20 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 22 decembrie 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 22 decembrie 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 768

din 15 decembrie 2023

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru vineri, 22 decembrie 2023, ora 1230 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru vineri, 22 decembrie 2023, ora 1230, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 283 din 23 august 2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Galați în domeniul public al Statului Român.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “ZONĂ DE AGREMENT CU INSTALAȚII DE TIP SANIE, PISTE BICICLETE TIP MONTAN, LOC DE JOACĂ ȘI RELAXARE ÎN PĂDUREA GÂRBOAVELE, JUDEȚUL GALAȚI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242 A”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 23/31.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție „Amenajare Spații de Creație Plastică și Expozițională în Aer Liber”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Restaurare și punere în valoare a sitului arheologic Piroboridava. Etapa I – Conservare-consolidare taluzuri sit arheologic și Etapa II – Conservare-restaurare vestigii arheologice, muzeu de sit, parc cu tematică arheologică”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) și Proiectul Tehnic (PT) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Zi pentru Integrarea Socio-Profesională a Persoanelor Adulte cu Dizabilități”din Galați, str.Brăilei nr.138B.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) și Proiectul Tehnic (PT) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pentru Voi”din Galați, str.Brăilei nr.138B.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Continuarea, în anul 2024, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2024, în judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2024, în judeţul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Studiului de fundamentare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.
 2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 21.12.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite