O nouă categorie de beneficiari ai facilităţilor acordate la plata impozitelor şi taxelor locale va fi introdusă ca urmare a modificărilor Codului Fiscal ce trebuie transpuse prin hotărâre de Consiliu Local.

Este vorba despre acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice care sunt prevăzuţi de Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.

Astfel, revoluţionarii vor beneficia de scutirea/reducerea impozitului pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale sunt scutite de penalităţi, în condiţiile legii, dacă îşi plătesc integral taxele şi impozitele restante, datorate bugetului local. Facilităţile sunt valabile până pe 31 decembrie 2015.

„Aşa cum acordăm facilităţi fiscale persoanelor fizice la plata taxelor şi impozitelor restante, este normal să beneficieze de scutiri şi persoanele juridice. Societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau asociaţiile familiale sunt, practic, motorul economiei locale, produc plusvaloare pentru comunitate şi, de aceea, trebuie să le sprijinim, în limitele legii, să funcţioneze în continuare, să menţină şi să creeze locuri de muncă, să contribuie la bugetul local. Facem tot ce este omeneşte şi legal posibil pentru a sprijini activitatea întreprinzătorilor locali”, a declarat primarul Marius Stan.

Pot beneficia de scutirea la plată a penalităţilor de întârziere, persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au sediul în România, sunt înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galaţi;

- nu se află în stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

- nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost executată şi creanţa integral recuperată;

- nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

- valoarea totală a facilităţilor fiscale acordate întreprinderii unice, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale, bugetul de stat sau bugetul administraţiei publice locale sau comunitare.

Dacă persoana juridică are mai multe tipuri de obligaţii restante la bugetul local al municipiului Galaţi, reprezentând impozite şi taxe locale, şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit sau taxă, scutirile de la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere aferente.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere, persoanele juridice solicitante vor depune până la data de 15 decembrie 2015 inclusiv, la Direcţia Generală Buget - Finanţe  a Primăriei municipiului Galaţi, Serviciul ”Impozite, taxe si alte venituri locale persoane juridice”, o cerere  însoţită de următoarele documente justificative:

• situaţiile financiar - contabile aferente perioadei de referinţă;

• codul unic de înregistrare sau codul fiscal al persoanei juridice;

• în cazul în care sunt clădiri, terenuri, mijloace de transport şi taxe hoteliere nedeclarate, precum şi modificări (intrări/ieşiri) în cursul anului, aferente conturilor de terenuri, clădiri, mijloace de transport, taxă hotelieră, se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv: contract de vânzare - cumpărare şi factura, raportul de reevaluare efectuat asupra proprietăţilor deţinute şi procesul - verbal încheiat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie, prin care s-a aprobat noua valoare a clădirii, procesele verbale de recepţie aferente lucrărilor de construire/modernizare cuprinse în autorizaţiile de construire, cu valoarea finală a lucrărilor recepţionate;

• declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al persoanei juridice beneficiare, în formă scrisă şi autentificată la notar, cu privire la faptul că aceasta nu se află în stare de insolvenţă, lichidare sau dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

• declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al persoanei juridice beneficiare. în formă scrisă şi autentificată la notar, cu privire la faptul că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost a executată şi creanţa integral recuperată;

• declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al persoanei juridice beneficiare, în formă scrisă şi autentificată la notar, privind orice alt ajutor primit de întreprinderea unică pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului in care se solicită ajutorul şi a anului curent;

• Declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al persoanei juridice, autentificată la notar, privind faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru  care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă.

Operarea efectivă a facilităţilor acordate va fi efectuată în baza referatului aprobat de către primar, a deciziei privind acordarea ajutorului şi a plăţii efectuată de către contribuabil, în conformitate cu situaţia obligaţiilor de plata principale exigibile, comunicată către contribuabil. Majorările/penalităţile de întârziere aferente impozitelor şi taxelor, datorate bugetului local al municipiului Galaţi, pentru care sunt îndeplinite condiţiile legale, vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţată persoana juridică solicitantă.

În cazul în care va constata depăşirea plafonului prevăzut în prezenta schemă de facilităţi, se va proceda la recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului acordat.

În cazul în care persoana juridică nu este eligibilă raportat, Primăria municipiului Galaţi comunică solicitantului acest lucru în scris.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi, primeşte, începând de joi, cererile pentru acordarea facilităţilor fiscale la plata taxelor şi impozitelor restante. În perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2015, persoanele fizice care au datorii la bugetul local – taxe, impozite, amenzi contravenţionale – sunt scutite de plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante, dacă achită integral debitul principal, adică taxa, impozitul şi/sau amenda datorate. Este vorba despre obligaţiile fiscale aflate în evidenţa Primăriei municipiului Galaţi la data de 1 octombrie 2015. Scutirea NU se aplică acelor contribuabili ale căror obligaţii fiscale la bugetul local au fost stinse deja prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor puse sub sechestru. 

Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii trebuie să depună o cerere la punctele de încasare a taxelor şi impozitelor ale Primăriei municipiului Galaţi şi să achite pe loc obligaţiile fiscale principale restante – taxe, impozite, amenzi. Dacă persoanele fizice au mai multe tipuri de obligaţii fiscale restante la bugetul local al municipiului Galaţi şi fac plata integrală numai pentru un anumit tip de contribuţie - impozit, taxă, amendă - scutirea de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere aferente respectivei obligaţii fiscale.

În baza cererii depuse de contribuabil, se va verifica rolul nominal unic, care conţine toate datele de identificare ale  persoanei fizice, precum si creanţele bugetare ale acesteia la nivelul municipiului  Galaţi. În cazul in care contribuabilul are atribuite două sau mai multe numere de rol, pentru acordarea scutirii se încasează debitele de la fiecare rol în parte. La finalizarea procedurii de scutire, contribuabilul va primi „Decizia de anulare creanţe”, care este act administrativ. 

Cererile pentru scutirea de plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante se pot depune la punctele de încasare a taxelor şi impozitelor locale ale Primăriei municipiului Galaţi, situate pe strada Domnească (Romarta), în Micro 18 şi Micro 39. Programul de lucru cu publicul la punctul de lucru de pe strada Domnească (Romarta) este luni, marţi, joi şi vineri, de la 8.30 la 16.30, şi miercuri de la 8.30 la 18.30. În punctele de încasare din Micro 18 şi Micro 39, programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 8.30 şi 15.30, şi vineri, între orele 8.30 şi 12.30.

Publicat în Comunitate