ANUNȚ DE INTENȚIE 14 septembrie 2020 Recomandat

Luni, 14 Septembrie 2020 16:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
  • Denumirea solicitantului: PROSTAR CONSTRUCT SRL
  • Adresa sediu corepondență: Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi
  • Date de contact: tel 0751034455, fax 0336436539, email office@prostargroup.ro
 • Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
  • Obiectul anunțului de intenție: Servicii de proiectare și asistență tehnică
  • Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Galați, Str. Drumul de Centură, Nr. 68 A, Județ Galați
 • Tipul și durata contractului:
  • Tipul contractului: prestări servicii
  • Durata contractului: 36 luni cu posibilitatea de prelungire, in conformitate cu perioada de implementare
 • Valoarea estimată a contractului:
  • 297.000 RON fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat ulterior.
  • se accepta oferte in RON sau EURO
 • Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
  • Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, office@prostargroup.ro, 25.09.2020, ora 17:00
 • Modalitatea de depunere a ofertei:
  • Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Municipiul Galaţi, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 52, Judet Galaţi, email: office@prostargroup.ro
  • Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
 • Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 • Data si ora deschiderii ofertelor: 28.09.2020, ora 09:00
 • Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
 • Ofertele alternative sunt interzise
 • Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

 • Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
  • principiul transparenței;
  • principiul economicității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficacității;
 • Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
 •  

  • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;

  Nota: Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese va fi prezentată și de subcontractanti (daca este cazul).

  • Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de servicii de proiectare și asistență tehnică (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de data depunerii ofertei de preț la sediul firmei Prostar Construct (indiferent ca depunerea se realizeaza personal sau prin curier).

  Nota: Document in termen de valabilitate, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică va fi prezentat si de subcontractant (daca este cazul)

  • Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general) din care să reiasă obligațiile exigibile conform legislației în vigoare, în original. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei de preț la sediul firmei Prostar Construct (indiferent ca depunerea se realizeaza personal sau prin curier).
  • Dovada existenței în cadrul firmei a unui arhitect atestat cu drept de semnătură;

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu