Advertorial

Advertorial

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați”, cod SMIS 122620, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, situat în str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității vieții locuitorilor, prin scăderea sub 90kWh/m2an a consumului specific de energie pentru încălzire.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați atât de proprietarii de apartamente/spații din blocul M, cât și de familiile care locuiesc în cartierul respectiv, care astfel nu vor mai suporta în următorii ani disconfortul creat de reabilitările parțiale, la fiecare apartament în parte, pe care le-ar fi continuat locatarii blocului în condițiile neimplementării acestui proiect.

Impactul investiției la nivelul localității: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați.

Valoarea totală a proiectului este de 2.747.753,07 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.648.366,23 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de la 01.01.2018 până la 31.10.2021.

Date de contact: Manager proiect – Daniela Buruiană, Șef Birou Reparații și Întreținere Imobile, tel.: 0236307731, e-mail: daniela.buruiana@primariagalati.ro.

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 412

din 22 octombrie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 octombrie 2021, ora 1300 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 28 octombrie 2021, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galați” .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 129 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508 și nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

  Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 27.10.2021.

  Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Apple laptop în 2021: la ce ar trebui să fii atent?

  Când atât de mulți profesioniști folosesc un Apple laptop, este din mai multe motive. Aceste laptopuri sunt foarte fiabile și puternice, perfecte pentru vă însoți și a vă ușura viața. Există multe motive bune pentru a cumpăra un Apple laptop astăzi. Poate că ești un fan Mac de-o viață sau te-ai săturat de bug-urile Windows 10 și cauți stabilitate de la Apple. Iată tot ce trebuie să știi înainte de a cumpăra un Apple laptop în 2021.

  Este întotdeauna un moment bun pentru a cumpăra un MacBook, deoarece Apple își actualizează constant echipamentele și avem computere puternice pe piață. Toți folosesc procesoare de ultimă generație, mai multă memorie și cele mai recente tipuri de stocări. Cu un Apple laptop veți fi siguri de stabilitate și veți avea liniște sufletească oferită de sistemul de operare MacOS Catalina, conceput pentru acest hardware. Este un avantaj care trebuie luat în considerare.

  Merită să investești într-un Apple laptop dacă ai iPhone sau iPad

  De asemenea, pare o decizie înțeleaptă dacă aveți un iPhone sau un iPad , deoarece există multe instrumente pentru sincronizarea conținutului cu acestea, prin intermediul computerului.

  Cu câteva luni în urmă au fost prezentate în cele din urmă noile computere Mac, a căror principală noutate este procesorul Apple M1 după ce a lăsat deoparte componentele Intel.

  Laptop Apple MacBook Air

  Macbook Air are o greutate de numai 1,29 kg. M1 vine cu până la 16 GB RAM și 2 TB stocare internă SSD. Ecranul are 13,3 inci cu afișaj Retina și o rezoluție de 2.560 x 1.600 pixeli și 227 dpi. În ceea ce privește tastatura, aceasta are o tastatură Magic retroiluminată. Pe lângă conectivitatea WiFi 6, Bluetooth 5.0 și două porturi Thunderbolt 3.

  Laptop Apple MacBook Pro

  Acest model a fost lansat cu un ecran Retina IPS de 13 inci și rezoluție de 2.560 x 1.600 pixeli și 20 de ore de autonomie. Procesorul M1 cu 8 nuclee este însoțit de 8 sau 16 GB RAM și un SSD de 256, 512 GB sau 1 TB care fac din MacBook Pro un model deosebit de puternic. Computerul are o tastatură și o bară tactilă Magic retroiluminate, care include un cititor de amprente. În plus, are și 2 porturi Thunderbolt 4, WiFi 6, Bluetooth 5.0, o cameră 720p FaceTime HD și trei microfoane cu reducere a zgomotului, DisplayPort și HDMI ieșiri cu suport pentru monitor 6K. Cu siguranță nu putem cere mai mult.

  În prezent, Apple menține încă trei modele de MacBook în catalogul său. Acestea sunt MacBook Air, MacBook Pro de 13 inci (care a fost reînnoit acum câteva luni) și MacBook Pro de 16 inci.

  Un prim fapt pe care trebuie să-l rețineți este că MacBook-urile anterioare foloseau doar procesoare Intel Core i3, i5, i7 și i9 . Nu au folosit procesoare AMD, dar odată cu noua generație au dat un avânt semnificativ. După ce le-a anunțat mult, noul Apple laptop integrează procesorul Apple M1. Aceeași companie l-a anunțat ca fiind cel mai puternic procesor pentru PC și cu cel mai mic consum din categoria sa, dar pentru a-l evalua, este suficient să menționăm câteva cifre, precum tehnologia de 5 nm și 16.000 de milioane de tranzistoare pe care le are procesorul. Dintre cele 8 nuclee pe care le are, 4 sunt performante, cu o memorie cache L2 combinată de 12 MB; ceilalți 4 sunt 4 MB, de asemenea, au combinat cache L2. În plus, SoC are un GPU cu 8 nuclee, cu o putere grafică de 2,6 TFLOPS.

  Și ce înseamnă toate acestea pentru utilizator la nivel practic? Mai presus de toate, cele mai recente valori de referință arată că este mult mai puternic decât modelele anterioare, depășind în mod clar orice alt Mac Intel . În plus, nu există nicio problemă de compatibilitate, deoarece toate aplicațiile trebuiau rescrise pentru a funcționa cu aceste noi procesoare.

  Plăcerea jocului și bucuria câștigului se regăsesc în cel mai antrenant hobby din mediul virtual. Fascinant și irezistibil, gamblingul online atrage tot mai mulți pasionați de sloturi, ruletă, blackjack, poker sau baccarat. Iată cum să pornești cu mari șanse de câștig în această aventură aflată doar la un click distanță: 

  Cum să joci ca să ai șanse de câștig la ruletă online 

  Cel mai cunoscut joc de casino are o istorie spectaculoasă plină de încercări pe care pasionați de gambling și chiar matematicieni faimoși le-au făcut pentru a descoperi secretul câștigului la ruletă.

  Nu vei găsi nicăieri un manual de utilizare al norocului aplicat la rotiri și nici serii magice de numere câștigătoare. Există însă câteva metode verificate de a-ți crește șansele de câștig, care se aplică cu succes la jocul de ruletă online. 

  Joacă la ruletă europeană, cu un singur zero, pentru că ai șanse mai mari decât la cea americană, unde există un număr suplimentar (00). Începe cu pariuri mici și după fiecare pariu câștigător dublează miza, iar atunci când pierzi modifică betul la valoarea inițială. Pe termen lung vei rezista la masa de ruletă fără să epuizezi bugetul de joc, iar într-o zi norocoasă te bucuri de câștiguri frumoase.

  Strategii pentru câștiguri la păcănele online

  Cele mai atractive jocuri online sunt sloturile sau păcănelele, așa cum le spune toată lumea. La păcănele online ai șanse mai bune de câștig, pentru că sunt mai multe linii de joc. Profită de această oportunitate și mărește numărul de linii, nu te rezuma doar la 10-20 din oferta generoasă pe care o ai la casino online.

  Ca să menții bankroll-ul activ cât mai mult timp trebuie să reduci valoarea pariului și să păstrezi constant numărul maxim de linii. Verifică payout-ul sloturilor la care joci și alege-le pe cele cu valorile cele mai mari.

  Ce să faci ca să câștigi la poker online

  Un joc legendar, despre care s-au scris cărți și s-au realizat zeci de filme celebre: pokerul. Fie că este Stud Poker, Texas Hold’em sau alte variante pe care le propun cazinourile online, caută cele mai consistente bonusuri pentru prima depunere și începe să mizezi sume mici, ca să te familiarizezi cu masa la care joci. Interesează-te despre alte bonusuri fără depozit și utilizează inteligent aceste resurse suplimentare.

