Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a desfăşurat, în perioada 05 - 08 aprilie 2022, o acţiune în vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată şi a nerespectării reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu caracter inopinat, la angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate.

OBIECTIVELE CAMPANIEI au fost:
- Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
- Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).

În această perioadă ITM Galaţi a controlat 31 de angajatori şi au fost dispuse 41 masuri în domeniul SSM şi 29 în domeniul RM.
Au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale (avertismente) pentru alte încălcări decât munca nedeclarată în domeniul RM, din care o amendă în valoare de 1.500 lei şi 41 în domeniul SSM pentru deficienţele constatate, din care 3 amenzi în valoare de 18.000 lei.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul RM au fost:
1. Lipsa evidenţierii orelor de muncă prestate de fiecare angajat, pe bază de pontaje la punctul de lucru, cu precizarea orei de venire şi de plecare.
2. Neacordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutiv.
3. Neacordarea unui spor la salariul brut salariaţilor care prestează munca în repausul săptămânal.
4. Nerespectarea termenului pentru transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a datelor privind suspendarea contractelor individuale de muncă.
5. Nepăstrarea la locul de muncă a câte unei copii a contractului individual de muncă.
6. Nerespectarea termenului pentru transmiterea în registru a datelor privind modificarea duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul SSM au fost:
1. Semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
2. Neasigurarea mentenanţei echipamentelor de muncă .
3. Nedotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.
4. Lipsă informaţii fişe cu date tehnice de securitate, potrivit unui comunicat al ITM Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Inspecţia Muncii (IM), desfăşoară Acţiunea de control Cronos pentru prevenirea şi combaterea sustragerii de la declararea şi fiscalizarea muncii, în scopul asigurării, tuturor angajaţilor din România, a accesului la protecţia conferită de legislaţia socială (sănătate, pensii, şomaj, asigurări în caz de accidente de muncă) şi de legislaţia muncii.

În acest sens, echipe mixte de inspectori de muncă şi inspectori antifraudă fiscală vor începe campania Cronos cu verificarea unui eşantion de firme specializate în domenii precum construcţii şi servicii conexe, HORECA, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transport, gardă şi protecţie, înfrumuseţare şi întreţinere corporală, alimentaţie publică, comerţ, servicii de curăţenie ş.a. Astfel, sunt vizate societăţile care plătesc salarii subdeclarate faţă de media pe ramură, au un procent semnificativ de angajaţi cu salariul minim pe economie, au o cifră de afaceri mare, dar un profit declarat foarte mic, beneficiază de împrumuturi semnificative de la asociaţi fără venituri justificative pentru creditări sau înregistrează neconcordanţe între informaţiile declarate privind tranzacţiile realizate şi cele declarate de partenerii de afaceri.

Controalele vizează atât munca "la negru", fără forme legale, cât şi cazuri de muncă în care nivelul real de salarizare este subdeclarat sau declarat parţial, care presupun fie încheierea contractelor de muncă cu normă întreagă cu salariul minim garantat, fie încheierea contractelor de muncă cu timp parţial, în timp ce, în realitate, se realizează normă întreagă, dar cu plata fără fiscalizare a diferenţei de bani până la salariul real, mai mare.

De asemenea, vor fi analizate livrări nedeclarate sau achiziţii de bunuri şi servicii care afectează TVA şi impozitul pe profit, care pot cauza fraude fiscale, deoarece o bună parte a sumelor obţinute din aceste fraude sunt utilizate pentru finanţarea muncii prestate fără forme legale, subdeclarată sau declarată parţial.

Controalele comune ale IM şi DGAF-ANAF se vor derula pe întreaga perioadă a PNRR şi au vedere asigurarea accesului angajatului la sistemele de asigurare socială şi alte instrumente de protecţie socială, prin plata contribuţiilor aferente şi reducerea decalajului fiscal la contribuţiile sociale obligatorii şi la impozitul pe salarii şi declararea muncii în rândul tuturor categoriilor de contribuabili.

"Încurajăm orice persoană care are informaţii concrete despre încălcări ale legislaţiei specifice să le transmită prin intermediul Formularului de contact disponibil online, la adresele https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari şi https://www.anaf.ro/asistpublic/. În acelaşi timp, informăm contribuabilii că pot obţine oricând informaţii utile respectării legislaţiei din domeniu prin consultarea ghidurilor şi materialelor informative publicate la adresele https://www.inspectiamuncii.ro/ şi https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/servicii_oferite_contribuabililor/ghiduri_curente", transmite ANAF.

