Advertorial

Advertorial

Lansarea proiectului

„Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”

S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 8.705.209,59 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.450.324,89 lei.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea S.C. RODLAGERO S.R.L. prin crearea unei unități noi de fabricare a betonului.

Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activități ce își propun ca rezultat final îmbunătățirea competitivității economice:

- Achiziționarea de active corporale și necorporale

- Activități de publicitate și informare aferente proiectului

- Activități de certificare

- Activități de internaționalizare prin participarea la expoziție

- Activități de consultanță pentru întocmire plan de afaceri și/cerere de finanțare și în managementul proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 51 luni: respectiv de la data 01.01.2018 până la data 31.03.2022.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: STEGĂRESCU RADU CRISTIAN, Administrator RODLAGERO S.R.L., telefon:0731.341.211, e-mail: rodlagero@yahoo.com, adresa: Municipiul Galați, Str. Roșiori, Bloc PIN3, Ap. 25, județul Galați.

ONLINE ADD

05 August 2020, Galati City

Executive Committee of Izmail City Council in partnership with Odessa Regional Council, Association of Cross-border Cooperation“Lower Danube Euroregion” and Tulcea County Administrative Territorial Unit throughout Tulcea County Council announces thelaunching of the project “CLEAN RIVER”, founded by the European Union through Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020, with ENI co-financing amounting to 4.353.696 euro, meaning 20.733.606,46 lei.

“CLEAN RIVER” project overall objective is the Prevention and exclusion of emergency situations caused by man-made disastersin sewage systems in Danube Delta border area.

The specific objectives of the project are:So1: Prevention of emergency situations caused by man-made disasters by improving the water sewage system infrastructurelocated in the proximity of Danube Delta Border area throughout construction, rehabilitation and modernization works of 11,226 kmsewage network, 2 pumping station set up in Izmail city and Izmail District and rehabilitation of 1,315 km sewage network, 1wastewater treatment plant and 2 wastewater pumping stations of Tulcea County Hospital. ;SO2: Enhancing the stakeholders capacity to prevent, monitoring and control of emergency situations caused by man-madedisaster in Danube Delta Border area throughout implementation of joint cross border actions: setting up 1 Joint MonitoringSystem, development of 1 Joint Cross-border Investment Euroregion Strategy and 1 common Capacity Building Program.The project “CLEAN RIVER ”will be implemented in the period 29 June 2019 - 28 June 2022.In period 06.08.2020 - 07.08.2020 will be organized Workshop in Isaccea, to the Braseria Isaccea, 1 Decembrie Street, no 59.For more information, contact person is: Mr. Bogos Octavian- Project coodinator B2, phone: 0040771613514, e-mail:cleanriver.actedj@gmail.comThe Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 is financed by the European Union through the EuropeanNeighborhood Instrument and co-financed by the participating countries in the Programme.“The European Union is made up of 28 Member States who have decided togradually link together their knowhow, resources and destinies. Together, during aperiod of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracyand sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance andindividual freedoms. The European Union is committed to sharing itsachievements and its values with countries and peoples beyond its borders”.“Lower Danube Euroregion”

Joi, 30 Iulie 2020 00:00

ANUNȚ DE INTENȚIE 30.07.2020

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
  • Denumirea solicitantului: PROSTAR CONSTRUCT SRL
  • Adresa sediu corepondență: Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi
  • Date de contact: tel 0751034455, fax 0336436539, email office@prostargroup.ro
 • Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
  • Obiectul anunțului de intenție: Servicii de proiectare și asistență tehnică
  • Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Galați, Str. Drumul de Centură, Nr. 68 A, Județ Galați
 • Tipul și durata contractului:
  • Tipul contractului: prestări servicii
  • Durata contractului: 36 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare și perioada de implementare
 • Valoarea estimată a contractului:
  • 374.400,00 RON / EURO fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat ulterior.
 • Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
  • Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, office@prostargroup.ro, 10.08.2020, ora 17:00
 • Modalitatea de depunere a ofertei:
  • Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, email: office@prostargroup.ro
  • Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
 • Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 11.08.2020, ora 09:00
 • Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
 • Ofertele alternative sunt interzise
 • Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

 • Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
  • principiul transparenței;
  • principiul economicității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficacității;
 • Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
  • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice;
  • Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de servicii de proiectare și asistență tehnică (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;
  • Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) din care să reiasă obligațiile exigibile conform legislației în vigoare, în original. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei de preț.
  • Detalierea experienței în domeniu, cu evidențierea unor servicii smilare prestate, cu cea ofertată:
   • O listă a proiectelor realizate în ultimii 3 ani, însoțită de procese verbale de recepție a serviciilor, cu acceptul beneficiarilor pentru care s-au prestat aceste servicii. Suma prestărilor de servicii în ultimii 3 ani să fie de minim 374.400,00. lei fără TVA.
  • Dovada existenței în cadrul firmei a unui arhitect atestat cu drept de semnătură;
  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 360

  din 24 iulie 2020

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 30 iulie 2020, ora 1400

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 30 iulie 2020, ora 1400, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN.
 • Iniţiator:

  Comisia de validare

 • 3. Depunerea jurământului.
 • 4. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN.
 • Iniţiatori:

  Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Hulea Angelu, Iosif Iulian, Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ursu Nicușor

 • 6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Atribuirea în folosință gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundației „Inimă de Copil” a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: „Reabilitare și modernizare drumuri județene”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu rețelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – DN 26 – (DJ255)”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 13. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 14. Modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 15. Modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 16. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada ianuarie – aprilie 2021.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 17. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Smulți din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulți, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 18. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 19. Alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2).
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 20. Majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile colective din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  NAVROM BAC SRL a finalizat la data de 14.07.2020 proiectul „Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno–ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)”, cod SMIS 131317.

            Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea portului Isaccea prin amenajarea punctului de trecere a frontierei pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (Romania) și Orlivka (Ucraina), pe terenul portuar aferent, facilitând creșterea volumului de mărfuri în porturile din România.

            La finalul perioadei de implementare, s-au obțiut următoarele rezultate:  modernizarea portului non-TEN-T, documentația tehnico-economică întocmită în conformitate cu prevederile legale și cu cerințele finanțatorului; 10 afișe format A3, 2 comunicate de presă, pagină web dedicată proiectului, 1 panou temporar, 1 placă permanentă; 2 conferințe; 2000 pliante de prezentare; contract de lucrări finalizat; 1 clădire administrativă, 1 clădire control amănunțit autoturisme și microbuze, 1 clădire azilanți, 2 grupuri sanitare, 13 cabine de control, 1 magazie, 1 padoc câini, 4 copertine, 1 spațiu comercial, 1 clădire sală de așteptare / casierie, 1 clădire birouri comisionari vamali, utilități aferente clădirilor  construite, amenajare exterioară; echipa de implementare internă și consultanți externi cooptați pentru gestionarea activităților de management necesare implementării proiectului; 3 rapoarte de audit financiar; echipa de proiectare și diriginți de șantier ce au supravegheat execuția lucrărilor.

  Valoarea totală a proiectului este de 6.889.997,82 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 4.649.837,55 lei.

  Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

  Date de contact:

  NAVROM BAC SRL

  Sediu: Str. Faleza Dunării, Trecere Bac, Galați, judetul Galați, România

  Email: navrombac@gmail.com

  Manager proiect: Ioan Lungeanu

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi.

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.         

              Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

              Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până în data de 29 iulie 2020.

  Acestea se pot transmite prin:

  • e-mail: informatii@cjgalati.ro
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

           Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact:  tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

  PREŞEDINTE,

  COSTEL FOTEA

  Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”, contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020.

  Acest proiect este finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Măsura 1 Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adaugată; învațare continuă; inovare din cadrul Priorității Uniunii nr.4 (PU4) Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

  Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea socio-economica a zonei pescărești Prut-Dunăre din județul Galați, bazată pe diversificarea serviciilor locale oferite în cadrul Bazei de agrement cu specific pescăresc Zătun 2. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23 martie 2020, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.

  Bugetul total al proiectului este de 2.028.139,78 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 1.068.415,03 lei, cofinanțarea eligibilă a UAT Județul Galați este în valoare de 668.775,00 lei, iar cea neeligibilă este în valoare de 290.949,75 lei.

  Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 iulie 2020, ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea comunității locale cu privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă precum şi rezultatele aşteptate. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

  Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Elisei Simona, manager de proiect, consilier superior în cadrul Direcției Programe, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302537, fax: 0236-413031, email: directia.programe@cjgalati.ro.

  S.C. DATA CONSULT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galati, Str. Mărășești nr. 16, parter, spațiul B2, Bloc F7, judeţul Galaţi, derulează, începând cu data de 07.04.2020, proiectul „Înfiinţare unitate de alimentaţie publică cu specific pescăresc la DATA CONSULT SRL din cadrul Zonei Pescăreşti Prut-Dunare”, cod SMIS 132101. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM 2014-2020), Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Măsura 1 – Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală pentru Pescuit și Afaceri Maritime - POPAM. Valoarea totală a proiectului este de 712.049,63 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 489.306,90 lei și contribuția proprie de 86.348,28 lei. Proiectul se implementează în Municipiul Galați, județul Galați, până cel târziu în data de 07.04.2021. Obiectivul general al proiectului propus de S.C. DATA CONSULT S.R.L. este creșterea economică locală și susținerea produselor și serviciilor locale Zonei Pescărești Prut-Dunăre prin înființarea servicului de alimentație publică cu specific pescăresc – Cherhanaua Happy Fish cu asigurarea inovării și modernizării în prestaţia acestuia, în procesul de preparare și servire a produselor din pește în condiții și standarde avansate de calitate și siguranță, prin asigurarea eficientizării fluxului de activități cât și a accesului nediscriminatoriu al reprezentanților/membrilor comunității pescărești. Rezultatul așteptat este consolidarea poziției companiei în piața Zonei Pescărești “Prut-Dunăre”. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Marius-Gerard Necula Funcţie: Administrator Tel. 0744597255, Fax.0236449622 E-mail: necula_marius@yahoo.com

  PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 307

  din 24 iunie 2020

   

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 iunie 2020, ora 1200

  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

  Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

  Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 iunie 2020, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 2. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 3. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 4. Atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 5. Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi .
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 8. Alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 9. Aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare precum şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • 10. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

      Contrasemnează pentru legalitate:

        Secretarul General al Judeţului 

                         Ionel Coca

  Ești curios să afli cum au apărut sloturile online și cine le-a inventat? Bine, ești la locul potrivit pentru a învăța tot și orice este de învățat despre dezvoltarea istoriei sloturilor, toate de la părinții îndrăgiți ai sloturilor Sittman și Pitt până la sloturile electromecanice moderne.

  Înțelegerea corectă a faptelor cu privire la istoricul dezvoltării de mașini cu sloturi va adăuga o aromă suplimentară pentru roller coaster-ul de jocuri de noroc zilnic unde puteți încerca sloturi ca la aparate online cu bani reali 2020 la casinohex.ro și va fi un început fantastic de conversație atunci când sunteți printre alți pasionați de jocuri de noroc.

  Istoria lungă a sloturilor: predecesorii – Pacanele gratis

  Istoricul sloturilor depinde foarte mult de evoluția gambling-ului din ultimii ani, dar sigur se întoarce la vremurile în care jocurile de noroc online nu au fost chiar o idee.

  La doar două secole de la jocurile de noroc ca un artizanat și o serie de distracții primare a fost recunoscută în toată Europa, au venit primele aparate de tip slot care au condimentat jocul general. În 1891, în New York, prima mașină a fost dezvoltată de o companie locală Sittman și Pitt. Aparatul de slot special avea 5 tamburi cu un număr de 50 de cărți de joc.

  Cine dorea să joace mașina la vremea respectivă, îl putea găsi în numeroase baruri din oraș; prețul era de un nickel. În mod similar cu alte aparate de slot din zilele următoare, jucătorii urmau să pună banii în mașină, să aplice strategiile și tactica favorită pentru slot și să tragă maneta pentru a juca.

  Când un jucător va alinia mâinile de poker pe role, urma a fi efectuată plata. Cu ideea de a crește marginea de câștig casei și de a reduce șansele obținerii unei chinte roiale la jumătate, juvetele de inimă roșie și zecele de inimă neagră au fost scoase din joc.

  Spre deosebire de mașinile de slot moderne, acestea nu aveau un mecanism direct de plată. În schimb, toate câștigurile au fost premii nemonetare, plătite la bar. Câștigătorii ar putea obține trabucuri, băuturi gratuite și alte recompense complementare emise de bar. O, cum s-au schimbat timpurile!

