Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, vestitorii voii lui Dumnezeu

 
Miercuri, 08 Noiembrie 2017 00:00
Publicat în Mozaic
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Pe 8 noiembrie sunt prăznuiţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cereşti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este închinată tuturor cetelor netrupeşti. Sărbătoarea de pe 8 noiembrie a fost la început doar o prăznuire a Sfântului Arhanghel Mihail. Mai târziu a fost cinstit împreună cu el şi Sfântul Arhanghel Gavriil, ca în cele din urmă să devină o zi de cinstire a tuturor cetelor cereşti. Sfinţii Arhangheli sunt în număr de şapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil şi Varahil, însă cei mai cunoscuţi sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Având în vedere că numele celor doi Arhangheli se termină cu forma prescurtată a numelui lui Dumnezeu, El (Elohim) (Îl în limba greacă), putem afirma că ei sunt împlinitori ai voii lui Dumnezeu. Aşadar, cei care nu cinstesc pe Sfinţii Îngeri nu cinstesc nici puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin ei. Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraică, înseamnă “cine este ca Dumnezeu?” (mi=cine, cha=că, El=Dumnezeu), iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă “Dumnezeu este puterea mea”. Mihail este chipul dreptăţii dumnezeieşti, iar Gavriil al milei divine. Arhanghelul Mihail impune în lume dreptatea împotriva nedreptăţii, pedepseşte pe cei care încalcă voia lui Dumnezeu şi săvârşesc nedreptatea şi păzeşte pe cei care sunt drepţi. Sfântul Gavriil este arhanghelul bucuriei, al blândeţii şi milei dumnezeieşti, al bunelor vestiri.

Arhanghelul Mihail

Arganghelul Mihail este cel care a pus capăt căderii îngerilor răi prin cuvintele: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte", cuvinte pe care noi le repetăm tot timpul în cadrul Sfintei Liturghii: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace a o aduce”. Este cel care a distrus cetăţile Sodoma şi Gomora şi l-a salvat pe Lot împreună cu familia sa de la moarte. A călăuzit poporul evreu când a ieşit din robia egipteană. L-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înainte de începerea cuceririi Canaanului şi potrivit Apocalipsei, el va aduce biruinţa finală asupra diavolului şi a slujitorilor lui. Există tradiţia potrivit căreia, Mihail I s-a descoperit Sfântului Constantin cel Mare şi i-a arătat pe cer semnul sfintei cruci spunându-i: "Prin acest semn vei învinge!".

Arhanghelul Gavriil

Arhanghelul Gavriil este cel care a vestit naşterea prorocilor şi a drepţilor lui Dumnezeu, dar şi întruparea şi naşterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria. Este cel care i-a tâlcuit vedenia lui Daniil (Daniel, 8, 16). Potrivit Tradiţiei, el este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut deasupra ei, când Domnul a înviat şi a vestit pentru prima dată Mironosiţelor că Hristos a înviat. În Canonul de rugăciune către toate puterile cereşti şi toţi sfinţii, noi Îi cerem lui Dumnezeu: „Inconjoara-ne cu Sfinţii Tăi Îngeri că, prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoaşterea slavei Tale neapropiate“.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail

"Sfinte şi mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi între îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul şi păzitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu ostile tale capul prea-trufaşului diavol şi ruşinezi pururea pe pământ răutatea şi viclenia lui, la tine alergăm cu credinţă şi ne rugăm ţie cu dragoste: fii păvază nestricată şi coif tare Sfintei Biserici şi neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Nu ne lasă pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul şi ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deşi mult greşiţi suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune. Luminează minţile noastre cu lumina feţei lui Dumnezeu, care străluceşte totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună şi desăvârşită, în ceea ce ne priveşte, şi să cunoaştem toate câte se cuvine nouă să le facem şi câte să le trecem cu vederea şi să le părăsim. Întăreşte-ne cu harul Domnului voinţa slabă şi dorirea lipsită de vlagă, ca întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cugetele pământeşti şi cu poftele trupeşti, aplecându-ne, după asemănarea copiilor lipsiţi de minte, către frumuseţile degrabă pieritoare ale lumii acesteia şi uitând în chip nesăbuit cele veşnice şi cereşti de dragul celor stricăcioase şi pământeşti. Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei pocăinţe, întristarea cea nefăţarnică după Dumnezeu şi zdrobirea pentru păcatele noastre, că zilele ce ne-au mai rămas din această viaţă trecătoare să le cheltuim nu spre plăcerea simţurilor şi hrănirea patimilor noastre, ci întru îndreptarea cu lacrimi de credinţă şi zdrobire a inimii, cu nevoinţele curăţiei şi cu bineplăcutele fapte ale milostivirii. Iar când se va apropia ceasul sfârşitului nostru, al slobozirii din legăturile acestui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apărare împotriva duhurilor răutăţii care sunt în văzduhuri şi obişnuiesc a împiedica urcuşul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziţi fiind prin tine, fără împiedicare să ajungem în sălaşurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Şi învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nostru Domn şi Stăpân, şi căzând cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinşi de bucurie şi umiliţă să strigăm: slavă Ţie, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pentru preamultă dragoste pe care o ai faţă de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimite pe îngerii Tăi ca să slujească mântuirii noastre! Amin!"

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil

"O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţa, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, ca noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădam, iar intru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, că întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvnă duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, lăudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!"
Sursa: CrestinOrtodox.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu