Licitatii

Marți, 29 Noiembrie 2022 00:00
Publicat în Licitatii
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

ANUNŢ CONCESIUNE INDUSTRIAL PARC SRL GALAŢI
Oportunităţi de afaceri:
Industrial Parc SRL Galaţi oferă spre concesiune:
- teren în suprafaţă de 115.483 mp, cu următoarele utilităţi: apă curentă/canalizare, curent electric.
- Pavilion administrativ - P+2 cu o suprafaţă de 1.305,15 mp.
Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini aferent licitaţiei pot fi obţinute la adresa de email: cristian.udris@parculindustrialgalati.ro.
Licitaţia va avea loc în data de 12 decembrie 2022, ora 10.00, la bloc Cristal, etajul 2, (Zona Liberă Galaţi), str. Al. I. Cuza.

Borceagul SRL, societate în faliment (dosar nr. 3418/121/2017 -Tribunal Galaţi), prin lichidator judiciar SALINA 2000 SPRL Galaţi, vinde prin licitaţie publică: recoltator Kemper, scarificator, remorca, semanatoare. Caietul de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, preturile de pornire la licitatie şi regulamentul de vanzare poate fi obtinut de la sediul lichidatorului din Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 50, bloc G1, ap. 45, zilnic, intre orele 09,00 – 16,00 la pretul de 500 lei. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului, la data de 12.12.2022 ora 11,00. Relaţii suplimentare la telefon 0236-326.052.

CII ANGHELAHĂR VIOLETA numită lichidator judiciar al SC KARDINALL V&L SRL Galați organizează licitație cu strigare în data de 07.12.2022, ora 12,00 la sediul lichidatorului din sat Costi, str. Sulfinei, nr. 6 în vederea vanzării următoarelor bunuri: 1. vană pasteurizare și răcire, preț 4070 lei; 2. vană opărire caș, preț 3253 lei; 3. crintă ovală, preț 1526 lei, 4. mașină ambalat telemea, preț 3000 lei; 5. cântar electric etichetare, preț 790 lei, 6. instalație frig pentru depozit, preț 6283 lei; 7. pompă transmisie lapte, preț 910 lei; 8. chiuvetă dublă inox, preț 937 lei; 9. masă de lucru cu 8 forme, preț 2.01 lei; 10. separator de unt, preț 5141 lei; 11. separator de smântână, preț 3615 lei; 12. analizor lapte, preț 1020 lei; 13. raft pt cașcaval, preț 1.04 lei; 14. tăietor electric pt caș, preț 1.33 lei. Relații suplimentare la telefonul 0788-232.818, adresa de mail anghelahar_co@yahoo.com sau fax 0236-414.741.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Șendreni, cu sediul în sat Șendreni, comuna Șendreni, Str. Principală nr. 100, județul Galaţi, telefon 0236-707.300, fax 0236-828.078, e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3553269. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - teren arabil în suprafață de 13.070mp, situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 1, parcela 3/1, CF 104916; -teren arabil în suprafață de 145mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 18, parcela 311/1, CF 107157; - teren arabil în suprafață de 2.000 mp, situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 21, parcela 75, CF 106504; - teren arabil în suprafață de 8.940 mp, situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 21, parcela 75, CF 106371; - teren arabil în suprafață de 119 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 64, parcela 394/1, CF 106844; - teren curți-construcții, în suprafață de 4.687 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 69, parcela 409, CF 101553; - teren arabil în suprafață de 556 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 1/7, CF 103934; - teren arabil în suprafață de 518 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot 1/8, CF 103935; - teren pășune în suprafață de 80 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela 480/2, CF 107181; - teren pășune în suprafață de 157 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela 480/2, CF 107180; - teren pășune în suprafață de 162 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela 480/2, CF 107183; - teren arabil în suprafață de 1.003 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 91, parcela 503/7, CF 105185; - teren arabil în suprafață de 2.460 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 104, parcela 567, CF 107079; - teren arabil în suprafață de 3.000 mp situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/8, CF 106924; - teren arabil în suprafață de 3.892 mp, situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/9, CF 106925. Terenurile aparțin domeniului privat al Comunei Șendreni, conform Caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. Comuna Șendreni nr. 168/15.11.2022. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Șendreni. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Comunei Șendreni, sat Șendreni, comuna Șendreni, Str. Principală nr. 100, județul Galați. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, se achită în numerar la Casieria Comunei Șendreni. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.12.2022, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 04.01.2023, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Șendreni, sat Șendreni, comuna Șendreni, Str. Principală nr. 100, județul Galaţi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.01.2023, ora 10.00, la Căminul Cultural, sat Șendreni, comuna Șendreni, Str. Principală nr. 109, județul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon 0236-460.333, fax 0236-412.130, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.11.2022.

Ministerul Finanțelor. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Serviciul Fiscal Orășenesc Tg. Bujor. Dosar de executare nr. 32933415. Nr. 5364/28.11.2022. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2022, Luna Noiembrie, Ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16, luna decembrie, anul 2022, ora 10.00, în localitatea Tg. Bujor, str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 28, cam. 3, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. LARIX SILVA SF S.R.L., licitaţia a III-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA / neimpozabil / scutit: Autoturism Volvo X170, nr. identificare YV1SZ714671264733, an fabricaţie 2007, fără semne particulare, Nu este cazul, 14.527 lei, Neimpozabil; Autoturism Mercedes Benz 111CDI, nr. identificare WDF63960113112646, an fabricaţie 2004, fără semne particulare, Nu este cazul, 7633 lei, Neimpozabil; Tractor U650, serie şasiu 65227040, serie motor 722258, an fabricaţie 1991, fără semne particulare, Nu este cazul, 16004 lei, Neimpozabil. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferta de cumpărare; - dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO65TREZ308506701XXXXXXX, beneficiar SFO Tg. Bujor, cod de identificare fiscal 4412276, deschis la Trezoreria Tg. Bujor, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81740012200000000000120; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; - declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau alte asemenea, respectiv Legea 207/2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: tel. 0236/340962. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor sau la numărul de telefon 0236-340.962. Data apariţiei anunţului: 29.11.2022.

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Jud. Galaţi, MRJ. Galaţi, Str. Brăilei nr. 33. Dosar de executare nr. 40582030. Nr. 11520-15 din 28.11.2022. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, va facem cunoscut că, în ziua de 13, luna decembrie, anul 2022, ora 12.00, în Galaţi, str. Brăilei, nr. 33, camera 510, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului CLINIQ CELEBRITY BY PUF S.R.L., licitaţia a treia: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Echipament pentru slăbire cu laser lipolitic, stare uzură: nu se cunoaşte, semne particulare: laser lipolitic, 30058 lei, 19%; Echipament pentru slăbire şi eliminarea celulitei, stare uzură: nu se cunoaşte, semne particulare: eliminarea celulitei, 19429 lei, 19%; Echipament slăbire - capsulă SPA, tunel cu infraroşii, stare uzură: nu se cunoaşte, semne particulare: tunel cu infraroşii, 32672 lei, 19%; Pat cosmetic, stare uzura: nu se cunoaşte, semne particulare: cosmetică, 1917 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept aupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO30TREZ306506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 3878783, deschis la Trezorerie Municipiul Galaţi, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81730012200000000000188; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: Legea nr. 207/2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0236-833.012. Data afişării: 02.12.2022.

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Jud. Galaţi, MRJ. Galaţi, Str. Brăilei nr. 33. Dosar de executare nr. 36152263. Nr. 4596-24 din 28.11.2022. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 12, luna decembrie, anul 2022, ora 13.00, în Galaţi, str. Brăilei, nr. 33, camera 510, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului MIH & CALIN TRANS. INT. SRL, licitaţia a patra: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/  scutit *): Anvelope Michelin, au fost folosite, 2 buc., stare uzură: prezintă semne de uzură, semne particulare: nu se cunosc, 771 lei, 19%; Anvelope semiremorcă, au fost folosite, 6 buc., stare uzură: au fost folosite, semne particulare: nu se cunosc, 1673 lei, 19%; Filtru aer Man, stare de funcţionare, 2 buc., stare uzură: în stare bună, semne particulare: nu se cunosc, 143 lei, 19%; Filtru carburant, stare de funcţionare, 5 buc., stare uzură: în stare bună, semne particulare: nu se cunosc, 168 lei, 19%; Filtru polen, stare de funcţionare, 10 buc., stare uzură: în stare bună, semne particulare: nu se cunosc, 273 lei, 19%; Filtru ulei, stare de funcţionare, 4 buc., stare uzură: în stare bună, semne particulare: nu se cunosc, 118 lei, 19%; Jante semiremorcă, au fost folosite, 6 buc., stare uzură: prezintă semne de uzură, semne particulare: nu se cunosc, 1189 lei, 19%; Oblon semiremorcă, stare de funcţionare, 7 buc., stare uzură: prezintă semne de uzură, semne particulare: nu se cunosc, 3211 lei, 19%; Rezervor Man, în stare de funcţionare, stare uzură: în stare de funcţionare, semne particulare: nu se cunosc, 1114 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept aupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO30TREZ306506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 3878783, deschis la Trezorerie Municipiul Galaţi, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81730012200000000000187; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: în conformitate cu Legea 207/2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: bunurile se pot vizualiza la sediul debitorului din Galaţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 3. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0236-833.012. Data afişării: 02.12.2022.

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Jud. Galaţi, MRJ. Galaţi, Str. Brăilei nr. 33. Dosar de executare nr. 36152263. Nr. 4244-25 din 28.11.2022. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 12, luna decembrie, anul 2022, ora 13.00, în Galaţi, str. Brăilei, nr. 33, camera 510, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului MIH & CALIN TRANS. INT. SRL, licitaţia a patra: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Semiremorci marca Viberti, model 36S7, an fabricaţie: 1999, serie şasiu: ZCV36S07XPL008072, nr. înmatriculare: GL 13 FKY, stare uzură: în stare bună de funcţionare, semne particulare: nu sunt. Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA: 6309 lei. Cota TVA/ neimpozabil/  scutit *): 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept aupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO30TREZ306506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 3878783, deschis la Trezorerie Municipiul Galaţi, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81730012200000000000189; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: în conformitate cu Legea 207/2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: bunurile se pot vizualiza la sediul debitorului din Galaţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 3. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0236-833.012. Data afişării: 02.12.2022.

Citit 270017 ori Ultima modificare Marți, 29 Noiembrie 2022 15:53