12 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 25 octombrie 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 25 octombrie 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 540

din 19 octombrie 2023

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru miercuri, 25 octombrie 2023, ora 1300 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru miercuri, 25 octombrie 2023, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecere asupra terenurilor în suprafață totală de 1055,89 mp aferente drumului județean DJ 251, din comuna Matca, județul Galați, aflate în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății Comerciale Premier Energy S.R.L.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vârlezi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în intravilanul comunei Vârlezi, sat Vârlezi, DJ 242-Lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Vârlezi și administrarea Consiliului Local al comunei Vârlezi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Cerțești, județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați în vederea protejării, promovării și valorificării Sitului arheologic Tirighina-Barboși, obiectiv cultural-turistic de importanță deosebită pentru municipiul și județul Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea delegării parțiale a dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra imobilului – „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate” - (20 apartamente), situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177-A, a Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, precum și a structurii Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, înscris în Cartea funciară nr. 123880 Galați, proprietate publică a Județului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 292 din 23 august 2023 privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE și AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” din GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Acțiuni compensatorii de împădurire aferente proiectului: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D DJ 251B DJ 251A   DJ 251H   DJ 251   DJ 255A   DN25”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN25”.

Iniţiator:

Costel Fotea

15.Aprobarea devizului general consolidat pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D   DJ 251B   DJ 251A   DJ 251H   DJ 251   DJ 255A   DN25”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2024.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2023.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2023-2024, (inclusiv în învățământul vocațional).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 24.10.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite