03 IUNIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Licitatii
Licitatii

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Serviciul Fiscal Municipal Tecuci. Jud. Galaţi, Mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 43. Dosar de executare nr. 34649062 Nr. 15757-6 / 23.05.2023. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 15, luna iunie, anul 2023, ora 12.00, în Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, cam. 23, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului FLOREA MARIUS - ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, prima licitaţie. B. Teren care nu este aferent clădirii/ părtii de clădire/ ansamblului de clădiri: Teren construibil - Teren intravilan situat în loc. Matca, T99, P12, jud. Galaţi, în suprafaţă de 2.728 mp., nr. C.F. 6113, deţinut în baza contract de donaţie nr. 467/01.02.2021, emis de Manoliu Tiberiu Ionuţ, stare uzură: nu se cunoaşte, semne particulare: nu se cunosc, situat în Matca. jud. Galaţi, preţ de evaluare 115400 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele sarcini reale şi privilegii, după caz: Creditor, Sarcini: Nu se cunosc. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă. Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept aupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO96TREZ307506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, cod de identificare fiscală 4149995, deschis la Trezorerie Tecuci, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81730022300000000000189; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: Legea nr. 207/2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0236-810.551. Data afişării: 30.05.2023.

Articole înrudite