20 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 23 august 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 23 august 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 444

din 17 august 2023

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 23 august 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 23 august 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial nr. 1 din cadrul Complexului de servicii sociale “Casa David Austin” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial nr. 2 din cadrul Complexului de servicii sociale “Casa David Austin” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi .

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Încetarea cu caracter temporar a dreptului de administrare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați asupra unei părți din imobilul „Casa memorială Costache Negri” – monument istoric cod LMI GL-IV-m-B-03147.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului (bloc ANL), situat în Municipiul Galați strada Brăilei nr. 177-A, înscris în CF nr. 136683 Galați, nr. cadastral 136683-C1, în douăzeci de unități individuale 136683-C1-UI1÷136683-C1-U20.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în cartea funciară nr. 106851, situat în intravilanul comunei Vârlezi, nr. cadastral 106851, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului de Artă Vizuală Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Bălăbănești de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Bălăbănești și administrarea Consiliului Local al comunei Bălăbănești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Cerțești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Cerțești și administrarea Consiliului Local al comunei Cerțești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Corod și administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Șendreni de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea Consiliului Local al comunei Șendreni în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Digitalizarea Spitalului Orășenesc Tg Bujor, județul Galați – interoperabilitate și infrastructură performantă”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Digitalizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați – interoperabilitate și infrastructură performantă”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Digitalizarea Activitatii Spitalului de Pneumoftiziologie Galati”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Digitalizarea activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuv. Parascheva” Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Acordului dintre Județul Galați prin Consiliului Județean Galați și Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, privind folosința și exploatarea investiției ”Închidere depozit neconform Tecuci”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului „Lucrări de reparații capitale la demisolul corpului C2 – Ambulatoriu din cadrul  Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea acordării sumei de 15.286 lei către Inspectoratul Școlar Județean Galați reprezentând suma forfetară lunară majorată cu 100% care nu acoperă cheltuielile lunare de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Acordarea sumei de 8.000 lei reprezentând contravaloarea chiriei pentru personalul de specialitate (medici) din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 22.08.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite