22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 29 mai 2024
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 29 mai 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 180

din 23 mai 2024

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 mai 2024, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 29 mai 2024, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunurilor mobile (dotări specifice) aferente obiectivului de investiții „Clădire pentru Relocare Sediu Prosectură Medicină Legală” aflate în domeniul privat al judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiul Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Grivița de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumurilor județene DJ 254 și DJ 254B, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Grivița, județul Galați, în vederea implementării proiectelor: „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare apă uzată în comuna Grivița, județul Galați” și „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Grivița, județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Construire alee în Comuna Movileni, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea actualizării valorii neeligibile aferente proiectului «Restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Colecțiilor” (fosta Farmacie Ținc) din Galați».

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, în vederea participării Echipei de robotică ByteForce la Competiția Maryland Tech Invitațional.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico - Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului „Dotarea Serviciului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați (Grupa 4).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.05.2024.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca


Articole înrudite