Primăria municipiului Galaţi a publicat un pachet complet de informaţii necesare asocaţiilor de locatari care doresc să obţină fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor. Aşadar, pentru includerea unei clădiri rezidenţiale în programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice: Ghid Specific apel clădiri rezidenţiale renovare energetică, ghid specific apel clădiri rezidenţiale renovare integrată (cu menţiunea că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică şi pot suferi modificări) este necesar parcurgerea următorilor paşi:
1. Solicitarea din partea asociaţiei de proprietari privind includerea in programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR; (Model solicitare);
2. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţarii prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.

IMPORTANT
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:
- aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice.
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente).
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenţii în interiorul apartamentelor).
- numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).
- în cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporţia prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenţi fiecărei asociaţii de proprietari.
- în cazul în care în cadrul unei asociaţii de proprietari sunt incluse mai multe blocuri şi doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorităţii proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociaţiei de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociaţiei de proprietari respective.
- dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.
- în situaţia în care există la parter spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spaţii, acestea vor fi tratate ca şi spaţiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

3. Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta  un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanţării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică:
- Deasemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie; (Model tabel);
- În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

După depunerea documentelor necesare de către asociaţia de proprietari, UAT Municipiului Galaţi va demara întocmirea documentele necesare, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PNRR:
- Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică - (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociaţiei de proprietari;
- De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Aceste documente vor fi însuşite de către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari:
- Depunerea Cererii de finanţare şi a anexelor necesare în Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (MDLPA);
- Asociaţia de proprietari îşi va da acordul pentru implementarea activitaţilor incluse în cadrul documentaţiilor tehnice la momentul întocmirii acestora.

INFORMAŢII SPECIFICE:
- Cererile de finanţare depuse vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare (pe principiul primul venit, primul servit), cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.
- Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Bugetele alocate acestor apele de proiecte:

Operaţiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru acest apel de proiecte este de: 172.900.000 milioane euro (123.500.000 milioane euro pentru Lucrări de consolidare seismică şi 49.400.000 milioane euro pentru Lucrări de renovare energetică moderată).
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de aproximativ: 4.117.000 milioane euro.
 
Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru aceste apeluri de proiecte este de: 744.705.000 milioane euro.
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de:
- pentru componenta de Renovare energetică moderată (presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) - 17.599.158 milioane euro la care se adaugă suma de 350.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.
-  pentru componenta de Renovare energetică aprofundată (presupune economii de energie primară peste 60%) - 1.955.462 milioane euro la care se adaugă suma de 38.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Documentele elaborate de către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari vor fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54.

Publicat în Știrea zilei

Societatea APA CANAL SA Galaţi a publicat, pe site-ul propriu, un amplu material prin care explică de ce e bine ca gălăţenii să renunţe la branşamentul comun şi implicit la serviciile asociaţiilor de proprietari în privinţa apei potabile şi să opteze pentru branşamentul individual.

Printre motivele pentru care locatarii blocurilor din municipiul Galaţi ar trebui să opteze pentru a-şi trage apa potabilă separat de reţeaua comună a blocului se numără nenumăratele nereguli din cadrul asociaţiile de proprietari precum afişarea pe listele de plată de preţuri diferite de la un bloc la altul şi chiar de la o scară la alta pentru un mc de apă şi canalizare.

O altă neregulă se referă la faptul că deşi locatarii achită consumul de apă potabilă şi canalizare la zi, plăţile sunt dirijate de către asociaţia de proprietari cu prioritate pentru plata altor furnizori (energie electrică, gaze etc.) sau pentru plata salariilor administratorului/preşedintelui.

În plus, la majoritatea blocurilor din municipiul Galaţi instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece (coloane/ştreanguri) sunt vechi, colmatate, ceea ce face imposibilă asigurarea debitului şi/sau presiunii pentru funcţionarea corespunzătoare a centralelor termice.

Una dintre principalele instituţii cu atribuţiuni de verificare, control şi aplicarea de sancţiuni la asociaţiile de proprietari este Primăria municipiului Galaţi. Aşa cum Monitorul de Galaţi a relatat AICI, în anul 2021, Compartiment de Relatie cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primăriei Galaţi, pe parcursul anului 2021, au aplicat amenzi la o singură asociaţie de proprietari din municipiu, cu toate că, după cum se afirmă în materialul publicat de societatea APA CANAL SA nereguli sunt multe şi afectează implicit această societate din acţionariatul căreia face parte şi Primăria Galaţi.

Lanţul slabiciunilor pare să nu fie întrerupt de nimeni şi nimic de vreme ce APA CANAL SA va avea un avantaj prin atragerea cât mai multor clienţi direcţi care branşamentele individuale, asociaţiile de proprietari vor avea mai puţină bătaie de cap cu furnizorii şi implicit cu locatarii, iar funcţionarii Compartimentului responsabil cu asociaţiile vor avea mai puţin de controlat.

Iată materialul informativ publicat de APA CANAL SA Galaţi:

"Informaţii utile solicitanţilor pentru lucrări de branşare şi contorizare individuală din blocuri

Societatea APA CANAL SA Galaţi, receptivă la solicitările populaţiei din aria de operare din Județul Galaţi în ceea ce priveşte individualizarea consumului de apă potabilă, prin realizarea branşamentelor separate de apă potabilă şi perfectarea contractului de furnizare/prestare direct cu Operatorul, a menţinut în ultimii ani o valoare scazută a tarifelor de avizare, branşare şi sigilare contori. Am luat în considerare, în principal, faptul că mare parte dintre solicitanţi sunt pensionari sau persoane cu venituri reduse, care îşi achită cu conştiinciozitate cheltuielile lunare de întreţinere. Cu toate acestea, făcând parte din asociaţii de proprietari care înregistreaza debite restante la plata facturilor emise de către Societatea APA CANAL SA Galaţi sunt expuşi pericolului sistării apei potabile, care ii afectează deopotrivă şi pe cei cu plata la zi.
Sperăm ca prin măsura aplicată de Societatea APA CANAL SA Galaţi să venim în întampinarea cât mai multor locatari bun platnici din blocurile la care asociaţiile de proprietari înregistrează datorii.
Menţionăm că APA CANAL SA Galaţi execută lucrările până la limita de proprietate, respectiv racordare distribuitor, branşare instalaţie interioară în distribuitor, montare şi sigilare contor. Contorii de la limita de proprietate, contori electromagnetici cu citire la distanţă, sunt montaţi gratuit de către APA CANAL SA Galaţi. Lucrările de după contor până în apartament şi în interiorul acestuia se execută de către proprietari/chiriaşi pe propria cheltuială.
La finalul anului 2021 în evidenţele APA CANAL SA Galaţi figurează 49.103 clienţi cu contracte individuale în municipiul Galaţi şi 3.110 în municipiul Tecuci. În perioada 2017-2021 s-au executat şi contorizat un numar de aprox. 16.000 de branşamente individuale (creştere de cca. 3.000 branşamente noi anual). În municipiul Galaţi avem în acest moment 210 blocuri/scări de bloc contorizate individual integral (s-a blindat bransamentul comun al blocului).
În contextul pandemic din ultimii ani, chiar şi în situaţia în care am asigurat continuitatea serviciului de alimentare cu apă potabilă la asociaţiile de proprietari cu solduri restante, numărul de branşamente/contracte individuale a continuat să crească, având ca principal motiv nemulţumirea privind modul de repartizare pe apartamente a consumului de apă în asociaţiile de proprietari.
În legătură cu acest aspect, branşarea şi contorizarea individuală şi perfectarea contractului direct cu Operatorul prezintă o serie de avantaje:
- Din informaţiile şi documentele prezentate de locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari din mai multe zone ale oraşului, constatăm că reprezentanţii legali ai asociaţiilor afişează pe listele de plată preţuri diferite de la un bloc la altul şi chiar de la o scară la alta pentru un mc de apă şi canalizare. De asemenea, în listele de plată unele asociaţii de proprietari înscriu mc apă rece (AR), preţul incluzând în realitate atât apa potabilă, cât şi canalizarea aferentă. Listele astfel afişate sunt incorecte şi induc în eroare locatarii asupra preţului real al mc de apă facturat de furnizor. Operatorul Regional APA CANAL SA Galaţi practică preţuri/tarife unice atât la serviciile de alimentare cu apă, cât şi la cele de canalizare, în întreaga arie de operare din judeţul Galaţi. Tarifele, avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, pot fi consultate pe site-ul Operatorului: www.apacanal.ro/servicii-tarife.
Mai mult, în preţul “apei reci” afişate, unele asociaţii de proprietari includ şi diferenţele de consum dintre contorul de branşament şi suma repartitoarelor din apartamente, determinând în acest fel preţuri diferite. Reamintim ca diferenţele de consum pot avea mai multe cauze:
- clasa de precizie şi sensibilitate diferită a repartitoarelor de costuri din apartamente faţă de contorul de branşament;
- pierderi de apă în subsol sau la alte instalaţii comune (coloane comune, ştreanguri);
- montajul incorect al repartitoarelor de costuri, care le poate scoate din clasa de precizie şi sensibilitate;
- consumatori necontorizati sau apartamente în care nu toate consumurile trec prin aparatele de măsură sigilate;
- citirea repartitoarelor de costuri din apartamente nu se face simultan cu citirea contorului de branşament;
- luarea în calcul a "consumurilor declarate" de proprietarii apartamentelor, fără verificarea realităţii lor;
- toţi producătorii de aparate de măsură, certifică, în specificaţiile tehnice, existenţa unei toleranţe, care, în funcţie de tipul contorului şi de vechimea acestuia, poate ajunge până la +/- 5% la debitul minim al aparatelor de măsură etc.
Este un fapt dovedit că prin execuţia branşamentelor individuale se încurajează folosirea raţională a apei potabile. În cadrul asociaţiilor de proprietari pierderile de apă în instalaţiile comune sunt de multe ori ignorate sau se intervine cu întârziere, ceea ce conduce la risipă şi la creşterea costurilor pentru locatari.
Prin contorizarea individuală, clienţii APA CANAL SA Galaţi sunt facturaţi strict pe baza înregistrărilor contorului de branşament, au posibilitatea să işi monitorizeze în permanenţă consumurile de apă, să verifice indexul de pe contor, să solicite expertizarea contorului atunci când au suspiciuni privind corectitudinea înregistrarilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În plus, punem la dispoziţia clienţilor metode diversificate şi rapide de plată/încasare a facturilor; prin urmare, se elimină şi un alt aspect sesizat de locatarii din asociaţii, respectiv faptul că, deşi ei achită consumul de apă potabilă şi canalizare la zi, plăţile sunt dirijate de către asociaţia de proprietari cu prioritate pentru plata altor furnizori (energie electrică, gaze etc.) sau pentru plata salariilor administratorului/preşedintelui.
Un alt aspect care determină creşterea numărului de branşamente individuale la blocuri îl reprezintă instalarea de centrale termice. În majoritatea blocurilor din municipiul Galaţi instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece (coloane/ştreanguri) sunt vechi, colmatate, ceea ce face imposibilă asigurarea debitului şi/sau presiunii pentru funcţionarea corespunzătoare a centralelor termice.
APA CANAL SA Galaţi este direct interesată să răspundă cât mai prompt tuturor solicitărilor de branşare/contorizare individuală întrucât înţelegem dorinţa populaţiei de a beneficia de servicii care să satisfacă necesitătile minime de confort din punct de vedere al igienei zilnice."

Publicat în Știrea zilei