Municipalitatea vinde două terenuri intravilane din municipiul Galaţi. Anunţurile de vânzare au fost postate pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi. Este vorba despre un teren intravilan, în suprafaţă de 100 mp, situat în strada Alexandru Cernat nr. 57A, aparţinând domeniului privat al municipiului Galaţi, şi un altul în suprafaţă de 207 mp, situat în strada Mioriţei nr. 45, tot aparţinând domeniului privat al municipiului Galaţi.
Informaţiile privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietele de sarcini care se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galaţi. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.05.2022, iar data limită de depunere a ofertelor este: 27.05.2022. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este: 31.05.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi.

Publicat în Eveniment

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi informează că, în vederea eficientizării gestionării deşeurilor, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 344/07.042022 Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 08 aprilie 2022 pentru modificarea unor acte normative.
Modificările vizează, în principal, Ordonanţa de Urgenţă nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor.
Cea mai importantă modificare:
Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:
- incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;
- îngroparea deşeurilor;
- eliminarea deşeurilor în afară spaţiilor autorizate.
A fost definită acţiunea de abandonare a deşeurilor care va fi sancţionată cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 la 70.000 pentru persoanele juridice. De asemenea, au fost aduse completări Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului prin care  este interzisă arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.
Amenzile pentru arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase pentru persoane fizice sunt de minim 7.500 de lei şi maxim 15.000 lei, în timp ce pentru persoane juridice sunt cuprinse între 50.000 şi 100.000 de lei.
Aceleaşi sancţiuni vor primi şi proprietarii terenurilor care nu iau măsuri pentru prevenirea arderilor, atenţionează APM Galaţi.

Citeşte şi Amenzi enorme pentru cei care dau foc la "orice tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect"

Publicat în Eveniment

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi reaminteşte contribuabililor că impozitul pe veniturile din arendarea terenurilor/bunurilor agricole se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit (arendaşi) la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

"Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
Venitul brut obţinut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, se stabileşte pe baza contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.
În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Impozitul astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
De asemenea, arendaşii au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile formularul 112 - „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în vederea declarării impozitului pe veniturile din arendă şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) (bifând corespunzător secţiunea C şi selectând la rubrica Tip asigurat - pct. 26. - PF care realiz.ven. din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă).
Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii.
Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi plătit de către arendaş este impozit final, iar arendatorii mai pot avea obligaţii declarative/de plată doar în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), după caz.

Referitor la contribuţia de asigurări sociale de sănătate

În situaţia în care veniturile din arendă sunt obţinute de la un singur plătitor de venit (arendaş) iar nivelul net al acestora este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să o declare corespunzător în formularul 112.
În situaţia în care veniturile din arendă sunt realizate de la mai mulţi plătitori de venit (arendaşi), iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, arendatorul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, arendaşul care are obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării prin formularul 112 a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
În situaţia în care nivelul veniturilor din arendă obţinute de la fiecare plătitor de venit este sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, arendatorul are obligaţia depunerii formularului 212 „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” în vederea declarării şi plăţii CASS.
Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului de arendare la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special.
În funcţie de situaţia fiscală proprie, se vor avea în vedere şi prevederile Capitolului II - Venituri din activităţi independente al Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Titlului VII - Taxa pe valoarea adăugată din acelaşi act normativ.
Conformarea voluntară la declararea şi plata obligaţiilor fiscale scuteşte contribuabilii de eventualele neplăceri cauzate de calcularea unor majorări de întarziere/penalitatăţi de nedeclarare sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale", precizează AJFP Galaţi.

Publicat în Comunitate

La Baza Sportivă Siderurgistul există 4 terenuri de tenis, prea puţin folosite, având în vedere interesul copiilor pentru acest sport, iar în Clubul Sportiv Municipal (CSM) Galaţi nu mai există ramura "tenis".
Pentru aceste terenuri, Primăria municipiului Galaţi, în cărei proprietate este această bază sportivă, a primit o solicitare de concesionare a celor 4 terenuri de tenis din partea Asociaţiei Viva Sport Club care are în cadrul clubului copii care fac performanţă, dar şi grupe de iniţiere.
"Lipsa unei infrastructuri funcţionale face ca aceşti copii să se antreneze la bazele sportive situate în afara municipiului Galaţi, fiind foarte dificil pentru promovarea sportului de masă, dar şi pentru susţinerea sportuluid e performanţă", se aratră în solicitare.
De asemenea, reprezentanţii acestui club sportiv şi-au exprimat intenţia de a investi în aceste terenuri de tenis.
"Asociaţia Viva Sport Club este doritoare în a investi atât în terenurile de tenis (acoperirea unui teren cu balon tip cort), cât şi în tribuna şi vestiarele adiacente de la Baza Sportivă Siderurgistul. Clubul nostru are experienţa pentru a organiza competiţii naţionale şi internaţionale, atât pentru copii, cât şi pentru juniori", mai spun reprezentanţii Viva Sport Club.
Pentru a concesiona aceste terenuri, municipalitatea este nevoită să dezmembreze în trei loturi terenul proprietatea publică a municipiului Galaţi, "Baza Sportivă Siderurgistul", situat în str. Cloşca, iar această procedură nu poate fi făcută decât cu aprobarea Consiliului Local Galaţi, ce ar putea fi obţinută în următoarea şedinţă.

Publicat în Știrea zilei

Garda de Mediu informează că începând cu data de 1 noiembrie 2021 se interzice şi aplicarea îngrăşămintelor solide pe terenuri arabile şi pe păşuni.
Conform Codului de Bune Practici Agricole (CBPA), începând cu data de 1 octombrie aplicarea îngrăşămintelor organice lichide şi a îngrăşămintelor minerale este interzisă pe păşuni. Aceste categorii de îngrăşăminte mai pot fi, însă, aplicate pe terenurile arabile, fie că sunt cultivate cu plante de toamnă, fie că sunt destinate altor culturi, până la sfârşitul lunii octombrie.
Îngrăşămintele organice lichide şi cele minerale vor mai putea fi aplicate pe terenurile arabile începând cu data de 1 martie. Pe păşuni, împrăştierea este permisă după data de 15 martie. De la aceeaşi dată se pot distribui şi îngrăşămintele organice solide, atât în câmp sau în grădini, cât şi pe păşuni.
În toată această perioadă gunoiul de grajd trebuie depozitat pe platformele special destinate acestui scop. Platformele trebuie să aibă o capacitate suficientă de stocare, să aibă drumuri de acces şi să nu fie amplasate pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau cu apă freatică la mică adâncime. De asemenea, ele trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 30 m faţă de locuinţe şi sursele de apă potabilă, avertizează Garda de Mediu.
Nerespectarea perioadelor de interdicţie a aplicării îngrăşămintelor:
- poate avea consecinţe foarte grave în ceea ce priveşte poluarea apelor din pânza freatică, precum şi cele de suprafaţă;
- poate fi sancţionată cu amenzi, cu diminuarea sau suspendarea subvenţiilor APIA sau AFIR.

Publicat în National

Tribunalul Galaţi a demarat audierile de martori în procesul unei escrocherii de milioane de lei. Povestea a început după ce Selin Mihai Gabriel a devenit împuternicit alături de Angheluţă Mihaela să administreze firma SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. Selin Mihai Gabriel l-a cunoscut pe reprezentantul SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, de la care a aflat că are de vânzare o cantitate mare de ulei, societatea acestuia din urmă având dificultăţi financiare. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.

 

Au folosit banii ca să cumpere imobile

 

În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor lui, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela, Puiu Oana şi Radu Lucian urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri.

Publicat în Comunitate
Miercuri, 07 Decembrie 2022 00:00

Terenuri

Vând teren cu casă, 400 mp, situat în Galaţi, str. Română, nr. 61. Tel. 0744-517.329 (232)

Vând teren intravilan, 2000 mp, în Smârdan, apă și curent la poartă. Tel. 0765-847.038 (235)

Teren zona Metro/Lac Brates 800 mp, deschidere 22, 68 Euro/mp Neg. Tel. 0745-612.402 (252)

Vând teren arabil extravilan, 11.000 mp, lotizat, Odaia Manolache, 2 Euro/mp. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând teren 1.000 mp, Șendreni, toate utilitățile, deschidere bilaterală, 40 Euro/mp. Tel. 0755-155.752 (270)

Vând teren 2.000 mp, Tulucești, 9 Euro/mp. Tel. 0755-155.752 (270)

Vând teren Arcasilor – zona Aleei Meteo, 600 mp, lotizabili in 2 loturi, toate utilitatile, 100 Euro/mp. Tel. 0755-155.751 (270)

Vând teren Odaia Manolache 860 mp, D=20m, 19 euro/mp. Tel 0749-055.169(251)

Vând teren Luncavița, intravilan, 1600 mp, D=35m; utilitati pe teren, canalizare, apa, curent; inconjurat de vecini, 30.000 lei. Tel 0749-055.169 (251)

Vând teren, Arcaşilor, st-500mp, D-18ml, 36 Euro/mp. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând teren Vânători, ST-860 mp, d-10 ml, utilităţi la poartă, 20.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând teren sat Costi, ST–500 mp, d-17/27 ml, intravilan, vecini, 13.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând teren sat Costi, ST–650 mp, 11.000 E. Tel. 0749-055.169 (251)

Vând teren, Odaia Manolache, 2.000 mp, posibilitate parcelare, 15.000 Euro. Tel: 0749-055.169 (251)

Publicat în Imobiliare