28 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

CONVOCATOR Consiliul de Administratie al GALGROS SA GALATI, cu sediul in Galati, Str. Henri Coanda, nr. 5, Jud. Galati, inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/53/1991, avand CUI RO 1628241, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Actului Constitutiv al societatii, convoaca in data de 18.06.2024 ora 12,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.06.2024, considerata ca data de referinta. In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 18.06.2024, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,  se convoaca la data de 19.06.2024 la aceeasi ora, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea evaluarii in vederea vanzarii, a cladirilor si terenului din Mun. Galati, Str. Henri Coanda, nr. 5, Judetul Galati. 2. Aprobarea vanzarii, cu plata integral sau in rate a cladirilor si terenului din Mun. Galati, Str. Henri Coanda, nr.5, Judetul Galati, identificate astfel: IMOBIL I, cu suprafata de 13.692 mp, identificat cu Extras Carte Funciara 123495, impreuna cu constructiile aflate pe aceasta, dupa cum urmeaza: - Cladire C1 – Depozit cu suprafata de 6336 mp, identificata cadastral 123495 – C1 – intabulata; - Cladire C3 –Depozit cu suprafata de 340 mp, scd.399,50 mp, identificata cadastral 123495 – C3 – intabulata; - Cladire C5 – Magazie cu suprafata de 417 mp, identificata cadastral 123495 – C5 – intabulata; - Cladire C6 – Atelier cu suprafata de 12 mp, identificata cadastral 123495 – C6 – intabulata; - Cladire C7 – Platforma ambalaj cu suprafata de 190 mp, identificata cadastral 123495 – C7 – intabulata; - Cladire C8 – Magazie cu suprafata de 228  mp, identificata cadastral 123495 – C8 – intabulata; - Cladire C9 – Sopron cu suprafata de 51 mp, identificata cadastral 123495 – C9 – intabulata. IMOBIL II, cu suprafata de 15.661 mp - din acte, 15.605 mp - masurata, identificat cu Extras Carte Funciara 111284, impreuna cu constructiile aflate pe aceasta dupa cum urmeaza: - Cladire C1 – Depozit 8 incaperi cu suprafata de 1008 mp, identificata cadastral 111284 – C1 – intabulata; - Cladire C2 – Cabina poarta cu suprafata de 12 mp, identificata cadastral 111284 – C2 – intabulata; - Cladire C3 – Sediu P+1 cu suprafata de 275 mp, scd. 550 mp identificata cadastral  123495 – C3 – intabulata; - Cladire C5 – Remiza electrocare cu suprafata de 17 mp, identificata cadastral 123495 – C5 – intabulata; - Cladire C9 – Sopron ambalaje cu suprafata de 792 mp, identificata cadastral 123495 – C9 – intabulata; - Cladire C10 – Sopron ambalaje cu suprafata de 686 mp, identificata cadastral 123495 – C10 – intabulata; - Cladire C12 – Sopron ambalaje cu suprafata de 2.209  mp, identificata cadastral 123495 – C12 – intabulata; - Cladire C13 – Sopron ambalaje cu suprafata de 752  mp, identificata cadastral 123495 – C13 – intabulata; - Cladire C14 – Sopron ambalaje cu suprafata de 316  mp, identificata cadastral 123495 – C14 – intabulata. 3. Desemnarea persoanei care sa reprezinte societatea, in vederea incheierii tuturor formalitatilor necesare vanzarii, respectiv incheierea antecontractului, a contractului de vanzare si semnarea tuturor documentelor aferente. 4. Aprobarea datei de 30.06.2024 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale doar persoanele care detin calitatea de actionar la data de referinta, respectiv 03.06.2024. Unul sau mai actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale,  in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si ii) de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la punctele i) si ii), conform art. 1171, alin. 2 din Legea 31/1990 republicata. Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare, in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: ’’PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.06.2024”. Incepand cu data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 900 – 1500. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul Societatii incepand cu data de 17.05.2024, in zilele lucratoare intre orele 900 – 1500. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, pana la data de 16.06.2024 ora 1200. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acesteia. Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut, incepand cu data de 17.05.2024, in zilele lucratoare intre orele 900 – 1500 de la sediul societatii. In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator in cazul persoanelor juridice, parafat si semnat de reprezentantul legal) poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 16.06.2024 ora 1200, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: ’’PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.06.2024”. Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu vor fi luate in calculul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 900 – 1500. Presedinte al Consiliului de Administratie, Ec. Panaite Sorin


Articole înrudite