27 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Membrii cooperatori şi cooperativele agricole pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe profit
Membrii cooperatori şi cooperativele agricole pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe profit

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi prezintă criteriile şi modalităţile potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

Astfel, în virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi vă aduce la cunoştinţă faptul că în Monitorul Oficial nr. 1039 din 01.11.2021 a fost publicat Ordinul nr. 190/1157/1460/2021 pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

Potrivit art. 1. din Ordinul nr. 190/1157/1460/2021, cooperativele agricole care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 6 lit. b) -e1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea cooperaţiei agricole, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit, cu respectarea următoarelor reguli de aplicare:

a) cooperativa agricolă nou-înfiinţată în cursul unui an calendaristic începe să aplice scutirea cu prima lună în care înregistrează cheltuieli aferente activităţilor specifice înscrise în actul constitutiv;

b) cooperativa agricolă deja înfiinţată, pentru calculul plafonului de scutire, stabileşte cifra de afaceri anuală netă pe baza datelor înregistrate în contabilitate până la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

c) cooperativele agricole calculează şi declară impozitul pe profit scutit, trimestrial sau anual, după caz, luând în considerare rezultatul fiscal determinat potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; cooperativele agricole evidenţiază scutirea de impozit pe profit în cuprinsul formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" şi/sau al formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", după caz.

Pentru stabilirea perioadei de scutire de la plata impozitului pe profit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperaţiei agricole, se au în vedere următoarele:

a) "primii 5 ani", în cazul cooperativei nou-înfiinţate, reprezintă perioada de 5 ani consecutivi, incluzând şi anul în care cooperativa începe să aplice scutirea potrivit alin. (1) lit. a);

b) "o perioadă de 5 ani", în cazul cooperativei deja înfiinţate, reprezintă intervalul de 5 ani consecutivi începând cu anul în care cooperativa a aplicat pentru prima dată scutirea ca urmare a îndeplinirii condiţiei privind încadrarea în plafonul de până la 3.000.000 euro şi, respectiv, 10.000.000 euro, pentru cifra de afaceri anuală netă înregistrată la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent, indiferent de valoarea plafonului luată în calcul ulterior pentru verificarea îndeplinirii condiţiei de încadrare în limita stabilită pentru acesta de 3.000.000 euro sau 10.000.000 euro. În cuprinsul intervalului de 5 ani se include/includ şi anul/anii în care cooperativa nu a beneficiat de scutire, ca urmare a înregistrării unei cifre de afaceri anuale nete de peste 3.000.000 euro/10.000.000 euro.

Cooperativele nou-înfiinţate care au beneficiat în primii 5 ani de scutirea de la plata impozitului pe profit nu mai pot aplica ulterior şi pentru scutirea privind cooperativele deja înfiinţate. De asemenea, nu mai pot aplica pentru încă o perioadă de 5 ani de scutire nici cooperativele deja înfiinţate, care sunt implicate în operaţiuni de reorganizare, şi care au beneficiat anterior de scutire pentru o perioadă de 5 ani.

Nu se consideră cooperativă nou-înfiinţată cooperativa care se înfiinţează prin fuziunea sau divizarea altor cooperative agricole care au beneficiat/beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit.

Cooperativele agricole care beneficiază de scutire au obligaţia să informeze organul fiscal competent, prin transmiterea Înştiinţării privind aplicarea/suspendarea/încetarea aplicării regimului de scutire de la plata impozitului pe profit pentru cooperativele agricole, al cărei model se regăseşte în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

a) până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se aplică scutirea/în care este suspendată scutirea ca urmare a depăşirii plafonului/următor celui de-al cincilea an din perioada de scutire, în funcţie de natura informaţiilor ce fac obiectul comunicării, în cazul cooperativelor agricole existente;

b) în termen de 90 de zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului atunci când se comunică aplicarea scutirii/până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui de-al cincilea an atunci când se comunică încetarea aplicării scutirii, în cazul cooperativelor agricole nou-înfiinţate.


Articole înrudite