Marți, 05 Mai 2020 11:16

Şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi - 05.05.2020 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 255
din 05 mai 2020

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru marţi, 05 mai 2020, ora 1400

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru marţi, 05 mai 2020, ora 1400, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
2. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023.

Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.
Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

Lasă un comentariu