Monitorul De Galati

Monitorul De Galati

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă extraordinară,  Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 15 09 2017,  orele 1100, în sala de ședințe a Consiliului Județului Galați, din strada Eroilor, nr. 7B, având următoarea  ordine de zi:

 

”1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului în suprafață de 687 mp, proprietate a municipiuliu Galați, situat în Galați, Micro 19, parcare lot 1;

Inițiator proiect: Cristian-Sorin Enache - Viceprimarul municipiului Galați

 

 • Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren de 707 mp din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniu public la județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Galați în Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL ;
 • Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul municipiului Galați

   

 • Interpelări, intervenții, cereri;
 •  

 • Diverse”
 • Sâmbătă, 09 Septembrie 2017 00:00

  PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI ANUNȚĂ

  Prin  HCL Galați nr.341/27.07.2017 s-a aprobat schema de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați.

  SCOPUL ȘI OBIECTIVUL SCHEMEI

  Prezenta  schemă are ca scop susținerea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați și atragerea de venituri la bugetul local prin acordarea, în beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local.

  Pentru a putea beneficia de prezenta schemă, persoanele juridice trebuie să achite obligațiile bugetare principale scadente, până la data de 30.09.2017.

  DOMENIU DE APLICARE

  Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care, la data intrării schemei în vigoare și pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidențele fiscale și datorează majorari de întârziere bugetului local al municipiului Galați.

  MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE

  Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune până la data de 30.09.2017, la Direcția Generală Impozite,Taxe și Alte Venituri Locale – Serviciul Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice, o cerere prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere la plată a impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente:

 • a) situațiile financiar-contabile aferente perioadei de referință ;
 • b) codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societății;
 • c) în cazul în care sunt clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxe hoteliere nedeclarate, precum și modificări în cursul anului, (…) se vor prezenta documente justificative aferente;
 • d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind:
  • - ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscali  și în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare);
  • - structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
  • - eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă, de întreprindere unică;
  • - faptul ca nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
  • - faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă;
  • - faptul că aceasta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, activitatea sa nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;
  • - faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;
  • - reprezentantul  legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale.

  DURATA SCHEMEI

   În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în vigoare și până la data de 30.09.2017.

  Pentru a putea beneficia de prezenta schemă, persoanele juridice trebuie să achite obligațiile bugetare principale scadente, până la data de 30.09.2017.

  Sâmbătă, 09 Septembrie 2017 23:29

  Hramul bisericii „Sfânta Ana“ din Galaţi

  La o zi după slăvitul praznic al Naşterii Maicii Domnului, când Biserica Ortodoxă cinsteşte pe Sfinţii şi dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana, parohia „Sf. Ana“ din municipiul Galaţi a îmbrăcat din nou haina de sărbătoare, la cinstirea hramului bisericii. Manifestările pastoral-misionare şi social-filantropice au debutat încă din săptămâna premergătoare sărbătorii Sfinţilor Părinţi, iar în ajun, la biserica parohială a fost oficiată slujba de sfinţire a apei, Vecernia cu Litie şi Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, la eveniment participând foarte mulţi credincioşi din parohie. Atmosfera duhovnicească a sporit mult în evlavie când, în ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa evlavioasă a tinerilor şi copiilor participanţi la programele catehetice ale Bisericii, precum şi a bunilor credincioşi din parohie şi nu numai. Deoarece sărbătoarea Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana se prăznuieşte mereu în apropierea începutului de an şcolar, în baza parteneriatului încheiat cu Şcoala Gimnazială nr. 17 „Nichita Stănescu“, în consultare cu direcţiunea şcolii şi cu profesoara de Religie, au fost selectaţi 20 de elevi proveniţi din familii cu situaţie materială modestă. Pentru aceştia, din fondurile parohiei, s-au achiziţionat ghiozdane şi rechizite şcolare, specifice nivelului de clasă al fiecărui elev, în valoare totală de 1.300 lei. Acestea s-au constituit într-un binevenit ajutor, pentru ca dorinţa copiilor de a urma cursurile şcolii să nu fie condiţionată de lipsurile materiale. La finalul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a oferit ghiozdanele şi rechizitele şcolare pentru cei 20 de elevi, a vizitat atelierele de creaţie şi expoziţia cu realizările copiilor, cărorea le-a oferit diplome şi daruri, a săvârşit o ectenie pentru ctitorii bisericii trecuţi la Domnul şi a binecuvântat masa oferită copiilor şi tinerilor participanţi la programul catehetic, precum şi cele 700 de pachete oferite credincioşilor. O caracteristică inedită a amplasării bisericii parohiei „Sfânta Ana” din Galaţi este aceea că ea nu are în proxima vecinătate  blocurile de locuinţe din cartierul Micro 19, ci şapte unităţi şcolare: un colegiu economic, trei şcoli gimnaziale şi trei grădiniţe. Astfel, în mod evident, la slujbele din duminici şi sărbători participă un număr mare de copii, însoţiţi de parinţii sau bunicii lor, iar curtea bisericii răsună de glasurile lor voiase. Copiii participă la slujbă sau se joacă împreună şi, la momentul potrivit, se împărtăşesc cu Sfintele Taine. De aceea şi programele desfăşurate la biserică cu ocazia hramului şi nu numai, au în multe cazuri drept destinatari micuţii şcolari.     În perioada vacanţei de vară, copiii de la grupul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ au participat cu entuziasm la un complex program intitulat „Icoană şi copilărie autentică“. În cadrul acestui proiect, sub îndrumarea inimoasei educatoare Ramona Anton, micuţii au desluşit tainele picturii de imagini şi simboluri religioase pe lemn, sticlă, vase de lut, pânză sau hârtie. Toate lucrările realizate în perioada iunie – septembrie exprimă inocenţaşi autenticitatea credinţei copiilor şi s-au constituit, alături de exponate de artă şi meşteşuguri tradiţionale, într-o frumoasă expoziţie amenajată în curtea bisericii. Având în vedere lipsa manualelor la toate disciplinele şcolare, biserică a venit în sprijinul celor mai mici şcolari, cei de la clasa pregătitoare, oferindu-le gratuit din partea parohiei, un util instrument de lucru la ora de Religie. Astfel, pentrutoţi aceşti micuţi din toate cele trei şcoli gimnaziale din parohie, parohia a oferit „Fişa de lucru pentru clasa pregătitoare“, în total 253 de exemplare, în valoare de 890 lei. În fiecare an parohia gălăţeană doreşte să sprijine un elev de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ să îşi finalizeze cursurile liceale. Pentru aceastaparohia oferă o bursă de 100 lei lunar (1.200 lei pe an, în două tranşe). Anul acesta beneficiara acestei burse este eleva Georgiana Nănău de la clasa a XII-a. Pentru că SfinţiiPărinţi Ioachim şi Ana sunt bunicii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos, activităţile Comitetului filantropic al parohiei au avut în vedere 25 de familii de bătrâni singuri sau suferinzi. Pentru fiecare în parte s-a realizat o anchetă socială, iar tinerii din parohie le-au făcut o vizită, dăruindu-le pachete de hrană şi alimente de strictă necesitate, dar şi un zâmbet şi o vorbă bună care au mai înseninat frunţile acestor semeni ai noştri.   Pr. Daniel Zlate
  Marți, 05 Septembrie 2017 00:53

  Anunț public - 05 septembrie 2017

  Municipiul Galati cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul  ,,Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)”, propus a se realiza  în municipiul Galați, str. Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82),  județul Galați. Informațiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul Primăriei municipiului Galați, in zilele de luni-joi intre orele 8.30-16 și vineri intre orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc  zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați.

  În perioada 29-30 august 2017, Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” a organizat la Galaţi o sesiune de colocvii de teologie patristică şi bizantinologie. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în după-amiaza zilei de 29 august a.c. în Sala de Expoziţii Temporare a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Prezent la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a rostit un cuvânt de bun venit şi a binecuvântat manifestarea ştiinţifică. Întâlnirea a reunit oficialităţi locale, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici, istorici, oameni de cultură, precum şi preoţi din Eparhia Dunării de Jos. Invitat de onoare al manifestărilor ştiinţifice a fost prof. univ. dr. Paolo Odorico, directorul Centrului de Studii Bizantine Neo - Elene şi Sud - Est Europene al Şcolii de Înalte Studii în Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Sorbona – Paris. Programul sesiunii de colocvii a debutat în prima zi cu prezentarea temei „Le temps dans l’Empire byzantin” („Timpul în Imperiul Bizantin”), de către dl. prof. univ. dr. Paolo Odorico şi a continuat cu formularea de întrebări şi răspunsuri privind tema abordată. Cea de-a doua zi a dezbaterilor ştiinţifice, s-a desfăşurat în Sala Episcop Chesarie Păunescu din cadrul Centrul Eparhial cu prezentarea temei „La hérménéutique des textes en Byzance”(„Ermineutica textelor în Bizanţ”), de către dl. prof. univ. dr. Paolo Odorico. Pe parcursul acestor zile, profesori din cadrul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” au prezentat referate şi au organizat laboratoare de exegeză patristică, în care au fost dezbătute teme precum iconografia bizantină, au fost lecturate şi comentate texte patristice de la Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie al Nyssei şi Sfântul Ioan Damaschin.

  Reporter: pr. Rareş Bucur
  foto: Costiuc Petrică

  Joi, 31 August 2017 00:18

  ANUNȚ PUBLIC - 31.08.2017

  Primăria municipiului Galați, județul Galați, titular al Planului de calitate a aerului 2016-2020 pentru municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Fraternității nr. 1, zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

  ANUNT PUBLIC

  Municipiul Galati titular al proiectului ,, Reabilitare zona istorica-Reabilitare imobil str Domneasca nr. 58 anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei  de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,, ,, Reabilitare zona istorica-Reabilitare imobil str Domnnesca nr. 58,, propus a fi amplasat  in municipiul Galati, str Domneasca, nr. 58,  judeţul Galati.

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi  consultate la sediul A.P.M. Galati, str Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Primariei municipiului Galati, din municipiul Galati, str Domneasca nr. 38, judetul Galati,  in zilele de luni-joi intre orele 8.30-16 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acord de mediu-proiect  decizie etapa de incadrare..

  Publicul interesat  poate inainta comentariile/observatiile la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, până la data de 30.08.2017.                          .

  PRIMAR

   Pucheanu Ionut Florin

  Dezbatere publică

  Astăzi, 24 august 2017 Primarul Municipiului Galați anunță deschiderea procesului de dezbatere publică cu privire la proiectul hotărâre referitor la aprobarea în Consiliul local Galați a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) întocmit pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R 17 și 19, Zona cuprinsă între calea ferată (la nord); strada Dr.Mihail Petrini Galați (la sud); strada Drumul Viilor și calea ferată (la vest); strada Ionel Fernic (la est).

  Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str.Domnească, nr. 54 Biroul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 2 septembrie 2017, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@primariagalati.ro, prin poștă, pe adresa instituției din Galați, str. Domnească nr.54, Registratura Generală a Primăriei municipiului Galați

  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236 307 798, e-mail: comunicare@primariagalati.ro.

  Forţat să facă “vrăji” pentru creşterea gradului de colectare a TVA la buget, guvernul vine cu un nou subiect “hot”: proiectul de Ordonanţă prin care se doreşte implementarea unui nou sistem de plată defalcată a TVA. S-au spus deja multe pe marginea acestui subiect, cum funcţionează, cine îl aplică, ce penalităţi ne aşteaptă dacă nu ne conformăm. Întrebarea care rămâne, totuşi, este cum ne ajută plata defalcată? Mai precis, care este efectul, în cifre, asupra creşterii gradului de colectare a TVA la buget? Care ar fi “răsplata” pentru un astfel de efort de implementare? Adică, merită sau nu să ne apucăm să angajăm costuri semnificative pentru schimbarea sistemelor informatice, personal suplimentar pentru a putea urmări (zilnic) încasările şi plăţile în conturile distincte? 

  Evident că acest mecansim este “promovat” ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale şi fraudei prin creşterea conformării voluntare şi gradului de colectare a TVA. Se pare că “evazioniştii” declară, totuşi, TVA, dar nu îl mai plătesc! (De aici, diferenţa foarte mare între TVA colectată şi TVA efectiv încasată de bugetul statului.) Şi, iată cum, peste noapte (nimic nou!) am găsit metoda cea mai bună să îi facem să şi plătească. Sistemul de plată defalcată a TVA! Cum se vede, însă, “în piaţă” această soluţie? Ca o măsură luată în grabă, nefundamentată tehnic şi economic, care nu respectă tehnica legislativă şi, mai ales, care nu respectă contribuabilii de bună-credinţă, pe care intenţionează, teoretic, să îi protejeze (sic!). Termenul pentru implementarea acestei măsuri, opţional de la 1 septembrie şi obligatoriu de la 1 octombrie, este nerealist de scurt şi arată că nu s-a ţinut cont de nevoile mediului de afaceri privind, de exemplu, adaptarea sistemelor informatice şi identificarea de soluţii operaţionale (şi nu în ultimul rând, materiale). 