  Se spune deseori că pokerul este un joc de strategie, nu un joc de noroc, pentru că probabilitățile contează mai mult decât la ruletă sau la păcănele. Cunoașterea regulilor și a particularităților de joc (care nu sunt puține deloc), atenția la cărțile care s-au jucat și la cele de pe masă, analiza rapidă a pariurilor și a evoluției jocului, toate acestea te fac un jucător de poker valoros. 

  Cum să joci eficient la blackjack online

  Blackjack este un joc de cărți mult mai simplu decât pokerul dar este apreciat de gambleri pentru dinamismul lui și pentru ritmul de joc alert, care este un avantaj dar și un pericol, pentru că poți cheltui bugetul disponibil cu o viteză mult mai mare decât îți dorești. Ca să joci eficient blackjack online, respectă câteva reguli de bază: split pe ași și pe optari, double cu 10 și 11 puncte față de maxim 9 cartea dealerului și stand cu 17 față de 7 sau mai mult în față. Probabilitățile spun că pe baza acestei strategii ai șanse ca magicul număr 21 să fie de partea ta.

  Care sunt cele mai bune strategii pentru baccarat  online 

  Un alt joc de cărți cu mare tradiție, baccarat este preferat de mulți jucători pentru simplitatea sa în comparație cu jocurile de poker sau blackjack. Atenție însă, aparențele înșeală. Și la baccarat există riscul să te aventurezi în pariuri spectaculoase care să te depărteze de victoria mult dorită.

  Ca să ai șanse de reușită începe cu pariuri unitare și dublează-le succesiv, după fiecare câștig. Dacă nu ai noroc în jocul respectiv, resetezi betul la valoare unitară. Nu repeta mai mult de 4 cicluri de dublare, pentru a rămâne la cârma propriului bankroll.

  Inspiră-te din aceste sugestii de strategii câștigătoare la casino online și mizează responsabil, ca să te bucuri pe deplin de hobby-ul tău!

  Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/online-gambling-mobile_10453092.htm#page=3&query=online+casino&position=25

  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7141 din 14.09.2021 pentru proiectul ”Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr.254, cod SMIS 137446, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM.

  Obiectivul general al proiectului Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr.254 constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

  Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilelor în care funcționează Poliția Locală din municipiul Galați va avea efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății funcționarilor publici și îmbunătățirea calității actului administrativ, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate ca urmare a realizării următoarelor categorii de lucrări: - reabilitarea termică a elementelor de anvelopă; - reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; - instalare sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; - reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat.

  Implementarea măsurilor de eficiență energetică va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:                  - îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; - reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; - reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; - reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.

  Valoarea totală a contractului de finanțare este de 12.808.259,85 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 7.653.295,20 lei.

  Durata de implementare a proiectului: 01.05.2019 – 28.02.2023.

  Date de contact: Manager proiect – Cozma Constantin Iulian,  Șef Serviciu - Serviciul de Protectie a Mediului, Poliția Locală Galați, str. Traian, nr. 254, tel.0236316000, e-mail: iulian.cozma@politialocalagalati.ro

  AGEROM EXPERT TRANS SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru Agerom Expert Trans SRL”,  proiect  nr RUE 8162 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

  Proiectul s-a derulat pe o perioada de pana in 6 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 13.04.2021.

  Obiectivul proiectului a constat in sprijinirea societatii AGEROM EXPERT TRANS SRL a carei activitate curenta, privind Transporturi cu taxiuri– cod CAEN 4932, a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. Sprijinul s-a acordat prin ajutorul de stat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura „Granturi pentru capital de lucru”. Implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

  Principalele rezultate obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

  - menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

  - menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

  Valoarea proiectului este de 82,359.78 lei (valoarea totala) din care : 71,617.20 lei grant si 10,742.58 lei cofinanțare.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

  Persoană de contact: Cirjan George, email: ageromexperttrans.imm@gmail.com, telefon: 0755955133.

  • Masura 5/6A “Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii”

  Beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

  Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 120.000  euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 40.000 euro

  Data lansării apelului de selecție: 20.10.2021

  Data limită de primire a proiectelor: 22.11.2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

   

  • Măsura 2/1A “Formare profesionala în mediu rural”

  Beneficiari eligibili:

  Direcți – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;

  Indirecți – grupuri țintă identificate la nivelul teritoriului, precum și populația de etnie romă.

