22 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 26 septembrie 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 26 septembrie 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 495

din 20 septembrie 2023

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 26 septembrie 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 26 septembrie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Darea în administarea Unității Medico-Sociale Gănești a obiectivului de investiții „Puț forat”, situat în comuna Cavadinești, sat Gănești, str. Principală nr. 97, judeţul Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea devizului general actualizat faza execuție lucrări, a caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico – economici actualizați faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza proiect tehnic și a devizului general faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții-“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) precum și implementarea în comun a obiectivului de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) precum și implementarea în comun a obiectivului de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) si obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții

“Modernizare drum existent DN 25, intre Galați și Tudor Vladimirescu”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea actului adițional nr. 1 la protocolul de colaborare pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Drum de legătură între DX Brăila-Galați și VO Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea participării în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”, aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători - comuna Vânători - Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi - Cișmele - Smârdan - DJ 251“.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Actualizarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentațiile DALI și PTE pentru proiectul “MODERNIZARE TRONSOANE DE DRUMURI JUDEȚENE DJ241G ȚEPU, DJ251K INDEPENDENȚA ȘI DJ252J BUCIUMENI JUDEȚUL GALAȚI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: “Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile Covid – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Galaţi”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea actualizării Proiectului Tehnic şi rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Acordului de Cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Taraclia din Republica Moldova.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a M.A.I. – Filiala Galați în vederea organizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a evenimentului educațional „Consfătuirea Națională a Inspectorilor Școlari”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud - Est (SEEE-PB)” finanțat în cadrul Instrumentului financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) prin Programul Orizont 2020.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Metodologiei pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231 din 22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de acordare a unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecție socială din județul Galați care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unități de învățământ superior din România.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Acordarea unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecție socială din județul Galați care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unități de învățământ superior din România.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Validarea desemnării nominale a doamnei, Veronica MACRI, subprefect al Județului Galați, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei de la nivelul instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 25.09.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite