Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

S.C. ANDRALEX S.R.L. a demarat in luna octombrie 2017 implementarea proiectului “Performanta si dezvoltare in activitatea de finisare a materialelor textile, inclusiv a articolelor de imbracaminte, cu achizitia de echipamente si produse software de ultima generatie “, cod SMIS 103144, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 , Axa prioritara 2 “ Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial , in special prin facilitatea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.
Valoarea totală a proiectului este de 841.769,64 lei din care asistență financiară nerambursabilă 559.238,79 lei.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene iar Organismul intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud – Est.
Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea S.C. ANDRALEX S.R.L., societate care activează in domeniul serviciilor de finisare a materialelor textile , prin achiziția de echipamente specifice activitatii desfasurate. Proiectul vizează crearea unui mediu favorabil ofertarii de servicii in domeniu, creșterea competitivității și productivității societății cu crearea a 5 noi locuri de muncă. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, intre data 27 iulie 2016 si data 15 septembrie 2018 .
Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului, vă rugam să contactați S.C. ANDRALEX S.R.L., str. Aleea Zimbrului, nr. 4, Municipiul Galati, Judetul Galati, tel. 0742.103.018, email: mihaelainfo71@gmail.com, persoană de contact Mihaela CIUBOTARU in calitate de administrator.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, în format electronic conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.2326/2017. Transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă doar avantaje: economiseşte timpul, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel şi la protecţia mediului înconjurator.
Declaraţiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt:
a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
c) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
d) 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I;
e) 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02;
h) 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/s;
i) 307 "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cod:14.13.01.02/c.a;
k) 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" cod 14.13.01.02/r;
l) 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" cod 14.13.01.02/f;
m) 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r.

Prin  HCL Galati nr.466 /25.09.2017 s-a aprobat scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati.

SCOPUL SI OBIECTIVUL SCHEMEI

Prezenta  hotarare are ca scop atragerea de venituri la bugetul local, precum si respectarea principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscrimantoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice.

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta schema se adreseaza persoanelor fizice care, la data intrarii schemei in vigoare si pe perioada derularii ei, au inregistrate in evidentele fiscale si datoreaza majorari de intarziere bugetului local al municipiului Galati.

Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale constând în impozite si taxe locale, inclusiv amenzi contraventionale, aflate in sold si stinse integral la data depunerii cererii de acordare a facilitatii fiscale, prevazuta de prezenta procedura.

MODALITATI DE IMPLEMENTARE

Pentru a beneficia de facilitatile fiscale instituite de prezenta schema, solicitantul va depune la Directia Generala Impozite,Taxe si Alte Venituri Locale –Serviciul Prelucrarea automata a datelor si Incasare Ghiseu, o cerere prin care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la plata a impozitelor si taxelor locale, aflate in sold la data depunerii cererii si va efectua plata integrala a obligatiilor principale constand in impozite si taxe datorate bugetului local al Municipiului Galati, inclusiv amenzi contraventionale.

Dupa efectuarea platii se va emite decizia de anulare a majorarilor de intarziere, in doua exemplare,  un exemplar fiind comunicat contribuabilului persoana fizica.

DURATA SCHEMEI

 Prezenta schema se aplica pana la data de 30.11.2017.

Marți, 03 Octombrie 2017 07:22

ANUNȚ PUBLIC - 03.10.2017

Municipiul Galati  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu ,, Reparații capitale rețea canalizare blocuri I1, I2,  str. Domnească nr. ,, propus a fi amplasat în municipiul Galați, zona parc, bl I1, I2, str Florilor, județul Galați.

Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul Municipiului Galați, din Galați, str Domneasca nr. 54, judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 8.30-16 și vineri intre orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc  zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Galați.

Vineri, 12 August 2022 00:00

Diverse

SC Popa’s SRL, titular al proiectului, “Locuințe colective P+4e”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

“Locuințe colective P+4e”, propus pentru a fi amplasat in strada Ștefan Corodeanu nr. 9-11, Tecuci, Județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apa-galati/drafuri-acte-reglementare.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galati, pe email la office@apmgl.anpm.rosau fax 0236-471.009.

 

Joi, 28 Septembrie 2017 00:09

Anunt public 28 septembrie 2017

Municipiul Galati  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu ”Refacere rețea canalizare Centrul multifuncțional de servicii sociale, str. Domnească, nr.160 ” propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Domnească, nr.160, județul Galați.

Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Municipiului Galați, din Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați, în zilele de luni-joi intre orele 830 -1600 și vineri intre orele 830 -1330.

Observațiile publicului se primesc  zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Galați.

 

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 25 09 2017,  orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, Zona Rizer, cuprinsă între strada Transilvaniei, strada Cezar, strada Bucovinei, strada Unirii și strada Lozoveni;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ – teritoriala a municipiului Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spatii aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale "Miron Costin" Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul "Campus Școlar la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza - corp B";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la C.L. nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la  obiectivul "Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la C.L. nr. 401 din 27.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Leonida Zamfirescu";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 6 din 29.01.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul: "Reparații capitale rețea canalizare bl. I1 si I2 – str. Domnească";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 62 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir";
 •                               Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 al anexei la C.L. nr. 33 din 10.02.2011 privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2011;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Al. I. Cuza";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Prunari, nr. 3;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Zilei, nr. 5;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, Filești, str. Tomis, nr. 8 (fost T121, P30);
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 44, Ana Ipătescu, nr. 12 (Lot 2, 3/2/1, 5, 6/3, 1 – 7 – 8/5/1);
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Anemonelor, nr. 11 (T43, P13, Lot 2);
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren cu suprafața de 130 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Ghecet, nr.7;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Autogara Dumitru Impex S.R.L. pentru Societatea Staer International S.A.;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;
 •                               Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 402/23.10.2014 privind aprobarea desemnării membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea unui post de membru in Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren cu suprafața de 219,5 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Livezeni,       14;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafața de 67,31 mp, intravilan, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, aferent bl. S1;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati în administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galați" a terenului în suprafață de 14.938 mp;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați și Poliția Locală Galați, pe anul 2018;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apa Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație și matricea profilului candidatului în vederea derulării procesului de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredințării managementului la Teatrul Muzical Nae Leonard Galați pentru perioada 2017 – 2021 și stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a parcărilor de reședință din municipiul Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galati încheiat cu Transurb S.A.;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Meroni Trans S.R.L. pentru Societatea Metro Cash&Carry România S.R.L.;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere datorată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși în cadrul Centrului Financiar Creșe-serviciul social de zi Creșa nr. 1 și serviciul social de zi Creșa nr. 36;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2017 – 2018;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 133/28.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor  economici  propuși pentru anul 2017  pentru obiectivul "Sistem de ventilație bucătărie și spălătorie la Spitalul clinic de urgentțăa pentru copii Sf. Ioan";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spatii aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic "Emil Racoviță" Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spatii aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului National "Vasile Alecsandri" Galati în vederea închirierii acestora prin licitație publică;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 267/15.12.2016 privind solicitarea transmiterii Bazinului Olimpic și a terenului aferent, situate în Galati, Micro 19, strada Stadionului, nr. 1, Complex Sportiv "Dunărea", din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la convenția încheiată între Municipiul Galați și Parohia "Nașterea Maicii Domnului";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la convenția încheiată între Municipiul Galați și Parohia"Pogorârea Sfântului Duh";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la convenția încheiată între Municipiul Galați și Parohia "Sf. Nectarie Barboși" - Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la convenția încheiată între Municipiul Galați și Parohia "Sfânta Ana" - Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la convenția încheiată între Municipiul Galați și Parohia "Sfânta Cuvioasă Parascheva";
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind alipirea suprafețelor de teren de 1500 mp, 525 mp și 1235 mp, proprietate a Municipiului Galați, situate în Galați, Tarla 156/1, Parcela 11, Lot 1, Parcela 11, Lot 1, Parcela 12, Lot 2;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 9920 mp, proprietate a Municipiului Galati, situat în Galați, str. Zidarilor nr. 5;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati în administrarea Serviciului Public ECOSAL Galați a unui imobil cu destinație birouri în suprafață de 391 mp;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană pe toată durata de viață a capacităților energetice, in favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI, pentru unele terenuri în suprafață totală de 233,92 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 161 din 12.04.2017 privind aprobarea premierii elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, care vor participa la olimpiadele naţionale;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 343/2006 privind aprobarea Statutului Municipiului Galați;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426 din 23.07.2009 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 •                                   Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 •             Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 •  

 • Diverse”
 •  

  UAT Municipiul Galaţi în parteneriat cu Asociația “Centrul de Dezvoltare SMART” şi ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL, are calitatea de beneficiar al proiectului „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”, cod SMIS 106636, aprobat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS.5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

  Contractul de finanţare nr. POCU/85/5/1 - 106636 a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în data de 17.08.2017.

  Obiectivul general al proiectului este implementarea Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zone urbane marginalizate (ZUM) din municipiul Galați, prin stimularea implicării comunităților in dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

  În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţile: înfiinţare GAL, delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonelor urbane marginalizate; animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL; elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

  Valoarea totală eligibilă este de 222.215,61 lei inclusiv TVA, din care alocarea pentru Municipiul Galați este de 87.341,94 lei, restul revenind partenerilor din proiect.Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni de la data semnării contractului.

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

  Date de contact: Asistent Manager doamna Mihaela Savin, Direcţia de Proiecte şi Finanţări Externe, tel: 0236323136, e-mail mihaela.savin@primariagalati.ro  

   

   

  În prima săptămână a noului an şcolar, Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat  consfătuirea cu profesorii de religie din judeţul Galaţi. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala de conferinţe Melchisedec Ştefănescu din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pentru cadrele didactice care predau Religia în judeţul Galaţi. În deschiderea întruniri, Chiriarhul Dunării de Jos a susţinut o reflecţie teologică cu privire la formarea şi lucrarea misionară a profesorului de religie în şcoala românească. În continuare, a fost analizată situaţia orei de Religie în contextul misionar actual, accentuându-se exigenţele şi criteriile stabilite prin Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la îmbunătăţirea actului didactic şi s-a făcut o diagnoză a procesului educaţional la disciplina Religie pentru anul şcolar 2016-2017.

  Pe ordinea de zi s-au aflat şi aspecte privind aplicarea noii programe la clasa a V-a şi abordarea unei strategii în vederea elaborării noilor programe pentru clasele de liceu, motivarea existenţei compendiului pentru toate disciplinele de la clasa a V-a, până la tipărirea manualelor pentru fiecare disciplină, folosirea auxiliarelor existente în contextul Ordinului 4576/09.08.2017, organizarea concursurilor şcolare în anul şcolar 2017-2018 şi reevaluarea parteneriatelor cu parohiile şi implicarea mai atentă a profesorilor de Religie la programele Bisericii. La final, Părintele Arhiepiscop i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

  Pr. Rareş BUCUR
  foto: Petrică COSTIUC

  Miercuri, 13 Septembrie 2017 12:13

  Anunț - 13 septembrie 2017

  Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați, convocată pentru data de 15 09 2017, orele 1100 se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54.

  Primar,

  Ionuț – Florin Pucheanu

  Pagina 8 din 473