Licitatii

Joi, 29 Iulie 2021 00:00
Publicat în Licitatii
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T. Comuna Șendreni, cu sediul în comuna Șendreni, sat Șendreni, Str. Principală, nr. 100, judeţul Galați, telefon 0236-707.300, fax 0236-828.078, e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3553269. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - teren pășune în suprafață de 866 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 56, parcela 312, CF106817; - teren arabil în suprafața de 237 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 64, parcela 97-98, CF106842; - teren arabil în suprafață de 173 mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 64, parcela 394/1, CF106845; bunuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Șendreni, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 363 și H.C.L. nr. 104/21.07.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Șendreni, comuna Șendreni, sat Șendreni, Str. Principală, nr. 100, judeţul Galați sau prin e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Patrimoniu din cadrul Primăriei Comunei Șendreni, comuna Șendreni, sat Șendreni, Str. Principală, nr. 100, judeţul Galați. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei, se achită în numerar la Casieria Primăriei Comunei Șendreni. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.08.2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.08.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Șendreni, comuna Șendreni, sat Șendreni, Str. Principală, nr. 100, judeţul Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.08.2021, ora 10.00, la Primăria Comunei Șendreni, cu sediul în comuna Şendreni, satul Şendreni, Str. Principală, nr. 100, județul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, Galați, Str. Brăilei, nr. 153, județul Galați, telefon 0236-460.027, fax 0236-412.130, e-mail: trgalati@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.07.2021.

Citit 186976 ori Ultima modificare Joi, 29 Iulie 2021 10:52