  Slot-uri Sittman și Pitt

  Să nu existe nicio confuzie - în timp ce sloturile Sittman și Pitt rămân menționate ca primele slot-uri realizate vreodată, conceptul și mecanismul lor au fost diferite față de ceea ce, în anii următori, va fi cunoscut drept „primul slot machine”.

  Când sunt observate prin obiectivul de joc modern, jocurile de noroc Sittman și Pitt seamănă mai mult cu o mașină de poker decât cu o mașină de slot real.

  Primul Slot Machine: Slot Liberty Bell de Charles August Fey

  Charles Augustus Fey este considerat creatorul de mașini de slot și inventatorul primelor sloturi automate, deși nu există o dată exactă la înregistrarea la care a fost creată mașina. Conform unor note, Fey a creat această mașină undeva între 1887 - 1895. Dar, cum a reușit să facă din acest slot unul automat?

  Folosind 3 tambururi în loc de cele 5 tamburi existente și, făcând acest lucru, reducând complexitatea de a citi un câștig pentru mașină. Mai mult, cărțile de joc au fost înlocuite doar cu 5 simboluri - inimi, diamante, frunze, potcoave și un clopot.

  Aparatul de slot Liberty Bell a acordat 3 simboluri de clopot cu cea mai mare plată, motiv pentru care aparatul și-a primit numele. Deoarece mașina a câștigat popularitate masivă și Fey nu a solicitat niciodată un brevet pentru designul său, numeroși producători de sloturi au copiat-o, cu variații.

  Operator Bell by Herbert Mills: Prima mașină de fructe cu simbolul barei

  Povestea despre istoria mașinilor de sloturi nu ar fi completă fără Herbert Mills.

  Deși în 1902 sloturile au fost interzise oficial, Liberty Bell nu s-a oprit din fabricarea acestora. Cu toate acestea, întrucât a fost imposibil să se distribuie premii în numerar, a venit timpul ca mașina de fructe să treacă pe scena de distracție pentru jocuri de noroc și să ofere tuturor bomboane! Stai ce? Da, ai citit-o corect - aceste sloturi „noi” foloseau simboluri de fructe, fiecare câștig plătind aroma corespunzătoare de dulciuri și gumă de mestecat.

  Istoria mașinilor cu sloturi Mills a început în 1907, Chicago, când producătorul Herbert Mills a produs Operator Bell, o mașină de slot care în doar doi ani se va regăsi în jurul saloanelor, magazinelor, aleilor de bowling și a tăbăcăriilor din Chicago. Și știți simbolul BAR pe care îl cunoaștem și îl iubim cu toții în aceste zile? Ei bine, a fost introdus chiar în acest moment și bazat pe sigla companiei Bell-Fruit.

  Money Honey Slot gratuits de la Bally: primul slot electromecanic

  O trecere de la sloturi pur mecanice la electromecanice a fost o inovație de ultimă generație pe care toată lumea a primit-o cu o îmbrățișare deschisă, dar și un ușor scepticism. La urma urmei, plecarea de la mașini care au dat impresia unui rezultat controlabil datorită abordării manuale a unei construcții complet electromecanice care făcea totul de la sine, sigur, a fost o noutate.

  Cu toate acestea, noul slot machine a fost încă pornit prin tragerea manetei care a insuflat un sentiment de familiaritate jucătorilor. Până la urmă, pârghia este motivul pentru care oamenii adorau sloturile de tip vechi la fel de mult ca ei, și singurul motiv pentru care a apărut expresia de argou „un singur bandit înarmat”, de asemenea, sloturile bandit au apărut tot în această perioadă.

  Slotul Money Honey lansat de Bally nu a fost doar primul slot cu toate tambururile sale operate electric, ci și primul slot machine cu dispenser fără fund. Acest lucru a permis o plată automată de până la 500 de monede, care a fost, în toate privințele, spectaculoasă pentru timp.

  Până în zilele noastre, numărul dezvoltatorilor de sloturi continuă să crească an de an, oferind jucătorilor o gamă incredibilă de sloturi de care să se bucure. În piață sunt prezenți atât furnizori de jocuri mici, cât și mari, unele dintre nume precum Microgaming și NetEnt au ieșit în evidență datorită calității lor de dezvoltare a jocului și a unui sentiment activ de inovație.

  Pagina 7 din 127