Publicat în Economie

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat în perioada 10.03.2022-16.03.2022 Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730.
Campania naţională a fost coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, şi a  vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.
Principalele obiective urmărite au fost:
- identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;
- eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor auto;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul de activitate sus-menţionat;
- eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.
Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi au efectuat verificări la un număr de 37 de agenţi economici care desfăşoară activitate în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto de pe raza judeţului Galaţi.
În urma verificărilor, în domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 44 neconformităţi, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere şi au fost aplicate 20 de sancţiuni contravenţionale, din care 15 au fost avertismente şi 5 amenzi în cuantum de 7.500 lei.
În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă au fost constatate 79 neconformităţi, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere şi au fost aplicate 79 de sancţiuni contravenţionale, din care 71 au fost avertismente şi 8 amenzi în cuantum de 33.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate au fost:
- lipsa evidenţei timpului de muncă la locul de muncă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea repausului săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;
- lipsa documentului privind protecţia la explozie;
- neasigurarea echipamentului individual de protecţie din materiale care nu produc descărcări electrostatice;
- neasigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă;
- lipsa controlului medical la angajarea lucrătorilor.
Pe parcursul derulării acţiunilor de verificare s-a urmărit şi conştientizarea angajatorilor şi  lucrătorilor cu privire la importanţa respectării şi aplicării legislaţiei muncii atât cu privire la stabilirea relaţiilor de muncă cât şi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.
Pentru urmărirea în continuare a obiectivelor care au fundamentat acţiunea, inspectorii de muncă din cadrul ITM Galaţi vor monitoriza unităţile verificate cu privire la modul de realizare a măsurilor dispuse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului gălăţean.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi anunţă că, în cursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au efectuat  1.349 de controale şi au constatat abateri de la respectarea legislaţiei în vigoare pentru care s-au aplicat un număr de 1.544 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 79 de amenzi în valoare de 316.500 lei.

Totodată, s-a dispus oprirea din funcţionare a 5 echipamente de muncă care nu erau în conformitate cu cerinţele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi nu prezenta siguranţă în exploatare, precum şi 5 sistări activitate.

„Măsurile stabilite prin actele de control şi prin procesele verbale de cercetare a accidentelor sunt consemnate în baza de date existenta la nivelul inspectoratului şi sunt urmărite permanent prin raportările şi informările pe care unităţile le transmit la termenele stabilite cât şi prin verificările efectuate la agenţii economici“, precizează Laurențiu Asaftei, inspector șef ITM Galați.

În domeniul supravegherii pieţei au fost efectuate 71 de controale. Au fost verificate 802 produse din următoarele categorii: măşti protecţie respiratorie, trotinete electrice, motoferăstraie, maşini de deszăpezit, mănuşi pentru protecţie chimică, maşini de tăiat piatră, asfalt şi beton, maşini agricole, articole pirotehnice, dar şi alte categorii de produse reglementate de directivele şi regulamentele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.

În timpul controalelor au fost verificate: conţinutul declaraţiei de conformitate, instrucţiunile de întreţinere şi utilizare în limba română, conţinutul documentaţiei tehnice (unde a fost cazul), aplicarea corectă a marcajului de conformitate CE precum şi limitarea la zgomot şi limitarea emisiilor de noxe.

Potrivit ITM, în anul 2021:
- au fost eliberate 53 de certificate constatatoare (autorizare funcţionare SSM);
- au fost înregistrate 5 autorizaţii, 4 pentru utilizare de produse pentru protecţia plantelor din categoriile T si T+ şi 1 certificat de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor din categoriile T şi T+;
- s-au acordat 5 reînnoiri de avize pentru spaţii de depozitare a muniţiilor şi s-au eliberat 6 avize noi;
- s-au eliberat autorizaţii şi acordat vize anuale pentru 23 de autorizaţii pentru deţinerea şi prepararea de materii explozive din grupele II, III şi IV, pentru transportul de materii explozive din grupele I, II, III şi IV şi de articole pirotehnice din categoria F1, F2, F3, F4, T1 şi T2, pentru folosirea de materii explozive din grupele I, II, III şi IV şi de articole pirotehnice din categoria F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, pentru deţinere şi comercializare articole pirotehnice categoria F1 şi P1;
- s-a eliberat 1 autorizaţie pentru transport şi folosire materii explozive (rachete antigrindină);
- s-a eliberat 1 autorizaţie depozitare pentru 2 depozite de materii explozive (rachete antigrindină);
- au fost înregistrate 97 de notificări pentru substanţe şi preparate chimice periculoase;
- a fost înregistrate 13 notificări pentru agenţi biologici;
- au fost înregistrate 575 de înştiinţări conform OUG nr. 96/2003 actualizată privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
- au fost comunicate 34 de declaraţii prealabile privind şantierele temporare sau mobile de pe raza judeţului Galaţi.

În unităţile din judeţul Galaţi s-au înregistrat un număr de 67 de accidente în urma cărora au rezultat 70 de accidentaţi, din care 5 au decedat.

Publicat în Eveniment

Este vorba de hipermarketul Kaufland de la "Ultimul Leu", din Țiglina 2, unde a fost realizat un culoar de deplasare pentru accesul persoanelor nevaccinate, delimitat de garduri pe care este aplicată folie de protecţie. Fapt ce contravine legii. Astfel, unitatea a fost controlată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați şi i-au fost impuse măsuri de conformare cu termen imediat. Mai exact, acel culoar trebuie să dispară şi verificarea existenţei certificatului verde să se facă la intrarea în centrul comercial. Dacă nu se conformează, hipermarketul va fi amendat. VEZI VIDEO AICI: https://www.facebook.com/100002461663204/videos/757936308931102/

Publicat în Eveniment

Campania Naţională în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, protecţie şi pază depozite, service/spălătorii, comerţ şi lanţuri de aprovizionare, notariate, birori de avocatură şi birouri de arhitectură se desfăşoară în perioada 30 august - 17 decembrie 2021.

"Având în vedere faptul că, pe lângă atributul de control, Inspecţia Muncii are un important rol preventiv, de informare şi conştientizare a angajatorilor cu privire la importanţa respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, precum şi în contextul recentelor modificări şi completări ale Legii nr. 53/2003-Codul muncii, adoptate prin O.U.G. nr. 117/04.10 2021, instituţia noastră a transmis un număr de 322 de scrisori de informare către angajatorii care prestează activitate în domenii susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate (construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii etc)", informează ITM Galaţi.

ITM Galaţi reaminteşte că:
1. Munca nedeclarată reprezintă:
- primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii - se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;
- primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii - se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;
- primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat - se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;
- primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial - se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată.

2. Munca subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale - se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie.

Acţiunea de informare: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI.MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”

Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, acţiunea de informare: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI.MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”. Prin această acţiune de informare se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce atât munca nedeclarată, cunoscuta sub denumirea de muncă „la negru”, cât şi munca subdeclarată, denumită muncă „la gri”. Un element important al demersului iniţiat de Inspecţia Muncii îl constituie informarea lucrătorilor cu privire la drepurile şi obligaţiile pe care aceştia le au în raport cu angajatorii şi cu privire la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri.

"Inspecţia Muncii a elaborat un pliant cu informaţii utile pentru lucrători sau potenţiali lucrători care a fost adaptat cu datele de contact ale instituţiei noastre. Pentru ca informaţiile să ajungă la cât mai multe persoane care fac parte din grupul ţintă al acţiunii de informare am solicitat Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi colaborarea în vederea transmiterii pliantului unităţilor administrativ teritoriale de pe raza judeţului Galaţi, pentru afişarea acestuia de către primăriile din judeţ. Începând cu data de 28 octombrie 2021 inspectorii de muncă au demarat acţiunea de distribuire a pliantelor şi informare a persoanelor în locuri consacrate ca având afluenţă de persoane: gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe, instituţii de colectare a taxelor, instituţii de furnizare de utilităţi, hipermarketuri/marketuri, primării, inclusiv în localităţile rurale din judeţul Galaţi, precum şi cu ocazia controalelor efectuate la angajatori. Pliantul este postat pe pagina de web a instituţiei noastre, precum şi pe pagina noastră de Facebook, este afişat la sediul instituţiei noastre precum şi ale altor instituţii locale din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale altor ministere", precizează ITM Galaţi.

PLIANTUL POATE FI DESCĂRCAT DE MAI JOS! ↓

Publicat în Eveniment
Luni, 06 Septembrie 2021 12:58

Brutăriile din județ controlate de ITM

În perioada 30.08.-02.09.2021 s-a desfășurat Campania națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase - cod CAEN 107, informează ITM Galați.
La nivelul județului Galați au fost efectuate 28 de controale. A fost depistat un angajator care folosea munca nedeclarată a unei persoane (primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă), fapt pentru care a fost sancționat cu o amendă în valoare de 20.000 lei.
Au mai fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale (avertismente) pentru alte încălcări decât munca nedeclarată.
Cele mai frecvente neconformități constatate au fost:
- angajatorul nu a asigurat compensarea orelor prestate în zilele de sărbătoare legală, contrar prevederilor art. 142 din Legea nr.53/2003 republicată;
- angajatorul nu a făcut dovada plății drepturilor salariale;
- neevidențierea timpului de muncă cu ora de începere și sfârșit a programului de lucru zilnic;
- netransmiterea în registru datele prevăzute la art.3 alin.2 lit. a) din HG nr.905/2017, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă în baza unui contract individual de muncă;
- lipsa la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă;
- neconcordanțe între salariul net declarat de salariați și statele de plată, fapt pentru care a fost sesizată Agenția Județeană a Finanțelor Publice Galați, precizează ITM Galați.

Publicat în Eveniment

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galați au desfășurat, în perioada 12 - 16 iulie 2021, acțiuni de control, în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, la angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați, potrivit unui comunicat al instituției.

"Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV, prevăzută de Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se impune intensificarea controalelor desfășurate de Inspecția Muncii, în vederea verificării și conștientizării angajatorilor cu privire la aplicarea legislației care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu, munca în regim de telemuncă, precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor", se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, obiectivele campaniei sunt:
- Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați în vederea conștientizării și determinării acestora de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră și de a implementa munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă, pe timpul deplasării la și de la locul de muncă, precum si cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;
- Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
- Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare;
- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori, a prevederilor legale aplicabile și a măsurilor dispuse;
- Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Astfel, la nivelul județului Galați rezultatele verificărilor efectuate se prezintă astfel:
1. În domeniul Relațiilor de Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori, cu un număr total de 2.401 lucrători, din care 148 salariați care lucrează în regim de telemuncă/muncă la domiciliu;
- au fost constatate 15 deficiențe, fiind dispuse 15 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 2 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- neevidențierea distinctă în pontaje a orelor suplimentare, respectiv a orelor de noapte;
- nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește munca suplimentară;
- netransmiterea în Revisal a elementelor din contractul individual de muncă anterior începerii activității;
- nerespectarea de angajator a obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru.

2. În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori cu un număr total de 2.434 lucrători, din care 1.306 salariați se aflau la locul de muncă controlat;
- au fost constatate 11 deficiențe, fiind dispuse 11 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 6 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- nepurtarea echipamentului individual de protecție (EIP) din dotare;
- neactualizarea documentului privind evaluarea riscurilor referitoare la riscul epidemiologic;
- neactualizarea planului de prevenire și protecție cu riscuri biologice;
- lipsa evaluării de risc pentru toate activitățile din unitate;
- lipsa deciziei cu nominalizarea lucrătorilor care acordă primul ajutor;
- lipsa organizării activității de prevenire și protecție;
- lipsa autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se precizează în comunicatul ITM Galați.

Publicat în Eveniment

În cursul acestei dimineţi, echipe complexe formate din poliţişti şi reprezentanţi din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor au efectuat un control în piaţa agroalimentară din comuna Matca, pentru verificarea legalităţii comercializării legumelor. În timpul desfăşurării activităţii, patru dintre producătorii agricoli s-au opus prezentării documentelor, devenind recalcitranţi şi manifestându-se violent, instigându-i, în acelaşi timp, şi pe ceilalţi la nerespectarea legii. Toţi cei aflaţi la acea oră în piaţă, atât comercianţii, cât şi clienţii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de organele de control, au început să huiduiască şi să îşi strige nemulţumirea faţă de inspectorii veniţi în control.

Cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, a fost restabilită, în scurt timp, ordinea publică, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de ultraj.

Poliţiştii au identificat trei dintre persoanele bănuite de comiterea infracţiunii de ultraj, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 25 şi 51 de ani, toţi din comuna Matca.

În continuare, poliţiştii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, efectuează activităţi pentru identificarea şi depistarea celui de-al patrulea bărbat.

Deşi iniţial s-a zvonit că inspectorii veniţi în control ar fi fost de la ANAF, instituţia a venit cu următoarea precizare ”cu privire la informaţiile prezentate de mass-media despre un incident petrecut într-o piaţă agroalimentară din judeţul Galaţi, ca urmare a unui control al ANAF, precizăm următoarele: inspectorii ANAF, respectiv inspectorii DRAF 2 Constanţa nu au desfăşurat acţiuni de control la târgul de legume - fructe din localitatea Matca, judeţul Galaţi”. 

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi, trei angajaţi din cadrul instituţiei vor fi detaşaţi la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi pentru o perioadă de până la şase luni, în vederea evaluării dosarelor de pensii, în urma unui protocol încheiat joi, 04 martie 2021, între cele două instituții.

„La sediul Casei Judeţene de Pensii Galaţi a fost semnat, joi, 04 martie 2021, protocolul încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi şi Casa Judeţeană de Pensii Galaţi care are ca obiect implementarea Procedurii de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, în vederea recalculării, şi care constă în realizarea unei baze de date complexă, fiabilă, eficientă, constituită din sursele în format electronic şi/sau letric existente la nivelul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 157 alin (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordinului Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 108/28.01.2021. Acest protocol stabileşte colaborarea dintre cele două instituţii, pentru următoarele 18 luni, pentru a susţine cu personal suplimentar procedura de evaluare a dosarelor din sistemul public de pensii. Conform protocolului, trei angajaţi din cadrul instituţiei noastre vor fi detaşaţi la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, dintre care unul la Casa locală de pensii Tecuci, pentru o perioadă de până la şase luni“, se arată în comunicatul citat.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 2