Advertorial

Advertorial

SC AEG Commissioning SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității SC AEG Commissioning SRL prin achiziția de echipamente performante ”, cod MySMIS 110163, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2-Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 : Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SC AEG Commissioning SRL prin realizarea unui nou produs inovativ și al unui nou proces.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. achizitionarea a 15 echipamente IT, a 6 echipamente de birotica pentru modernizarea biroului de dezvoltare solutii ingineresti precum si achizitionare 1 kit fotovoltaic pentru suportul energetic al echipamentelor IT din surse regenerabile;
2. achizitionarea a 3 echipamente tehnologice si a 2 aparate de masura pentru realizarea noului laborator de testare;
3. achizitionarea a 25 licente si programe pentru modernizarea biroului de dezvoltare si pentru dezvoltarea noului produs virtualSCADA.
Rezultatele proiectului:
1. A fost angajata 1 persoana cu norma întreagă din cadrul categoriei defavorizate.
2. Au fost achiziționate echipamente performante de ultimă generație si eficiente din punct de vedere energetic
Valoarea totală a proiectului este de 665,354.30 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 430,757.90 lei.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a constat in crearea unui nou loc de munca pentru persoane aparținând grupurilor defavorizate cat si cresterea calitatii serviciilor oferite.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: ing. Robert Vrînceanu, director de proiect, telefon: 0749106622, e-mail: robert.vrinceanu@aegcom.eu, www.aegcom.eu, adresa: Municipiul Galați, Str. Ing. Anghel Saligny nr. 124, Bl. 6B, Ap.21.

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 255
din 05 mai 2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru marţi, 05 mai 2020, ora 1400

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru marţi, 05 mai 2020, ora 1400, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

LIBERTY Galați continuă eforturile prin care sprijină sistemul medical local, aflat acum sub presiunea pandemiei de coronavirus.

De curând, a fost livrată o “poartă de dezinfectare” ultra-modernă care va deservi personalul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență (I.J.S.U.) Galați.

Echipamentul asigură o dezinfectare rapidă și eficientă a celor care au fost în zone cu risc de infectare.

“Este modestul nostru semn de mulțumire pentru cei care se luptă, zi de zi, pentru sănătatea gălățenilor. Le mulțumim din suflet!”, a spus Bogdan Grecu, Directorul General al LIBERTY Galați.

“Echipamentul primit este de mare ajutor pentru pompierii militari (paramedicii) care, permanent, pot intra în contact cu pacienți infectați și în zone de risc. Mulțumim siderurgiștilor gălățeni, mulțumim LIBERTY!”, a spus Colonelul Ion Toma, Inspectorul Șef al I.J.S.U. Galați.

Recent, același beneficiar a primit din partea LIBERTY Galați și un kit mobil de dezinfectare a spațiilor.

LIBERTY Steel Group face parte din Alianța GFG, o grupare internațională de întreprinderi și investiții deținută de Sanjeev Gupta și familia sa. Alianța este structurată în trei piloni industriali de bază; LIBERTY Steel Group, ALVANCE Aluminium Group și SIMEC Energy Group, independenți unul de altul, însă uniți prin valori comune și având scopul de a crea un viitor durabil pentru industrie și societate.

GFG Alliance are 35.000 de angajați în 10 țări și are venituri de 20 miliarde dolari SUA. Alianța GFG este lider în industria durabilă, cu misiunea de a deveni Neutră de Carbon până în 2030.

LIBERTY Galați a fost achiziționată la începutul lunii iulie 2019, împreună cu alte șase unități siderurgice importante și cinci centre de servicii din șapte țări europene. Acordul de 740 milioane Euro a făcut din LIBERTY Steel Group unul dintre primii zece producători de oțel la nivel mondial, cu excepția Chinei, cu o capacitate de laminare totală de peste 18 milioane de tone care acoperă o gamă largă de produse finite.

Liberty Galați este cel mai mare combinat siderurgic integrat din România, cu o forță de muncă de 7.500 de oameni și o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone de oțel pe an pentru clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie eoliană.

AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 593.191,20 lei.

Activitățile s-au desfașurat conform obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare 3181/24.09.2018, perioada de implementare a proiectului fiind între 24.09.2018 - 30.04.2020.

Prin implementarea proiectului au fost achiziționate pentru extinderea capacității de producție, dar și pentru dezvoltarea de noi domenii de activitate, 2 săpătoare de șanțuri, îmbunătăţind astfel calitatea serviciilor furnizate către clienți.

Prin proiect au fost create 5 noi locuri de muncă, în cadrul AMADEUS S.R.L., ceea ce reprezintă un impact pozitiv la nivel local și regional.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon/fax: 0746060365/0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Ștefan

AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 593.191,20 lei.

Activitățile s-au desfașurat conform obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare 3181/24.09.2018, perioada de implementare a proiectului fiind între 24.09.2018 - 30.04.2020.

Prin implementarea proiectului au fost achiziționate pentru extinderea capacității de producție, dar și pentru dezvoltarea de noi domenii de activitate, 2 săpătoare de șanțuri, îmbunătăţind astfel calitatea serviciilor furnizate către clienți.

Prin proiect au fost create 5 noi locuri de muncă, în cadrul AMADEUS S.R.L., ceea ce reprezintă un impact pozitiv la nivel local și regional.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon/fax: 0746060365/0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Ștefan

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare CARIC”, SMIS 126291.
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:
- pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;
- la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
- la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 8 mai 2020.
Acestea se pot transmite prin:
- e-mail: informatii@cjgalati.ro
- poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
- depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

PREŞEDINTE,

COSTEL FOTEA

AMADEUS S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității firmei AMADEUS S.R.L. prin diversificarea serviciilor oferite clienților”, cod MySMIS 112200, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.038.084,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 593.191,20 lei.

Activitățile s-au desfașurat conform obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare 3181/24.09.2018, perioada de implementare a proiectului fiind între 24.09.2018 - 30.04.2020.

Prin implementarea proiectului au fost achiziționate pentru extinderea capacității de producție, dar și pentru dezvoltarea de noi domenii de activitate, 2 săpătoare de șanțuri, îmbunătăţind astfel calitatea serviciilor furnizate către clienți.

Prin proiect au fost create 5 noi locuri de muncă, în cadrul AMADEUS S.R.L., ceea ce reprezintă un impact pozitiv la nivel local și regional.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon/fax: 0746060365/0236315511, e-mail: s.flrn@yahoo.com, persoană de contact: Marian-Florin Ștefan

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 247
din 23 aprilie 2020

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD. GALAŢI”.

Iniţiator: Costel Fotea
3. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea
5. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020.

Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2020.

Iniţiatori: Costel Fotea
7. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020.

Iniţiator: Costel Fotea
8. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

 

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 19.05.2020 – 03.06.2020 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante de execuţie:
1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (1 post) în cadrul Serviciului investiţii şi urmăriri contracte (Direcţia tehnică) din cadrul aparatului de specialitate.

- Pentru participare la concurs sunt necesare:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti : construcţii civile, industriale şi agricole, instalaţii aferente construcţiilor ( electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare gaze, tehnologice), reţele exterioare construcţii, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi cunoştinţe de operare PC nivel mediu (probă practică eliminatorie).

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 08.05.2020, orele 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.

Calendarul concursului este următorul:
- proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC – 19.05.2020, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi
- proba scrisă: 22.05.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- interviul: 28.05.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.

Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine la Avizierul de la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „posturi vacante”, precum şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502).

P R E Ş E D I N T E ,
Costel Fotea

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:

* pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro;

* la sediul Consiliului Judeţean din Str. Eroilor, nr. 7B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul Relaţii Publice, organizare şi funcţionare ATOP;

* la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din Str. Eroilor, nr. 7B, etaj 1.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Relaţii Publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până la data de 26 aprilie 2020.

Acestea se pot transmite prin:

* e-mail: informatii@cjgalati.ro;

* poştal pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, cod poştal 800119;

* depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556 şi e-mail: informatii@cjgalati.ro.

Preşedinte,

Costel Fotea

Pagina 9 din 127