18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 27 iulie 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 27 iulie 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 413

din 21 iulie 2023

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 27 iulie 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 27 iulie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Radu–Adrian OPREA.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Trecerea unor active corporale (construcții) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Trecerea unor active corporale (construcții) din domeniul public al județului Galați și administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în cartea funciară nr. 136054, situat în municipiul Galați str. Brăilei, nr. 177-A, nr. cadastral 136054, aflat în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 108,65 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 125627 și nr. CF 125627, imobil situat in municipiul Galați, Str. Drumul De Centură, jud. Galați, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Îmbunătățirea siguranței circulației prin construirea de șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale și podețe de acces la proprietăți”, în comuna Țepu, judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Țepu de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 241G, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Țepu, județul Galați, în vederea implementării proiectului: „Îmbunătățirea siguranței circulației prin construirea de șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale și podețe de acces la proprietăți”, în comuna Țepu, judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unui bun imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a Simpozionului „Calitatea forței de muncă – factor esențial în creșterea productivității muncii. Necesitatea reducerii deficitului forței de muncă, precum și a impozitării excesive a acesteia” și a evenimentelor asociate.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiluilui Judeţean Galaţi nr. 449 din 20.12.2022 privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 448 din 20.12.2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 26.07.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

      Secretarul General al Judeţului 

                       Ionel Coca


Articole înrudite