Miercuri, 24 August 2022 10:47

POPOVICI MIRCEA (9 ani)

Amintiri veșnice plăcute POPOVICI MIRCEA plecat în 2013 la 96 ani.

Publicat în Comemorari
Miercuri, 19 Ianuarie 2022 12:56

ACOSTANDEI ZAMFIR

Au trecut două săptămâni de când a plecat dintre noi ACOSTANDEI ZAMFIR, fost maistru instructor la Liceul de Chimie Alimentară „Elena Doamna“ Galaţi. Dumnezeu să-l ierte! Colegii

Publicat în Comemorari
Miercuri, 19 Ianuarie 2022 12:54

GOLEA CORNELIA

A trecut un an de când a plecat dintre noi cea mai dragă fiinţă, GOLEA CORNELIA, 83 de ani. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Familia POPESCU

Publicat în Comemorari
Vineri, 30 Septembrie 2022 00:00

Diverse

S.C. Selcos Recycling Act S.R.L., titular al proiectului “Sopron si platforma betonata pentru dezmembrari auto”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sopron si platforma betonata pentru dezmembrari auto”, propus a fi amplasat in Municipiul Galati, str. Claudiu Marius Covrig, nr. 52-A, jud. Galati.

Publicat în Diverse
Joi, 22 Septembrie 2022 00:00

A.G.A.

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societății Vitimas S.A. Tecuci

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

Administratorul Unic al Vitimas S.A. Tecuci (denumită în continuare ,,Societatea”), cu sediul în Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 20, jud. Galați, înregistrată ONRC sub nr. J17/733/1991, CUI 1636171, conform deciziei Administratorului Unic nr. 1/21.09.2022,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25.10.2022, ora 14:00 la sediul Societății, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.10.2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întâlnire, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 26.10.2022, ora 14:00, la sediul societății, cu aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1.  Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar cu suma de 1.777.120 lei, de la suma actuală de 1.777.120 lei, la 3.554.240 lei prin emiterea unui număr de 710.848 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei / acțiune în următoarele condiții:

a) Prețul de emisiune pentru noile acțiuni care se vor emite este de 3 lei, din care 0,5 lei reprezintă prima de emisiune.

b)  Acțiunile nou-emise vor fi oferite, spre subscriere,

i. acționarilor Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social, care dețin drepturi de preferință pe care nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora;

ii. persoanelor care au dobândit drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social, în perioada de tranzacționare a acestora;

iii. în cazul în care, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, vor fi rămas acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei a doua etape, investitorilor care au subscris în prima etapă a majorării, respectiv în perioada de exercitare a dreptului de preferință.

c) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate și înregistrate în Registrul Acționarilor la data de înregistrare. Astfel, fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare;

d) Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe și potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă aferent majorării care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);

e) Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 31 de zile calendaristice de la data stabilită în Prospectul aprobat de către ASF care va fi ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

f) Raportul de subscriere va fi de 1 (o) acțiune nou emisă la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe la majorarea de capital social poate subscrie un număr maxim de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținute.

g) După expirarea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință reprezentând prima Etapă a majorării de capital social, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere într-o a doua etapă a majorării capitalului social către subscriitorii în prima etapă a majorării, în caz de suprasubscriere, metoda de alocare fiind pro-rata. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce vor fi emise și subscrise în cea de a doua Etapă este de 3 lei/acțiune.

h) După încheierea Perioadei de Ofertă aferentă celei de a doua Etape, acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele operațiunii de majorare de capital social și prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinat prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.

i) Majorarea capitalului social are ca scop:

 i.  Achitarea de debite restante pe care societatea Vitimas S.A. le are la data convocării față de diferiți creditori și instituții publice;

ii.  Achiziționare de construcții modulare și / sau modernizarea spațiilor existente

iii.  Demolarea unor construcții aflate in proprietatea exclusivă a Vitimas S.A., aflate într-o stare înaintată de degradare.

j) Reprezentantul legal al Societății, domnul Robert-Cristian Negruț este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv, dar fără a se limita la:

i.  contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea Prospectului de ofertă aferent majorării de capital social;

ii. semnarea tuturor documentelor și actelor care angajează Societatea în orice Etapă sau proces al operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, Prospectul de ofertă aferent operațiunii, declarații, etc.;

iii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, inclusiv pentru stabilirea condițiilor și detaliilor privind derularea efectivă a majorării de capital social în toate etapele sale, precum stabilirea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, perioadei subscriere și  modalităților de plată în prima și a doua etapă a majorării;

iv. adoptarea deciziei de constatare a rezultatului majorării de capital social, de anulare a acțiunilor rămase nesubscrise, actualizarea și semnarea Actului Constitutiv actualizat în urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social, conform cu decizia de constatarea a rezultatelor majorării.

2.  Aprobarea datei de 10 noiembrie 2022 ca ,,dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, data de 09 noiembrie 2022 reprezentând ,,ex-date” a hotărârii, iar data de 11 noiembrie 2022 ca ,,dată a plății”, respectiv data creditării drepturilor de preferință în conturile de instrumente financiare ale acționarilor îndreptățiți, conform art. 173 alin. 9 și art. 178 alin. 4 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea împuternicirii domnului Robert-Cristian Negruț, reprezentant legal al Societății Vitimas S.A. Tecuci cu drept de subdelegare/substituire pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Informații generale cu privire la AGEA

La data convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Vitimas S.A. Tecuci, capitalul social al Societății este de 1.777.120 lei, divizat în 710.848 acțiuni nominative, comune, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, fiecare acțiune oferind dreptul la 1 (un) vot în ședința Adunării Generale a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGEA

Începând cu cel târziu data de 23.09.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGEA, acționarii pot obține, la sediul societății, între orele 09:00-15:00 sau pe pagina de internet a acesteia https://vitimas.ro/actionariat/ documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare: convocatorul AGEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vor la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre propuse spre aprobarea AGEA și alte informații referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Administratorului Unic, până cel târziu la ora 24:00 a celei de a 15 zi calculată începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 12.10.2022.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până la data de 18.10.2022, ora 12, iar răspunsul va fi dat pe pagina de internet a Societății, secțiunea privind AGEA, în format întrebare-răspuns.

Solicitările de completare a ordinii de zi, întrebările cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență sau formularele de împuternicire speciale vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății purtând semnătura olografă a acționarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail vitimas1@gmail.com, documentele purtând semnătura electronica extinsă incorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR VITIMAS S.A. TECUCI DIN DATA DE 25/26.10.2022”.

Solicitările de a include noi puncte pe ordinea de zi, întrebările, formularele de vot prin corespondență sau formularele de împuternicire speciale vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice.

Participarea la AGEA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatari cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare, în condițiile legii.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGEA.

În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate pe pagina de internet sau la sediu.

De asemenea, în cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGEA, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia. Formularele de împuternicire speciale, formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 23.09.2022. Acestea, vor trebui să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGEA, fiind transmise în original, cu semnătură olografă, la sediul Societății, sau la adresa de e-mail vitimas1@gmail.com, cu semnătură electronică extinsă incorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2014 privind semnătura electronică. Pe plicul închis sau la subiectul emailului se va menționa „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR VITIMAS S.A. TECUCI DIN DATA DE 25/26.10.2022”. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana responsabilă de relația cu investitorii, Negruț Robert-Cristian, la adresa de email vitimas1@gmail.com.

ADMINISTRATOR UNIC

Negruț Robert Cristian

Publicat în Mica Publicitate