Licitatii

Miercuri, 19 Ianuarie 2022 00:00
Publicat în Licitatii
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Effetmark SRL, societate în faliment (dosar nr. 863/121/2019 -Tribunal Galaţi), prin lichidator judiciar SALINA 2000 SPRL Galaţi, vinde prin licitaţie publică sistem de echipamente cinematografie. Prețul de pornire la licitație este de 93.292,48 lei, fără TVA. Caietul de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, preturile de pornire la licitatie şi regulamentul de vanzare poate fi obtinut de la sediul lichidatorului din Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 50, bloc G1, ap. 45, zilnic, intre orele 09,00 – 16,00 la pretul de 500 lei. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului, la data de 25.01.2022 ora 11,30. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la licitația din data de 16.11.2021 aceasta va fi reluată în fiecare zi de marți la aceeași oră. Relaţii suplimentare la telefon 0236-326.052.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Șendreni, Str. Principală nr. 100, județul Galaţi, telefon 0236-707.300, fax 0236-828.078, e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3553269. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - teren arabil în suprafață de 154 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 8, parcela 151, CF106974; - teren arabil în suprafață de 100 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 190, parcela 318/4, CF106973; - teren arabil în suprafață de 9.865 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, CF106917; - teren arabil în suprafață de 320 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 96, parcela 536/1/1/1, CF107034; - teren arabil în suprafață de 228 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 96, parcela 536/2, CF107020; - teren arabil în suprafață de 59 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela 480/1, CF106980; - teren arabil în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 71/10, CF103841; - teren arabil în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 71/9, CF103840; - teren arabil în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 71/11, CF103842; - teren arabil în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 71/11, CF103842; - teren arabil în suprafață de 506 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela 480/3, CF107021; - teren arabil în suprafață de 962 mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 71/8, CF103839; - teren arabil în suprafață de 18.037 mp, situat în extravilanul satului Movileni, tarla 47/1, parcela 259/1/2, CF106198; aparținând domeniului privat al Comunei Șendreni, în baza art. 363 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și conform H.C.L. nr. 2 din 10.01.2022. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria Comunei Șendreni. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Comunei Șendreni, Str. Principală nr. 100, județul Galaţi. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei care se achită în numerar la Casieria Primăriei Comunei Șendreni, Str. Principală nr. 100, judeţul Galaţi. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2022, orele 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2022, orele 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Șendreni, Str. Principală nr. 100, județul Galaţi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2022, orele 10.00, la Căminul Cultural al Primăriei Comunei Șendreni, Str. Principală nr. 109, județul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon 0236-460.333, fax 0236-412.130, email: tr-galati-comunicari@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.01.2022.

Citit 215309 ori Ultima modificare Miercuri, 19 Ianuarie 2022 10:18