  Fonduri disponibile alocate acestui apel  – 50.000 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  25.000 euro/proiect exclusiv pentru beneficiarii indirecți de etnie romă și 25.000 euro/proiect pentru alte tipuri beneficiari indirecți

  Data limită de primire a proiectelor: 22.11.2021 ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

  • Măsura M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii locale”

   

  Beneficiari eligibili:

  Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri).

  Fonduri disponibile alocate acestui apel pe măsura M6/6B – 147. 891,38 euro

  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 147. 891,38 euro

  Data limită de primire a proiectelor: 22 noiembrie 2021, ora 12.00 sau pana la epuizarea fondurilor disponibile(valoarea proiectelor depuse sa fie de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii)  cu reducerea perioadei minime a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

   

  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

  Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siret Bărlad Est din sat Pechea,  comuna Pechea, str. Suhurlui, nr. 4, județul Galati, de luni pana vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.

  Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborat de GAL Siret Bârlad Est , disponibil pe site-ul GAL-ului, www.galsiretbarladest.ro  .

  Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0740 202222, 0740 772889, e-mail: galsiretbarlad@gmail.com , www.galsiretbarladest.ro .

  La sediul GAL Siret Bârlad Est sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurii lansate.

  Cum fiecare joc de noroc are reguli diferite, așa și loteriile au caracteristici aparte, care țin atât de numerele extrase, cât și de periodicitatea evenimentelor. Înainte de a plasa tichete, online sau offline, este foarte impotant să știi care sunt aceste detalii, deoarece în funcție de ele îți poți construi și o tehnică de joc, conform bugetului pe care l-ai putea investi.

  Cehia Keno este o loterie populară inclusiv în România, deoarece are o structură deosebită și extragerile sunt foarte dese. Astfel, este destul de simplu și ușor să plasezi bilete oricând te simți norocos. În plus, loto Cehia Keno se regăsește în portofoliile mai multor operatori, ceea ce înseamnă că ai multe opțiuni la dispoziție.

  Iată ce ar trebui să știi despre această loterie, dar și cum ai putea avea mai multe șanse de câștig!

  Ce caracteristici are loto Cehia Keno?

  În primul rând, este important să știi că loto Cehia Keno presupune extragerea a 12 numere dintr-un total de 60 de numere. La operatorii licențiați de jocuri de noroc din România, pentru un tichet poți alege doar până la 15 numere, pe care le poți organiza în combinații de cel mult 8 numere. Evenimentele au loc în Cehia din 5 în 5 minute.

  Cehia Keno este deosebită deaorece ai șansa de a juca pe diverse cote, destul de generoase, extragerile sunt la intervale scurte de timp și se găsește la majoritatea cazinourilor din România. În plus, spre deosebire de alte loterii tip Keno, este mai avantajoasă pentru că are o structură care implică extragerea a 12 numere din intervalul 1-60.

  Un plus major pe care îl are această loterie este faptul că poți plasa biletele normal, urmărind ulterior extragerea live. În acest fel, vei afla rezultatele în timp real, ceea ce înseamnă că mult mai repede. În mod normal, durează chiar și până la 20 de minute ca rezultatele să fie publicate pe o platformă. Acest plus este disponibil doar la unele agenții online.

  Cum îți poți crește șansele de câștig la Cehia Keno loto?

  La loto Cehia Keno poți aplica mai multe tehnici pentru a-ți crește șansele de câștig. Ele sunt utile în mod special când vrei să îți controlezi cât mai mult și cât mai bine bugetul, deoarece te vor împiedica să dai curs tendinței de a plasa bilete continuu.

  În funcție de abordarea pe care vrei să o ai, poți să apelezi la sisteme ori strategii de alegere a numerelor, în funcție de rezultatele precedente, de cât de mult sau puțin au ieșit unele dintre acestea. Pe de altă parte, poți aplica unele tehnici care țin de modificarea sumei fiecărui bilet.

