A.G.A.

Marți, 17 Mai 2022 00:00
Publicat în Mica Publicitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONVOCARE - Consiliul de Administrație al S.I.R.E.G. S.A., prin dl. Bociar Anton, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.I.R.E.G. S.A., cu sediul în Galați, Str. Oțelarilor nr. 23A, spațiu comercial, birou 5, bloc D9A, scara 1, judeţul Galați, persoană juridică română înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/177/1991, având Cod de Înregistrare Fiscală 1631263, atribut fiscal RO, în conformitate cu competenţele sale  legale şi statutare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 19.06.2022, ora 10 AM la sediul social, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea noii structuri a actionarilor in urma cesiunii de acțiuni intervenită la data de 17.05.2021, în sensul transmiterii acțiunilor deținute de dl Bociar Anton, în număr de 2500, reprezentând 59,01% din capitalul social, către Bociar Mihai Daniel, Manea Elena si Petrea Oana.

2. Modificarea prevederilor art. 8 din Actul Constitutiv în sensul reducerii numărului de administratori ai societăţii de la 3 la 1 și a administrării societăţii de către un Administrator Unic în locul Consiliului de Administraţie, urmare a faptului că situaţiile financiare anuale ale societăţii nu mai fac obiectul unei obligații legale de auditare.

3. Modificarea prevederilor art. 4 din Actul Constitutiv în sensul eliminării al. 3, astfel dispare propoziția: „Calitatea de acționar este condiționată de calitatea de salariat, iar calitatea de salariat al societății nu are nici o legatură cu cea de acționar”.

4. Desemnarea Administratorului Unic, stabilirea duratei mandatului acestuia și a remuneraţiei sale. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.

5. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al S.I.R.E.G. S.A., în sensul celor de mai sus. Actele constitutive ale societatii, modificate/actualizate în sensul celor mai de sus, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului Galați.

6. Împuternicirea unei persoane pentru a semna în numele Societății și a completa toate documentele necesare pentru implementarea Hotărârii AGEA incluzând, fără a se limita la, Hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a depune sau a asigura depunerea tuturor documentelor prevăzute de legea română la Oficiul Registrului Comerțului competent și la orice alte autorități competente, pentru a reflecta și înregistra toate modificările stabilite în aceste decizii, ori să împuternicească orice persoană specializată pe care o consideră potrivită pentru acest scop.

În cazul în care cvorumul întâlnirii nu va fi statutar întrunit, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se convoacă la data de 2.07.2022 la ora 10 AM, la sediul societăţii. Pot participa toţi acţionarii ce se regăsesc în registrul de acţionari al societăţii la data de referință de 15.06.2022. Participarea va fi personală sau prin mandatar cu procură specială. - Presedinte CA al S.C. SIREG S.A. - Bociar Anton

Citit 7983 ori Ultima modificare Marți, 17 Mai 2022 08:08

Mai multe din această categorie: