20 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 25 aprilie 2024
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 25 aprilie 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 156

din 19 aprilie 2024

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 25 aprilie 2024, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 25 aprilie 2024, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, validat de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.
 2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 56/29.02.2024 privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 317/26.09.2023 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunurilor imobile aferente obiectivelor de investiții „Clădire pentru Relocare Sediu Prosectură Medicină Legală” și „Instalație electrică de utilizare pentru asigurare spor putere prosectură medicină legală-Spitalul Județean”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unui bun imobil aferent obiectivului de investiție „Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele de investiții: „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare apă uzată în comuna Grivița, județul Galați” și „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Grivița, județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Bază de agreement cu specific pescăresc Zătun 2”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 

 

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 450 din 22.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: "REABILITARE GRADINA BOTANICA SI CREAREA DE FACILITATI DE TURISM PENTRU TINERI, COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII ”RASVAN ANGHELUTA” GALATI ".

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție «Infrastructura de producere a energiei regenerabile pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor» județul Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2024

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala CECCAR Galați, în vederea deșfășurării Concursului de cultură și educație financiar contabilă – etapa județeană.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării ediției a III-a a evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității locale”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați (Grupele 1 şi 2)

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Validarea desemnării nominale a domnului Aurel Mihail TOPCIU, Împuternicit Șef Serviciu al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 24.04.2024.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca


Articole înrudite