Reguli noi de funcţionare pentru creşe Recomandat

Luni, 02 Mai 2022 11:10
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Executivul a adoptat în şedinţa din data de 28 aprilie 2022 Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, iniţiată de Ministerul Educaţiei.
Documentul stabileşte principiile de organizare şi funcţionare a unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, structura anului şcolar pentru aceste unităţi, tipurile de servicii oferite, modalitatea de înscriere, transfer, scoatere din evidenţă a copiilor în/din unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, precum şi conţinutul educativ al activităţii de educaţie timpurie antepreşcolară. De asemenea,reglementează modalitaţile de asigurare a resursei umane, relaţia unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară cu părinţii şi comunitatea, monitorizarea activităţii şi finanţarea acestor unităţi.
Aprobarea acestei metodologiei asigură organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie antepreşcolară pe baze eficiente şi predictibile, fiind eliminate inclusiv efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ unitar şi adecvat pentru educaţia timpurie.

Potrivit metodologiei, serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară desemnează servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere oferite copiilor antepreşcolari, pe timpul zilei, în 4 tipuri de unităţi/instituţii de educaţie timpurie antepreşcolară:
a) creşe arondate unei unităţi de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit (creşa este un serviciu public sau privat cu misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani).
b) creşe arondate unei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componenţă nivel preşcolar, inclusiv creşele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;
c) creşe nearondate unei unităţi de învăţământ pentru care autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare şi care devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi sunt coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
d) centre de zi cu grupe de antepreşcolari (centrele de zi nu au statut de unităţi de învăţământ, ci fac parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici şi privaţi, cu misiunea de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi).
Unităţile de educaţie antepreşcolară pot fi înfiinţate şi organizate în sistem public şi privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară private se organizează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a aceloraşi criterii, standarde şi indicatori de performanţă ce se aplică şi unităţilor de învăţământ publice. Acestea dispun de autonomie organizatorică şi economico-financiară, în conformitate cu reglementările legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ particular şi confesional.
Activitatea de educaţie antepreşcolară se organizează pe grupe de vârstă şi tipuri de program, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar.
Programul de funcţionare urmăreşte acoperirea nevoilor copiilor şi a părinţilor acestora şi poate fi flexibil.
Tipurile de program ce pot fi practicate sunt program normal (5 ore pe zi) şi program prelungit (10 ore pe zi). La nivelul aceleiaşi unităţi pot funcţiona şi grupe cu program normal şi grupe cu program prelungit.

În unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:
a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni);
b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni);
c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni).

Tipurile de servicii oferite de unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară sunt:
a) servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăţi de adaptabilitate la mediul educaţional, de învăţare sau pe remedierea eventualelor deficienţe în dezvoltare.
b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
d) servicii complementare pentru copil şi familie, respectiv servicii de informare şi consiliere, de educaţie parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistenţă psihopedagogică oferite de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse sau servicii tip: centru de joacă, ludotecă etc.
Valorile şi misiunea unităţii de educaţie timpurie anteprescolară, programul de funcţionare, informaţiile cu privire la categoriile de personal şi atribuţiile acestora, drepturile şi obligaţiile părinţilor/reprezentanţilor legali vor fi aduse la cunoştinţa acestora de către conducerea unităţii, în momentul depunerii dosarului de înscriere, precum şi la încheierea contractului educaţional.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu