20 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 29 februarie 2024
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 29 februarie 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 76

din 19 februarie 2024

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 29 februarie 2024, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 29 februarie 2024, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului prof. univ. dr. Moisă ALTĂR.

Iniţiatori:

Mioara ENACHE, Liliana CAMBANACHE, Valeriu MĂNĂILĂ, Constantin GROSU

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Băneasa (U.A.T. a comunei Băneasa).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci(U.A.T. a municipiului Tecuci).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgeţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Baroul Galaţi și Asociația Avocaţilor din Baroul Galați, în vederea susţinerii şi promovării activităţilor cultural – educative, social – umanitare şi sportive.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului înscris în CF nr. 118919 Tecuci, nr. cadastral 118919-C1, în două unități individuale 118919-C1-UI1 și 118919-C1-UI2.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Scânteiești, extindere sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Fântânele, modernizare gospodărie de apă în satul Fântânele și modernizare sistem de captare a apei, comuna Scânteiești, județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vânători privind trecerea unor bunuri imobile (terenuri), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38/29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiții: Drumuri de acces TMB și Depozit Valea Mărului pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Actualizarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.229 din 28.06.2023 privind aprobarea Actualizării Proiectului Tehnic și restul de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție: "Clădire didactică pentru plante tropicale" Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răzvan Angheluță” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 449 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: "REABILITARE TERMICĂ ŞI MODERNIZARE ENERGETICĂ A INSTALAŢIILOR AFERENTE SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI GALAŢI".

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 266 din 27 iulie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: "Eficientizare energetică a clădirii Serviciului de Ambulanță Tecuci, județul Galați".

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea asocierii Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați în vederea atribuirii și implementării Contractului de proiectare-execuție-operare aferent investiției ”Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stație de transfer Galați”, componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96 din 30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.905 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2024 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2025-2027.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.02.2024.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite