web, din cadrul Universității Birkbeck din Londra, iar în prezent lucrează pentru Arhiva Națională a Marii Britanii, ca designer si programator aplicatii.

  Mihai are o vastă experiență în domeniu, lucrând la multe proiecte unde a înregistrat succes și care au fost apreciate de utilizatori, printre care: https://atlasremovalslondon.co.uk/, https://carewareit.co.uk, https://miz-collection.ch.

  Mihai este ajutat în cadrul proiectului ruta Galaţi-Londra de către un tânăr gălăţean care promite multe pe nume Paul-Claudiu Constantin. Împreună fac o echipă, un dream-team, ce au pus cărămidă cu cărămidă şi au creat fundația Forum Anunturi Galaţi-Brăila. Paul-Claudiu Constantin este un tânăr student la Facultatea de Calculatoare din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, ce îşi doreşte să contribuie la rândul lui la interconectarea gălăţenilor pentru ca aceştia să-şi rezolve problemele mai uşor într-o interfaţă cu spirit de Galaţi-Brăila.

  Forum Anunturi Galati Braila este o scurtătură către dorințele tale!

  BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2: ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, 2.2.ITI.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare  Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.598.814,67 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

  Proiectul prevede crearea a 6 noi locuri de muncă în cadrul societăţii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, între 29.01.2018 și 31.10.2019. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: ROTARU PETRICĂ-DANIEL, administrator BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

  BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Îmbunătățirea competitivității societății BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.”, cod MySMIS 122574, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2: ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, 2.2.ITI.

  Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare  Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

  Valoarea totală a proiectului este de 7.749.463,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.598.814,67 lei.

  Obiectivul principal al proiectului constă în diversificarea producției existente la punctul de lucru din Măcin, prin realizarea unui nou tip de beton și creșterea productivității muncii.

  Proiectul prevede crearea a 6 noi locuri de muncă în cadrul societăţii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, între 29.01.2018 și 31.10.2019. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: ROTARU PETRICĂ-DANIEL, administrator BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L., telefon 0749184802, e-mail diotechsistemebeton@yahoo.com, adresa Comuna Tulucești, nr. 647K, județ Galați.

  Pagina 7 din 109