20 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 28 iunie 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 28 iunie 2023

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 363
din 22 iunie 2023

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 28 iunie 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 28 iunie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Depunerea jurământului de către doi dintre supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea 

3. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în anul 2020.

Iniţiator:
Costel Fotea 

4. Aprobarea închiderii Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

5. Aprobarea înfiinţării Casei „Delta” în cadrul Compartimentului case nr. 3  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

6. Aprobarea reorganizării Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Compartimentul case nr. 3.

Iniţiator:
Costel Fotea 

7. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

8. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial „ Alin” din cadrul Compartimentului case nr. 3 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Delta” din cadrul Compartimentului case nr. 3 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

10. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Iniţiator:
Costel Fotea 

11. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

13. Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

14. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

15. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Liceului Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

16. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

17. Aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Galați privind  trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea 

18. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumurilor județene DJ 251 și DJ 255C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Smârdan, județul Galați, în vederea implementării proiectelor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

19. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Extindere și modernizare drum centură – varianta ocolitoare – deviere utilități”.

Iniţiator:
Costel Fotea 

20. Aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Închidere Depozit Neconform Rateș – Tecuci, Componentă a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”.

Iniţiator:
Costel Fotea 

21. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitare Grădina Botanică și crearea de facilități de turism pentru tineri, Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan Angheluță”.

Iniţiator:
Costel Fotea 

22. Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă – Pavilion A (saloanele cu paturi parter), Pavilion B (saloanele cu paturi parter si etaj) și Pavilion Nou (saloanele cu paturi parter) – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galați.                                                                        

Iniţiator:
Costel Fotea 

23. Aprobarea Actualizării Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Clădire didactică pentru plante tropicale” Complex Muzeal de Științele Naturii “Răzvan Angheluță” Galați.                                                                        

Iniţiator:
Costel Fotea 

24. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 208 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        

Iniţiator:
Costel Fotea 

25. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”.                                                                        

Iniţiator:
Costel Fotea 

26. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        

Iniţiator:
Costel Fotea 

27. Modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”.                                                                        

Iniţiator:
Costel Fotea 

28. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026.

Iniţiator:
Costel Fotea 

29. Desemnarea unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea 

30. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 27.06.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretarul General al Judeţului  

Ionel Coca


Articole înrudite