Vineri, 05 Iulie 2019 00:00

A.G.A.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

MARTENS S.A. C O N V O C A R E ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (“AGOA”) Consiliul de Administrație al societății MARTENS S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, România, înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/133/1991, C.U.I. 1627270, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 2.331.335 RON (numită în continuare "Societatea"), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al altor reglementări secundare emise în aplicarea acesteia şi al art. 8 și următoarele din actul constitutiv al Societăţii, CONVOACĂ: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (”AGOA") în data de 08.08.2019, ora 10:00 (ora României), Ia următoarea adresă: Vienna House Easy Airport Bucharest, Sala de Conferințe, Calea Bucureștilor 283, Localitatea Otopeni, Județ Ilfov (România), pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 01.08.2019, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi: Ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea Raportului Suplimentar al auditorului financiar, ca urmare a solicitării în acest sens, formulată de acționarul Joantă Vasile. 2. Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.O.A. conform legii. 3. Stabilirea datei de 04.09.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și aprobarea datei de 03.09.2019 ca dată ex date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre. Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari Ia Data de Referință 01.08.2019 în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA. Propuneri ale actionarilor privind adunarea generală a acționarilor: Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți În cele ce urmează ”lnițiatori") au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării. Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, trebuie să fie însotite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actele de identitate ale acționarilor iar în cazul acționarilor persoane juridice, de actele de identitate ale reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, vor fi înaintate Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, după cum urmează: a) depuse Ia registratura Societății din: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 08 AUGUST 2019"; b) transmise către registratura Societății din: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel Încât să fie înregistrat ca fiind primit Ia registratura Societății în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 08 AUGUST 2019” În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea Adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial. Întrebări referitoare Ia adunarea generală a acționarilor: Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de actele menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de 05.08.2019, ora 10:00, după cum urmează : a) depuse Ia registratura Societății din: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 08 AUGUST 2019"; b) transmise către registratura Societății din: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel Încât să fie înregistrat ca fiind primit Ia registratura Societății în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 08 AUGUST 2019Participarea la adunarea qenerală a acționarilor: Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, formularul de împuternicire fiind pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau dacă acționarul este reprezentat de altă persoană, cu împuternicire speciala și actul de identitate al reprezentantului. În cazul acționarilor persoane juridice dovada identității se face cu: ● actul de identitate al reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator, valabil, eliberat de Registrul Comerțului, care să ateste această calitate sau orice alt document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul sau dacă s-a delegat competența de reprezentare altei persoane, pe lângă documentele anterioare se va prezenta și împuternicirea specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. Împuternicirea specială se va întocmi în  trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). ● Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator autorizat în limbile română/engleză. ● Calitatea de reprezentant legal conform legislației actuale poate fi constatată și în baza listei acționarilor MARTENS S.A. de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A., dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central în legatură cu reprezentantul sau legal astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru. În caz contrar, documentele menționate mai sus fac dovada calității reprezentantului legal al acționarului. Împuternicirile speciale în original, completate și semnate de acționar împreună cu actele menționate anterior, vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de data desfășurării Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit disp. art. 92 alineatul 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Votul prin corespondență: Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de Adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență însoțit de actele arătate anterior pentru dovedirea calității de acționar persoană fizică sau juridică sau de reprezentant al acestora, după caz, va fi transmis în original, până la data de 05.08.2019, ora 10:00, după cum urmează: a) depuse Ia registratura Societății din: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 08 AUGUST 2019"; b) transmise către registratura Societății din: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel Încât să fie înregistrat ca fiind primit Ia registratura Societății în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 08 AUGUST 2019” Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele de împuternicire specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății, tel. 0236/472380, fax : 0236/464754 sau pe site-ul www.martens.ro atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 08.07.2019. La data convocării, capitalul social al Societății este format din 932.534 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 932.534 drepturi de vot. Președintele Consiliului de Administrație al MARTENS S.A., HENRI LEENEN. MARTENS S.A., Prin Director General JOHAN GERMAIN A. DE SMET VAN-DAMME (231)

Citit 4166 ori Ultima modificare Vineri, 05 Iulie 2019 12:07
Mai multe din această categorie: « Cumparari Auto Felicitari »