Auditul Camerei de Conturi Galaţi la Primărie: abateri de 2,5 milioane euro

Duminică, 14 Februarie 2016 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Aproape 2,5 milioane de euro este valoarea estimată a abaterilor financiare constatate de Camera de Conturi Galaţi după verificarea bugetului municipiului Galaţi pe anul 2014. Auditul a fost efectuat în perioada 21 mai - 16 iulie 2015, iar raportul integral poate fi consultat pe site-ul Curţii de Conturi a României.  
Potrivit raportului Camerei de Conturi Galaţi, totalul abaterilor constatate este de 11,214 milioane lei (2.492.000 de euro), din care: abateri financiar-contabile în valoare de 8,677 milioane lei, prejudicii în valoare de 1,216 milioane de lei şi alte venituri suplimentare de 1,321 milioane de lei.
Sumele stabilite de Camera de Conturi reflectă diverse greşeli descoperite în cadrul auditului.
 
Abateri pentru lucrări plătite, dar neexecutate

Din totalul abaterilor financiar-contabile, de peste 8 milioane de lei, 3,24 milioane de lei  reprezintă abateri estimate pentru activitatea proprie a Primăriei. Alte 4,642 milioane lei sunt abateri descoperite la Centrul de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri Galaţi unde, potrivit Camerei de Conturi Galaţi, „au fost cuprinse, în mod eronat, şi terenurile şi mijloacele fixe predate în administrarea entităţii”. Alte abateri de 789.000 de lei s-au constatat la Şcoala nr. 26, unde Camera de Conturi precizează că „deşi a finalizat în 2011 unele lucrări de reparaţii capitale, întocmind proces verbal la terminarea lucrărilor, nu a fost majorată valoarea de inventar a activelor fixe respective cu valoarea cheltuielilor efectuate, acestea fiind înregsitrate în contul 231 – imobilizări corporale în curs de execuţie”.
La capitolul prejudicii, există un minus de 39.000 de lei provocat de Liceul Teoretic „Dunărea”, care, potrivit Camerei de Conturi Galaţi, „a selectat în mod eronat oferta câştigătoare deşi alt ofertant a depus o ofertă cu un preţ mai scăzut, iar criteriul de atribuire a contractului a fost preţul cel mai mic”, dar a făcut şi „deconturi nejustificate, plata nejustificată a cheltuielilor materiale şi de manoperă, TVA şi alte cheltuieli care nu au fost executate în fapt la obiectivul «Prestări servicii de revizuit, reparat, şi înlocuit parchet».
Mai sunt şi alte şcoli la care s-au stabilit prejudicii: câte 4.000 de lei la Şcolile „Iulia Haşdeu” şi „Constantin Gheorghe Marinescu”, 3.000 de lei la Şcoala „Elena Cuza” şi 12.000 lei Şcoala „Sf. Grigorie Teologul”, pentru „plata nelegală a unor drepturi provenite din sentinţe civile pronunţate de instanţa de judecată prin care au fost hotărâţi, ca şi plătitori, alte unităţi şcolare decât cele care au încasat aceste drepturi”.
Camera de Conturi Galaţi mai vorbeşte şi de alte abateri de 3.000 de lei reprezentând „lucrări decontate, situaţii de lucrări pentru lucrări neexecutate sau fără respectarea prevederilor legale reprezentând reparaţii tâmplărie şi pardoseli, reparaţii grupuri sanitare”, dar şi pentru alte lucrări, estimându-se un total de 42.000 de lei reprezentând lucrări plătite şi neefectuate.
 
Terenuri neînchiriate, facturi neachitate

Camera de Conturi mai menţionează o sumă neîncasată estimată la 918.000 lei, reprezentând chiria pe care Primăria Galaţi ar fi trebuit să o ia, în perioada 2013-2014, pentru terenul agricol de 592 de ha aflat în comuna Vădeni (Brăila), în fapt terenul agricol din jurul cartierului ANL Dimitrie Cantemir, teren trecut în administrarea municipiului Galaţi prin hotărâre de Guvern. Deci, Primăria Galaţi ar fi trebuit să încaseze chirie pentru terenul agricol, care, în lipsa unei acţiuni a municipalităţii, a fost folosit de alte persoane. Tot la capitolul prejudicii aduse trece şi abaterea estimată de Camera de Conturi Galaţi la 196.000 de lei pentru că Primăria nu a înregistrat în evidenţa contabilă valoarea de 196.377 de lei a terenului în suprafaţă de 2.164,76 mp aferentă celor două blocuri de locuinţe sociale aparţinând domeniului public al municipiului Galaţi situate în incinta Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi.
Dar cea mai importantă abatere estimată de Camera de Conturi Galaţi este cea de 2.238.000 de lei pentru „nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de înregistrare în evidenţa contabilă şi reflectarea în situaţii financiare a datoriei - obligaţiei de plată stabilite prin decizia civilă 137/2013 a Curţii de Apel Galaţi. Inventarierea formală a contului 231 - Active fixe corporale în curs de execuţie - la finele anului 2014”. Decizia 137/2013 se referă la datoria de circa 1,25 milioane euro pe care Primăria o avea de achitat către SC Vâlceana (datorie „moştenită” de pe vremea fostului primar Dumitru Nicolae). Firma a realizat, în baza Contractului de executare lucrări nr. 65196/03.07.2008, proiectarea şi execuţia Staţiei de sortare deşeuri de la Barboşi, însă Primăria a refuzat plata a 471.044,47 euro. După un proces ce a durat cinci ani, în 2013 apare decizia nr. 137/2013 a Curţii de Apel Galaţi care spune că datoria trebuie achitată. Problema este că în atâţia ani au apărut penalităţi la datorie, dar şi cheltuieli de judecată şi de executare silită. Ca atare, de la 471.000 de euro datorie s-a ajuns la 1,25 milioane euro.
Totuşi, CL Galaţi a adoptat pe 18 iunie 2014 hotărârea 279 prin care Primăria Galaţi se angajează să achite către societate: pe 25 iulie 2014 - plata a 471.044 euro plus TVA (113.050 euro), pe 25 august 2014 - plata cheltuilielor de judecată (21.690 lei) şi executare (298.612 lei) şi începând din septembrie 2014 până în aprilie 2015, se plăteşte eşalonat penalităţi aferente bazei (de 600.110 euro)  în tranşe, timp de 8 luni.
 
1.000.000 de lei, alocat nejustificat pentru cultură şi sport

Camera de Conturi a mai descoperit „finanţări nerabursabile efectuate fără respectarea prevederilor legale pentru cultura scrisă, acţiuni culturale şi asociaţii şi cluburi sportive – 1 milion de lei”, din care „785.000 de lei – alocare sume de la bugetul local cu titlul de finanţări nerambursabile către asociaţii şi cluburi sportive fără respectarea legislaţiei privind principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, criterii şi condiţii de acces la fonduri şi normele financiare pentru activitatea sportivă” şi  217.000 lei, alocaţi pentru cultura scrisă şi acţiuni culturale, „fără a fi respectate prevederile legale”. A mai fost constatat un prejudiciu de 782.000 de lei rezultat din „elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe 2014 precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat”; mai exact „nu a fost efectuată o analiză în vederea stabilirii legalităţii programelor culturale ca anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2013 în baza cărora ordonatorii terţiari de credite – Teatrul Muzical, Teatrul Dramatic - au angajat, ordonat şi efectuat plăţi”.
 
Avocaţi plătiţi înainte, ajutoare sociale acordate incorect şi convorbiri telefonice peste buget   
 
Raportul mai precizează că s-a mai constatat o abatere estimată la 24.000 de lei, în privinţa achiziţionării de servicii juridice: „din analiza contractelor subsecvente de achiziţie servicii juridice cu privire la eficienţa, eficacitatea şi economicitatea utilizării fondurilor publice s-a constatat plata valorii acestora în condiţiile inexistenţei în momentul plăţii la nivelul entităţii serviciului de contabilitate a documentelor care să confirme realitatea prestării serviciilor aferente contractelor subsecvente de reprezentare juridică” şi „factura pentru serviciile oferite se emite şi se decontează integral imediat după încheierea contractului, anterior deschiderii dosarului în instnaţă, serviciul fiind prestat de-a lungul unei perioade mari de timp, funcţie de cauză”.
S-au mai constatat şi că în 2014, 19 persoane au primit ajutor social, deşi aveau depozite bancare de peste 3.000 de lei şi autovehicule, prejudiciul produs fiind de 3.000 de lei. De asemenea, s-au mai descoperit şi trei cazuri în care s-a acordat în mod nelegal indemnizaţia pentru reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap, fără certificate valabile, fapt care a creat un prejudiciu de 13.000 de lei.
O altă abatere a fost estimată la 39.000 de lei pentru faptul că angajaţii Şcolii Gimnaziale „Constantin Gheorghe Marinescu” şi Grădiniţei cu program prelungit „Tedi” „nu au urmărit încadrarea abonamentelor de telefonie mobilă şi nu au recuperat sumele reprezentând depăşirea costului abonamentului”. Auditul a mai scos la iveală 47.000 de lei – valoarea abaterii pentru neurmărirea modului de plantare a materialului săditor acordat asociaţiilor de proprietari şi pentru că „nu s-a recuperat ce nu a fost plantat” .
 