  Sistemul presupune indisponibilizarea resurselor contribuabililor 

  Deşi în Nota de fundamentare se menţionează că impactul asupra mediului de afaceri este “favorabil”, această concluzie nu este documentată printr-un studiu de impact care să arate cifre concrete privind, pe de o parte, avantajele aduse bugetului de stat şi, pe de altă parte, impactul asupra mediului de afaceri. Contrar celor susţinute în Nota de fundamentare, implementarea acestui mecanism încalcă prevederile comunitare, în primul rând prin neobţinerea unei autorizări specifice de la Consiliul European pentru o derogare de la Directiva de TVA privind plata TVA. Or, pentru a obţine o astfel de derogare, România ar fi trebuit să prezinte un studiu de impact temeinic şi, mai mult, să demonstreze că mecanismul nu ar afecta valoarea globală a încasărilor din TVA, colectată în stadiul consumului final. Ne exprimăm pe această cale îndoielile privind îndeplinirea acestor criterii. Dacă, într-adevăr, mecanismul românesc de defalcare a plăţii ar fi inspirat de cel italian (aşa cum susţin autorii), exemplul ar trebui urmat până la capăt. Totuşi, diferenţele faţă de modelul italian sunt semnificative, începând de la obţinerea derogării impuse de legislaţia comunitară, persoanele şi sectorul de activitate care sunt avute în vedere (respectiv, livrările de bunuri şi prestările de servicii către autorităţi publice, în urma dovezilor statistice privind practicile frauduloase din acest domeniu), mecanismul de funcţionare şi aplicarea temporară (ca, de altfel, orice măsură menită să combată fenomenul de evaziune fiscală şi fraudă, ce derogă de la regula generală). Ar fi fost de interes opinia Comisiei Europene cu privire la impactul la nivelul României a acestei măsuri, însă aceasta nu este disponibilă, având în vedere că nu s-a realizat nicio consultare în acest sens. 

  Continuând lista exemplelor pozitive (evident din alte ţări ale Uniunii Europene), sistemul de defalcare a plăţii implementat de Polonia este, de asemenea, diferit faţă de cel românesc, fiind unul opţional şi temporar. Mai mult, la această formă s-a ajuns în câţiva ani de analiză, studii şi adaptare la mediul economic polonez. Scopul declarat al sistemului este eliminarea sau reducerea semnificativă a concurenţei neloiale din partea evazioniştilor. În practică, sistemul înseamnă “pedepsirea” contribuabililor de bună-credinţă prin blocarea resurselor financiare (având consecinţele financiare şi comerciale negative aferente) în conturile dedicate TVA şi restituirea lor (dacă este cazul) doar în baza autorizării ANAF. Nu ştim, însă, cum şi în cât timp. Prin urmare, sistemul presupune indisponibilizarea resurselor contribuabililor şi punerea lor la dispoziţia Bugetului de stat înainte de termenul legal, fără dobândă sau vreun alt fel de motivaţie fiscală (cum ar fi, de exemplu, acordarea unui calificativ bun în vederea reducerii riscului fiscal şi accelerarea rambursărilor de TVA).

  Instituţiile statului sunt în mod real pregătite să facă faţă acestei modificări?

  Pe partea administrativă, pe lângă costurile uriaşe (la nivelul sutelor de mii de euro, în funcţie de dimensiunea companiei) ce ar trebui mobilizate pentru adaptarea sistemelor informatice şi financiar-contabile, monitorizarea plăţilor defalcate va deveni mult mai complexă şi va antrena resurse suplimentare din partea companiilor. Să ne gândim la un operator din domeniul telecomunicaţiilor, care realizează încasări de la diverşi beneficiari (persoane impozabile sau nu, înregistrate în scopuri de TVA sau nu, pentru operaţiuni supuse unor cote diferite de TVA), atât prin numerar cât şi transfer bancar (că să nu mai vorbim de cartele “multipurpose” sau alte tipuri de vouchere), având disponibile conturi bancare deschise la cinci bănci comerciale (cel puţin). După intrarea în vigoare a mecanismului de plată defalcată a TVA, pe lângă investiţia în adaptarea sistemului ERP, o astfel de companie ar trebui să înfiinţeze un departament care să se ocupe exclusiv de monitorizarea plăţilor TVA realizate de benficiari, ceea ce ar însemna o reală piedică în desfăşurarea activităţii sale de bază. Ce să mai vorbim de companiile care folosesc un centru de servicii externalizate (SSC)? Din India!!

