Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance S.A.) şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment.
 
Ce măsuri de protecţie există pentru consumatori în această situaţie?

Pentru a proteja consumatorii de produse şi servicii de asigurare, în România există Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), care are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător. Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziţia FGA este plata către creditorii  de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii şi a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanţă de asigurare).

Cine este un creditor de asigurare în raport cu City Insurance?

- persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare cu City Insurance S.A.;
- un beneficiar al asigurării – o terţă persoană căreia City Insurance S.A. ar fi urmat să îi achite sumele cuvenite conform condiţiilor prevăzute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;
- persoana păgubită – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv RCA, acoperit de către City Insurance S.A.. Se include în această categorie şi asigurătorul îndreptăţit în baza legii să recupereze de la City Insurance S.A. sume plătite propriului asigurat atunci când a acoperit prejudiciile produse acestuia de către un asigurat al City Insurance S.A.

Ce este o creanţă de asigurare?

Creanţele de asigurări, indiferent de momentul naşterii acestora în raport cu deschiderea procedurii de faliment, sunt cele care rezultă dintr-un contract de asigurare.
Creanţele de asigurări ale creditorilor de asigurări se referă la:
- despăgubirile/indemnizaţiile datorate în temeiul unui contract de asigurare;
- cota parte din prima de asigurare datorată de asigurător pentru perioada în care riscul nu mai este acoperit, ca urmare a încetării contractului de asigurare înainte de expirarea perioadei de valabilitate înscrise în poliţă (restituirea unei cote părţi a primelor de asigurare achitate);
- sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă.
Creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanţelor judecătoreşti pentru obţinerea din disponibilităţile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată.
În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluţionare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulţumiţi de această decizie (în sensul respingerii parţiale sau totale a cererii de plată) pot contesta, fiind astfel garantat dreptul de acces la justiţie.
De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de City Insurance S.A. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a situaţiei de insolvenţă, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum şi creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu City Insurance S.A. în intervalul de timp dintre decizia ASF şi 90 de zile de la data pronunţării de către instanţa judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societăţii, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru  deschiderea dosarului de daună respectiv.

Care este mecanismul prin care FGA vine în sprijinul consumatorilor? Când mă adresez FGA?

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a situaţiei de insolvenţă a City Insurance S.A., dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.
Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.
Pentru daunele avizate de City Insurance S.A. înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021 şi pentru care City Insurance S.A. nu a deschis dosarul de daună, FGA procedează la deschiderea acestui dosar, la solicitarea scrisă a petentului.
Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.
Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizaţiilor (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.
În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.
Pentru ca orice creditor de asigurare să urmărească termenele aferente procedurii, ASF va face public data hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele competente în cauza având ca obiect cererea ASF privind deschiderea procedurii de faliment, în cazul societăţii City Insurance S.A.

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare?

Contractele de asigurare încheiate cu societatea City Insurance S.A. sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situaţii:
- data expirării menţionată de contract;
- data denunţării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societăţii sau lichidatorului judiciar;
- la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/poliţele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept în termen de 90 de zile.
Decizia de denunţare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

Cui mă adresez în caz de daună?

Conform prevederilor legale aplicabile, FGA va proceda la deschiderea dosarelor de daună, va întreprinde cele necesare pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună, precum şi pentru avizarea lor din punct de vedere tehnic.
FGA vă va pune la dispoziţie cererea-tip de deschidere a dosarului de daună pe care urmează să o completaţi şi, de asemenea, vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoţească această cerere. Informaţiile vor fi disponibile pe pagina de internet a FGA.
Cererea de deschidere a dosarului de daună (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.

Ce am de făcut pentru a recupera creanţa de asigurare?

Pentru a recupera o creanţă (despăgubire, indemnizaţie etc.) de la FGA, veţi depune la FGA:
- pentru despăgubire/indemnizaţie: o cerere motivată de plată însoţită de documente justificative.
- pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporţional cu timpul rămas până la expirarea asigurării: o cerere de plată (cerere-tip) însoţită de documente justificative.

Cine poate completa cererea de deschidere a dosarului de daună?

Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva societăţii City Insurance S.A. ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-un contract de asigurare valabil poate solicita deschiderea dosarului de daună.
Această solicitare se face prin completarea „Cererii de deschidere a dosarului de daună”, împreună cu „Declaraţia privind evenimentul” şi transmiterea acestor acte către FGA. Aceste documente le puteţi găsi pe pagina de internet a FGA.
După transmiterea cererii, veţi fi contactat de FGA în vederea deschiderii dosarului de daună şi a constatării pagubelor. FGA va comunica părţii prejudiciate documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire (poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente sau alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului, întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.).
Constatarea daunelor se face de FGA, direct sau prin mandatarii acestuia, împreună cu părţile interesate.
Constatarea avariilor rezultate în urma producerii evenimentului se va efectua în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare.
Pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, declararea acestora se face în conformitate cu prevederile legii aplicabile şi a condiţiilor de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare.
Anexele necesare pentru completare sunt disponibile pe pagina de internet a FGA (www.fgaromania.ro).
 
Care este suma cu care pot fi despăgubit?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea plăţii în sumă de maxim 500.000 lei pentru fiecare creanţă de asigurare (indiferent câte creanţe de asigurare are un creditor de asigurare).

Când primesc banii?

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor de insolvenţă a City Insurance S.A., FGA poate începe efectuarea de plăţi din disponibilităţile sale, pentru sumele cuvenite creditorilor de asigurări ai societăţii City Insurance S.A. Plăţile se efectuează după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată, aşa cum este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Publicat în Economie

În ultima vreme a crescut numărul gălăţenilor care trec pragul Casei de Asigurări de Sănătate sau al cabinetelor medicale în căutarea cardului de asigurat. În ce priveşte Galaţiul, au fost returnate circa 54.000 de carduri, dar 9.800 din acestea, returnate de la Poştă la CJAS, nu au ajuns la beneficiarii direcţi. Mai sunt peste 1.900 de persoane care au primit cardurile dar le-au declarat pierdute sau deteriorate, aşa că acum li se vor tipări carduri noi. Mai există încă în aşteptare alte carduri de tipărit pentru gălăţenii care din varii motive nu le-au primit iniţial. „Am început să avem o afluenţă mai mare de persoane care solicită cardul de asigurat de sănătate. Dacă pe zi aveam înainte 10-15 solicitări, acum s-a dublat eliberarea acestora, ajungându-se la 25-30 de carduri eliberate pe zi. Avem încă la noi, returnate de Poştă, 9.800 de carduri, iar din acestea circa 3.000 sunt carduri fără parafă, adică respectivele persoane sunt asigurate, dar nu au medic de familie. Cardurile sunt la noi. Este vorba în special de persoane care muncesc în străinătate. Ei vin în vacanţă şi dacă mai sunt asiguraţi le primesc, dacă nu, li se spune cum pot deveni din nou asiguraţi. Aşa că odată cu afluenţa crescută la biroul care eliberează cardurile de sănătate a crescut şi numărul persoanelor care se prezintă la ghişeul unde plătesc sau vin cu adeverinţe după ce au plătit la ANAF şi îşi pun la punct calitatea de asigurat. Pentru ca un card să fie funcţional, respectiva persoană trebuie să fie asigurată în România. Cam jumătate dintre cei care trebuia să primească aceste carduri nu au intrat în posesia lor. Cardurile nu au venit la toată lumea. Nu s-au tiparit carduri pentru toţi, asta deoarece între timp s-a verificat şi nu mai aveau calitatea de asigurat. S-au pierdit sau deteriorat circa 1.900 de carduri, iar acestea vor fi retipărite. De fapt, acum Poşta împarte încă 1.400 de carduri recent tipărite”, a precizat dr. Elena Vrabie, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Galaţi. 

Procesul de eliberare a cardurilor nu se va termina niciodată, deoarece pe măsură ce unele persoane ies din sistemul de asigurări, altele intră. În ultima categorie ne referim la cei care au împlinit 18 ani şi atunci ei, părinţii sau tutorii lor trebuie să se prezinte la sediile caselor de asigurări cu un carnet de elev şi devin asiguraţi. Studenţii sunt introduşi în sistem direct, deoarece casele de asigurări colaborează cu universităţile şi primesc de la acestea listele. „Am venit să îmi iau cardul de asigurat. Lucrez în Spania, dar am venit acum acasă, vara, şi vreau să iau şi cardul. Tot în România, acasă, venim pentru sănătate, acolo e şi mai scump, şi mai dificil”, a spus Daniela Olea, o gălăţeancă venită în căutarea cardului la sediul CJAS Galaţi. 

Şi la medicii de familie a crescut numărul celor care vor cardurile de asigurat. „Orice anunţ de ultimatum provoacă un val de cereri de a intra în posesia cardurilor din partea celor cărora acum li s-a trezit conştiinţa şi au realizat că nu au cardurile. Unii nu sunt asiguraţi şi nu au cum să îl aibă, dar alţii nu l-au ridicat“, a precizat dr. Valentin Boldea, medic de familie. Cei care nu au primit carduri sau le-au refuzat, dar sunt asiguraţi, vor putea primi servicii medicale pe baza adeverinţei de asigurat, care este valabilă trei luni. Nu este obligatorie activarea cardului de sănătate dacă beneficiarul nu are nevoie de un serviciu medical, dar este obligatorie intrarea în posesia acestuia dacă a fost emis. 

Publicat în Știrea zilei

Serviciile medicale în sistemul public de sănătate vor fi acordate asiguraţilor cu vârsta de peste 18 ani în baza cardului naţional de sănătate începând cu 1 septembrie, precizează CNAS într-un comunicat transmis marţi AGERPRES.

"Opoziţia nu îşi mai aminteşte de lungul şir de preşedinţi ai CNAS şi miniştri PDL — PNL ai sănătăţii care trebuiau să implementeze sistemul cardului de sănătate şi probabil nici nu a calculat suma care s-a risipit prin prisma neglijenţei lor. De asemenea, dacă i-ar fi interesat ce face guvernarea, ar fi observat că de astăzi rulează spotul TV care anunţă că de la 1 septembrie cardul devine obligatoriu sau măcar declaraţia preşedintelui CNAS pe această temă şi nu ar mai fi pierdut vremea cu acea conferinţă de presă", susţine CNAS în comunicatul citat.

Reacţia vine după ce, în cursul zilei de marţi, prim-vicepreşedintele PNL Cristian Buşoi a solicitat Executivului să implementeze cardul naţional de sănătate, subliniind că nu există niciun motiv pentru o nouă amânare şi că, în caz contrar, va fi un nou motiv pentru a cere demisia Guvernului.

În context, comunicatul CNAS reaminteşte că ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat că s-a decis că utilizarea cardului de sănătate nu mai poate fi amânată, sistemul are nevoie de acest instrument, iar economiile care se vor face se vor regăsi în numărul şi calitatea serviciilor oferite asiguraţilor.

La rândul său, preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, subliniază că a venit momentul ca acest card să funcţioneze aşa cum a fost el gândit. "Consider că a fost suficientă perioada de acomodare. Totodată, această perioadă a fost necesară. Am considerat important să ne asigurăm că acest instrument util pentru sistem nu blochează accesul asiguraţilor la servicii medicale. Sunt convins că vor exista critici indiferent de momentul în care cardul va fi singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor din sistem", explică Ciurchea, citat în comunicatul de presă.

CNAS informează că serviciile medicale în sistemul public de sănătate vor fi acordate asiguraţilor în baza cardului naţional de sănătate începând cu 1 septembrie excepţie făcând asiguraţii pentru care cardul de sănătate nu a fost încă tipărit. Aceştia vor primi în continuare servicii medicale conform vechiului sistem de validare şi decontare, până când cardul lor va fi tipărit şi transmis prin poştă.

Asiguraţii pe numele cărora a fost tipărit cardul, dar din diverse motive nu au intrat încă în posesia lui, trebuie să se adreseze casei de asigurări în evidenţa căreia se află pentru a solicita eliberarea cardului de sănătate, precizează CNAS.

În prezent, conform sursei citate, la casele de asigurări de sănătate se află peste 300 de mii de carduri care aşteaptă să fie ridicate, în timp ce aproape 15 milioane de carduri au ajuns deja la asiguraţi.

De asemenea, potrivit CNAS, casele de asigurări de sănătate vor elibera adeverinţe de înlocuire a cardului pentru persoanele care solicită card duplicat şi pentru asiguraţii care din motive personale sau religioase refuză utilizarea cardului de sănătate. 

Publicat în Sanatate