Luni, 10 Mai 2021 00:00

Diverse

Iamandi Cameliu, titular al proiectului „Garaje şi împrejmuire teren” anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Garaje şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat in mun. Galați, Str. Drumul de Centură, nr. 98E. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08:30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.3, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.ro la sectiunea: Reglementari-Acord de mediu-Proiect decizie etapa de incadrare. Publiculul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

Publicat în Diverse
Miercuri, 28 Aprilie 2021 00:00

A.G.A.

CONVOCATOR Administratorul unic al SC FRICOM SA; CUI 3552808; J17/543/1992; in baza Legii 30/1990 convoacă la sediul societăţii din Galaţi, str. Henry Coandă, nr. 5 toţi acţionarii înregistraţi la data de 18.05.2021 în Registrul Acţionarilor în ziua de 29.05.2021 ora 1100,  la Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor. In cazul neîndeplinirii condiţiilor statutar legale de cvorum în data de 29.05.2021  Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor se convoca pentru data de 30.05.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora. Adunarea Generală ordinară A ACŢIONARILOR 1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru anul financiar 2020 si descarcarea de gestiune a acestuia. 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2020. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, a Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere, intocmit la data de 31.12.2020; repartizarea profitului anului financiar 2020. 4. Prezentarea si aprobarea BVC al societatii, a Programului de activitate si a Planului de investitii si modernizari pentru anul 2021. 5. Aprobarea si mandatarea Administratorului unic si a conducerii executive a societatii de a efectua tranzactii financiare pe piata de capital in anul 2021. 6. Alegerea Comisiei de cenzori si stabilirea indemnizatiilor acestora sau contractarea unui Auditor financiar. 7. Aprobarea datei de 16.06.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 aliniatul 1 din Legea 297/2004. Materialele pentru sedinta pot fi consultate la sediul societatii zilnic intre orele 9-14 incepand cu data 18.05.2021. Procurile speciale de mandatare se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune in original cu 48 de ore inainte de adunare. ADMINISTRATOR UNIC, LUPU LINA FLORENTINA

Publicat în Mica Publicitate