Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance S.A.) şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment.
 
Ce măsuri de protecţie există pentru consumatori în această situaţie?

Pentru a proteja consumatorii de produse şi servicii de asigurare, în România există Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), care are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător. Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziţia FGA este plata către creditorii  de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii şi a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanţă de asigurare).

Cine este un creditor de asigurare în raport cu City Insurance?

- persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare cu City Insurance S.A.;
- un beneficiar al asigurării – o terţă persoană căreia City Insurance S.A. ar fi urmat să îi achite sumele cuvenite conform condiţiilor prevăzute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;
- persoana păgubită – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv RCA, acoperit de către City Insurance S.A.. Se include în această categorie şi asigurătorul îndreptăţit în baza legii să recupereze de la City Insurance S.A. sume plătite propriului asigurat atunci când a acoperit prejudiciile produse acestuia de către un asigurat al City Insurance S.A.

Ce este o creanţă de asigurare?

Creanţele de asigurări, indiferent de momentul naşterii acestora în raport cu deschiderea procedurii de faliment, sunt cele care rezultă dintr-un contract de asigurare.
Creanţele de asigurări ale creditorilor de asigurări se referă la:
- despăgubirile/indemnizaţiile datorate în temeiul unui contract de asigurare;
- cota parte din prima de asigurare datorată de asigurător pentru perioada în care riscul nu mai este acoperit, ca urmare a încetării contractului de asigurare înainte de expirarea perioadei de valabilitate înscrise în poliţă (restituirea unei cote părţi a primelor de asigurare achitate);
- sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă.
Creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanţelor judecătoreşti pentru obţinerea din disponibilităţile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată.
În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluţionare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulţumiţi de această decizie (în sensul respingerii parţiale sau totale a cererii de plată) pot contesta, fiind astfel garantat dreptul de acces la justiţie.
De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de City Insurance S.A. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a situaţiei de insolvenţă, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum şi creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu City Insurance S.A. în intervalul de timp dintre decizia ASF şi 90 de zile de la data pronunţării de către instanţa judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societăţii, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru  deschiderea dosarului de daună respectiv.

Care este mecanismul prin care FGA vine în sprijinul consumatorilor? Când mă adresez FGA?

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a situaţiei de insolvenţă a City Insurance S.A., dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.
Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.
Pentru daunele avizate de City Insurance S.A. înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021 şi pentru care City Insurance S.A. nu a deschis dosarul de daună, FGA procedează la deschiderea acestui dosar, la solicitarea scrisă a petentului.
Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.
Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizaţiilor (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.
În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.
Pentru ca orice creditor de asigurare să urmărească termenele aferente procedurii, ASF va face public data hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele competente în cauza având ca obiect cererea ASF privind deschiderea procedurii de faliment, în cazul societăţii City Insurance S.A.

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare?

Contractele de asigurare încheiate cu societatea City Insurance S.A. sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situaţii:
- data expirării menţionată de contract;
- data denunţării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societăţii sau lichidatorului judiciar;
- la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/poliţele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept în termen de 90 de zile.
Decizia de denunţare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

Cui mă adresez în caz de daună?

Conform prevederilor legale aplicabile, FGA va proceda la deschiderea dosarelor de daună, va întreprinde cele necesare pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună, precum şi pentru avizarea lor din punct de vedere tehnic.
FGA vă va pune la dispoziţie cererea-tip de deschidere a dosarului de daună pe care urmează să o completaţi şi, de asemenea, vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoţească această cerere. Informaţiile vor fi disponibile pe pagina de internet a FGA.
Cererea de deschidere a dosarului de daună (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.

Ce am de făcut pentru a recupera creanţa de asigurare?

Pentru a recupera o creanţă (despăgubire, indemnizaţie etc.) de la FGA, veţi depune la FGA:
- pentru despăgubire/indemnizaţie: o cerere motivată de plată însoţită de documente justificative.
- pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporţional cu timpul rămas până la expirarea asigurării: o cerere de plată (cerere-tip) însoţită de documente justificative.

Cine poate completa cererea de deschidere a dosarului de daună?

Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva societăţii City Insurance S.A. ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-un contract de asigurare valabil poate solicita deschiderea dosarului de daună.
Această solicitare se face prin completarea „Cererii de deschidere a dosarului de daună”, împreună cu „Declaraţia privind evenimentul” şi transmiterea acestor acte către FGA. Aceste documente le puteţi găsi pe pagina de internet a FGA.
După transmiterea cererii, veţi fi contactat de FGA în vederea deschiderii dosarului de daună şi a constatării pagubelor. FGA va comunica părţii prejudiciate documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire (poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente sau alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului, întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.).
Constatarea daunelor se face de FGA, direct sau prin mandatarii acestuia, împreună cu părţile interesate.
Constatarea avariilor rezultate în urma producerii evenimentului se va efectua în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare.
Pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, declararea acestora se face în conformitate cu prevederile legii aplicabile şi a condiţiilor de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare.
Anexele necesare pentru completare sunt disponibile pe pagina de internet a FGA (www.fgaromania.ro).
 
Care este suma cu care pot fi despăgubit?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea plăţii în sumă de maxim 500.000 lei pentru fiecare creanţă de asigurare (indiferent câte creanţe de asigurare are un creditor de asigurare).

Când primesc banii?

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor de insolvenţă a City Insurance S.A., FGA poate începe efectuarea de plăţi din disponibilităţile sale, pentru sumele cuvenite creditorilor de asigurări ai societăţii City Insurance S.A. Plăţile se efectuează după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată, aşa cum este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Publicat în Economie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., clasificată în categoria 4 – supraveghere intensă, în perioada 2019-2021, mai multe acţiuni de control la sediul asigurătorului (on-site) cât şi controale permanente (off-site), acţiuni în urma cărora au fost aplicate, atât societăţii cât şi conducerii acesteia, mai multe sancţiuni contravenţionale constând în amenzi, fiind deasemenea impuse măsuri cu scopul remedierii deficienţelor constatate.
Ca urmare a aspectelor constatate în acţiunea susţinută de control şi potrivit prevederilor legale,  Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis următoarele măsuri şi sancţiuni:
1. Sancţionarea membrilor Directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancţiunea principală cu amendă şi sancţiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:
a. Renato Szilagyi - Preşedinte Directorat, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
b. Buzerea Barbu Mircea - Vicepreşedinte al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
c. Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.
2. Sancţionarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancţiunea principală cu amendă şi sancţiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:
a. Browne Woodthorpe Robert - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
b. Rossler Max Walter - Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
c. Pascale Cristian - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
d. Arampova Aelita - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
e. Papanikolaou Epameinondas - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.
3. Suspendarea drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de acţionarul Vivendi Internaţional S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (6) şi alin. (8) din Legea nr. 237/2015;
4. Sancţionarea Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. cu amendă în cuantum de 2.930.766 lei şi stabilirea în sarcina acesteia a obligaţiei de a transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară, spre aprobare, un plan de finanţare şi redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerinţele de capital;
5. Desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraţilor în vederea înlocuirii temporare a organului de conducere al asigurătorului, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data intrării în vigoare a deciziei, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile art. 36 din Legea nr. 246/2015.

Publicat în Economie