  Toate acestea este bine să fie analizate atent și “personalizate” în funcție de timpul și bugetul tău. Ține cont că inclusiv loteriile sunt jocuri ce țin doar de noroc, așa că poți să-ți influențezi șansele, nu să-ți garantezi câștigul. Joacă responsabil și distrează-te, la operatorii care consideri că sunt adecvați nevoilor și preferințelor tale!

  Centrul medical Pro Clinic își consolidează echipa de Ginecologie prin dezvoltarea Primului Centru de Endometrioză din Galați.

  Endometrioza este o afecțiune ginecologică de care suferă 1 din 10 femei la vârstă fertilă. Simptomele afecțiunii sunt deseori extrem de comune și înșelătoare precum crampele sau durerile menstruale, durerea pelvină, durerea în timpul contactului sexual, infertilitatea, de aceea endometrioza este mult mai greu de diagnosticat. Pentru a stabili un diagnostic de certitudine este important ca medicii să fie specializați în această afecțiune, însă, în România, există foarte puțini doctori cu expertiză în Endometrioză.

  „Din acest motiv, ne-am dorit să avem alături de noi, în echipa Pro Clinic, medici ginecologi care și-au consolidat experiența în centre de prestigiu, sub îndrumarea unor reputați specialiști din domeniu. Ne dorim să oferim un sprijin real pacientelor care suferă de această afecțiune. Ani la rând, acestea pot avea dureri, fără a descoperi adevărata cauză medicală, pentru că nu au beneficiat de un diagnostic corect.”, explică Alina Buzia, CEO Centrul Medical Pro Clinic.

  Dr. Traian Irimia, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, este coordonatorul acestui centru din Pro Clinic, iar pacientele din Galați pot beneficia, sâmbătă, 23 octombrie 2021, de experiența dovedită pe care o are în tratarea afecțiunilor ginecologice.

  "Înca de mic copil mă impresionau puternic oamenii în suferință și îmi doream să-i ajut, pentru că știam de la tatăl meu că așa este normal. Am urmat calea bătătorită înaintea mea de tatăl meu care a fost și este modelul meu. Sunt recunoscător că am putut să-mi urmez chemarea. În plus, am onoarea de a face parte din echipa domnului doctor Mitroi, în cadrul centrului integrat pentru diagnosticarea și tratarea endometriozei, Bucharest Endometriosis Centre.", mărturisește Dr. Traian Irimia, medic specialist Obstetrică-Ginecologie la Pro Clinic.

  De asemenea, în cadrul centrului medical Pro Clinic, pacientele pot beneficia de multidisciplinaritatea specialităților medicale existente. Pentru a efectua orice investigații necesare, asociate afecțiunii ginecologice, pot apela, în cadrul aceleiași clinici, la serviciile medicale de Endocrinologie, Medicină Internă, Medicină Generală, Ecografie, Reumatologie, Analize de Laborator etc.

  Pentru programări, pacientele pot suna la numărul 0336 912, de asemenea, pentru a consulta prețurile, pot accesa site-ul www.pro-clinic.ro.

  Nu în ultimul rând, pentru a facilita un acces rapid la toate serviciile medicale de înaltă calitate, necesare unui pacient, în cadrul Pro Clinic este disponibil laboratorul de analize medicale, cât și farmacia Salviafarm.

  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7116 din 14.09.2021 pentru proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii  „Miron Costin” - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați, Cod SMIS 137445, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice,  Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

  Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Galați, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. Creșterea performanței energetice a corpului C1 din strada Alba Iulia 2 în care funcționează Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 120 kWh/m2 an a energiei consumate.
 • 2. Reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice.
 • Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.302.396,06 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.198.586,01 lei.

  Durata de implementare a proiectului: 15.03.2019 – 31.03.2023.

  Date de contact: Manager proiect – Viorel Mancaș, Șef Birou Marketing Urban în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307710, e-mail: viorel_m@primariagalati.ro.

  Pagina 7 din 149