16 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finanțe Galați: Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante
Finanțe Galați: Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante

Pentru a veni în sprijinul necesităţilor permanente de îndrumare și informare a tuturor contribuabililor, în vederea conformării voluntare în declararea și plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați vă  aduce la cunoştinţă:

Contribuabilii care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat pot solicita eşalonarea la plată prin transmiterea unei cereri, potrivit Capitolului IV Înlesniri la plată din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Eșalonarea la plată reprezintă un angajament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.

Potrivit prevederilor art. 187 din Codul de procedură fiscală, cererea trebuie să fie însoţită de documentele justificative precizate în O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările și completările ulterioare.

Avantajele de care puteți beneficia în situația în care solicitați eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante:

 • Suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.
 • Evitarea deschiderii procedurii insolvenţei;
 • Continuarea activităţii din perspectiva deblocării conturilor bancare poprite şi acordarea certificatelor de atestare fiscală fără datorii (obligaţiile eşalonate au termene de plată următoare, conform graficului de eşalonare)
 • Amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată în vederea anulării, cu excepţia situaţiei când debitorii nu deţin bunuri sau deţin bunuri insuficiente pentru constituirea garanţei, situaţie în care penalităţile de întârziere vor fi eşalonate la plată;
 • Necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată pentru obligaţiile de plată eşalonate, cu excepţia situaţiei când se achită cu întârziere obligaţiile curente sau rata eşalonată;
 • Amânarea în vederea reducerii cu 75% a penalităţilor de nedeclarare până la finalizarea eşalonării;
 • Posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului că obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Organul fiscal central acordă la cererea debitorilor eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acestora.

Pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanţii în cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13) - (15) din Codul de  procedură fiscală  şi nici nu pot constitui niciun fel de garanţie ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.

Pentru acordarea unei eșalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deținute de organul fiscal;
 2. b) să aibă constituită garanția potrivit art. 193;
 3. c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii. Debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei;
 4. d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

Totodată, debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

De asemenea, cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale nu trebuie să conţină obligaţiile fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) din Codul de procedură fiscală, respectiv:

 1. a) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul prezentului capitol, care și-a pierdut valabilitatea;
 2. b) obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 3. c) obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
 4. d) obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. în cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. în acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente;
 5. e) obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;
 6. f) obligaţiile fiscale care reprezintă accize;
 7. g) obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Organul fiscal analizează cererea depusă şi verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 186 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Cuantumul obligaţiilor eşalonate cât şi termenele de plată sunt stabilite de organul fiscal prin decizia de eşalonare la plata obligaţiilor fiscale, respectiv graficul de plată.

Pe perioada eşalonării debitorul are obligaţia să declare şi să  achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată.

Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eşalonarea la plată  în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, conform Capitolului  IV1 din Codul de procedură fiscală, fără a avea obligația constituirii unei garanții.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ debitorul, pentru a beneficia de eşalonarea la plată  în formă simplificată, sunt reglementate la art. 2091 din Codul de procedură fiscală, respectiv:

 1. a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 2. b) să nu se afle în procedura falimentului;
 3. c) să nu se afle în dizolvare;
 4. d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 5. e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.
 6. f) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal în conformitate cu ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care sunt aprobate formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Dacă pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal, condiţia se consideră îndeplinită.

Potrivit prevederilor art. 2091 , alin. (6) din Codul de procedură fiscală, pentru următoarele obligații fiscale nu se acordă  eşalonarea la plată în formă simplificată:

 1. a)obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentului capitol sau potrivit capitolului I - «Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central» din OUG  181/2020privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, care şi-a pierdut valabilitatea, precum şi obligaţiile fiscale care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii unei eşalonări la plată acordate în temeiul capitolului I - «Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central» din OUG nr. 181/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b)obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 3. c)obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa  167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
 4. d)obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile  14sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eşalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii aferente;
 5. e)obligaţiile fiscale admise la masa credală, pentru debitorii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
 6. f)obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;
 7. g)debitorii care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar;
 8. h)obligaţiile fiscale care reprezintă accize;
 9. i)impozitele şi contribuţiile sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă, astfel cum sunt definite la art. 7  47 din Codul fiscal;
 10. j)taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc;
 11. k) obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată.

Noutățile legislative pot fi consultate accesând site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili / Legislație / Buletin informativ fiscal.


Articole înrudite