23 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați 20 mai 2024
Convocator ședință extraordinară Consiliul Județean Galați 20 mai 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 174

din 17 mai 2024

 

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru luni, 20 mai 2024, ora 1300

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru luni, 20 mai 2024, ora 1300, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci”, în municipiul Tecuci, județul Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, în vederea implementării proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci”, în municipiul Tecuci, județul Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție «Eficiență energetică a Clădirii Serviciului de Ambulanță Tecuci, județul Galați».

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: "REABILITARE TERMICA SI MODERNIZARE ENERGETICA A INSTALATIILOR AFERENTE SPITALULUI CLINIC DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI GALATI" .

Iniţiator:

Costel Fotea

  1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                   Ionel Coca


Articole înrudite