  În plus, inclusiv persoanele nerezidente înregistrare în scopuri de TVA în România vor avea obligaţia de deschidere a conturilor de TVA. O astfel de obligaţie se adaugă la numeroasele obligaţii administrative (menţionăm aici doar declaraţia 394) care fac, oricum, România un mediu de afaceri neatractiv pentru investitorii străini. Nu trebuie să uităm nici de sancţiunile disproporţionate, care ajung până la 50% din suma de TVA nevirată, nivel ce contravine în mod flagrant principiului proporţionalităţii. Reiterăm, pe această cale, că principiile generale de interpretare a legislaţiei comunitare, dezvoltate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, reprezintă legislaţia europeană secundară şi trebuie luate în considerare în mod obligatoriu (fiind mai presus de legislaţia naţională).Pe de altă parte, ne întrebăm (din nou) dacă instituţiile statului (de exemplu, ANAF) sunt în mod real pregătite să facă faţă acestei modificări, atât din punct de vedere administrativ, cât şi de control. Următoarea întrebare care vine (în mod legitim) este: care va fi sancţiunea în sarcina ANAF dacă nu va fi capabilă să gestioneze acest mecanism şi aprobările pentru retragerea de numerar din conturile distincte de TVA nu vor fi date într-un timp rezonabil (cum ar fi 3 zile, dacă am aplica reciprocitatea). Aspectele menţionate mai sus ne fac să concluzionăm că impactul “favorabil” asupra mediului de afaceri, menţionat în nota de fundamentare, ar fi o idee minunată, dacă nu ar fi teoretică şi nerealistă, în timp ce mecanismul de plată defalcată a TVA necesită îmbunătăţiri semnificative pentru a ajunge să aibă impactul dorit de legiuitor. Faptul că numeroasele măsuri implementate în această direcţie nu au funcţionat (România deţinând un record negativ în ceea ce priveşte necolectarea TVA, conform celor menţionate chiar de autorităţile fiscale în Nota de fundamentare), este un puternic semnal de alarmă care arată că direcţia ar trebui schimbată şi accentul ar trebui pus pe măsuri solide şi sănătoase de impulsionare a comportamentului loial şi conformării voluntare, în locul măsurilor poliţieneşti de confiscare a banilor contribuabililor. Cu riscul de a deveni plictisitori, amintim aici ca potenţiale astfel de măsuri: legarea caselor de marcat la sistemul ANAF, implementarea auditului standardizat şi, de ce nu?, un sistem de taxare inversă generalizat.

   

  Autor: Ioana Iorgulescu, director executiv, Departamentul de asistenţă fiscală şi juridică, EY România


  PREŞEDINTE
  DISPOZIŢIA NR. 468
  din 19 august 2017

  privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 24 august 2017, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
  Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
  Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
  Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
  În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  D I S P U N E:

  Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 24 august 2017, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017;
  Iniţiator: Costel Fotea
  2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 157/27.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe destinate închirierii specialiștilor din sănătate, a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177;
  Iniţiator: Costel Fotea
  3. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  5. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  7. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeței de teren de 599,09 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Județean Galați;
  Iniţiator: Costel Fotea
  8. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al ORAŞULUI TG. BUJOR pentru trecerea suprafeței de teren de 9.200 mp din domeniul public al orașului Tg. Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  9. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Județean Galați şi aprobarea contractului de dare în administrare;
  Iniţiator: Costel Fotea
  10. Aprobarea Acordului între Centrul Militar Județean Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire Centrul Militar Județean Galați, str. Domnească nr. 92”;
  Iniţiator: Costel Fotea
  11. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi aprobarea contractului de dare în administrare;
  Iniţiator: Costel Fotea
  12. Aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 - ALA (Protecția Civilă)”;
  Iniţiator: Costel Fotea
  13. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  14. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Blaj nr 11 către DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
  Iniţiator: Costel Fotea
  15. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Regiment 11 Siret nr 7 către ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU" GALAŢI;
  Iniţiator: Costel Fotea
  16. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Eroilor nr 6 către MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI;
  Iniţiator: Costel Fotea
  17. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Maior Iancu Fotea nr. 2 către MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PÃLTÃNEA" GALAŢI;
  Iniţiator: Costel Fotea
  18. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Furnalistilor nr 7 către DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
  Iniţiator: Costel Fotea
  19. Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  20. Constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă Persoanelor Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  21. Numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;
  Iniţiator: Costel Fotea
  22. Numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020;
  Iniţiator: Costel Fotea
  23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

  Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 19 august 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

  Pagina 9 din 473