Gospodărire Urbană – tarife nereale, Cantina Socială – mâncare cumpărată în exces

În privinţa SC Gospodărire Urbană, Camera de Conturi a dispus mai multe măsuri: „verificarea tuturor situaţiilor de lucrări prezentate la plată de Gospodărire Urbană în 2014 şi cuantificarea valorii tuturor bunurilor, serviciilor şi şi lucrărilor executate de aceasta sau terţe persoane care nu au corespondent în tarifele stabilite prin hotărâri ale CL şi evaluarea tarifelor practicate de societate şi acceptate de entitate prin raportare la tarife existente pentru lucrări similare”. Recomandarea mai precizează că dacă, după dezbatere, se va stabili un prejudiciu, să se ia măsuri legale de recuperare. Camera de Conturi mai recomandă „revizuirea hotărârii de CL privind stabilirea tarifelor pentru prestaţii efectuate de Gospodărire Urbană sau terţi pentru evitarea oricăror situaţii de confuzii şi de nestabilire în clar a sumelor datorate entităţii prestatoare. Revizuirea HCL 390/23.10.2014 în sensul în care Consiliul Local să ştie de nelegalitatea hotărârilor impuse cu privire la includerea în tarifele stabilite pentru serviciile prestate de terţe persoane pentru Gospodărire Urbană şi plătite ulterior de UAT Galaţi, a cheltuielilor indirecte şi a beneficiului de 5% inclusiv TVA aferent pentru perioada ulterioară HCL 390”.
La Cantina de Ajutor Social, Camera de Conturi Galaţi impune reanalizarea „cauzelor plusurilor şi minusurilor constatate ca urmare a inventarierii efectuate la Cantină şi stabilirea prejudiuciului adus bugetului local prin achiziţia şi plata unor produse constatate ca fiind lipsă din gestiune sau a unor alimente care au expirat din cauza constituirii de stocuri supranormative care au depăşit necesarul real de consum al instituţiei şi dispunerea măsurilor legale de recuperare de la cei vinovaţi”.   
 
Primăria, reclamată la DNA şi alte instituţii

Raportul mai menţionează că pentru problemele constatate, Camera de Conturi Galaţi a sesizat mai multe instituţii publice, precum Administraţia Naţională a Achiziţiilor Publice şi Inspectoratul de Stat în Construcţii (pentru abateri cu privire la selecţia ofertelor şi la administrarea contractului achiziţiei publice, respectiv: autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, realizarea de construcţii fără proiecte, recepţia obiectivelor de investiţii prin nerespectarea prevederilor legale).
Totodată, prin adresa 41308/23.02.2015 a Camerei de Conturi şi în baza procesului verbal de constatare nr. 1294/27.06.2014, Camera de Conturi Galaţi a sesizat şi DNA Galaţi pentru abuz în serviciu în sarcina Primăriei Galaţi – „entitatea publică controlată – municipiul Galaţi”, prejudiciul estimat fiind de 2.862.655 lei, se mai arată pe site-ul Curţii de Conturi a României.
Această sesizare la DNA  se adaugă celei făcute de Camera de Conturi Galaţi în aprilie 2013 (adresa 41507/4.04.2013) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, pentru „abuz în serviciu contra intereselor publice art 248 CP, neurmărirea de către ordonatorul de credite a modului de realizare a veniturilor şi a bunei funcţionări a bunurilor aflate în administrarea instituţiei”, prejudiciul estimate fiind de 2.282.053 lei, iar entitatea publică controlată este tot municipiul Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu