29 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 30 mai 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 30 mai 2023

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 322
din 24 mai 2023

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 mai 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 mai 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi  de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

4. Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Județul Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

5. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

6. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității Medico-Sociale Gănești asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a județului Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

7. Solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor bunuri imobile (clădiri și terenuri) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române” în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

8. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Poiana de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Poiana și din administrarea Consiliului Local al comunei Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

10. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2023.

Iniţiator:
Costel Fotea

11. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

12. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCTIONAL E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”.

Iniţiator:
Costel Fotea

13. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”.

Iniţiator:
Costel Fotea

14. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D   DJ 251B   DJ 251A   DJ 251H   DJ 251   DJ 255A   DN25”.

Iniţiator:
Costel Fotea

15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

16. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Construire acoperiș tip șarpantă la Şcoala Specială Emil Gârleanu din municipiul Galați, strada Gării nr.66”- etapa I.

Iniţiator:
Costel Fotea

17. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

18. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

19. Aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi,  către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2023.

Iniţiator:
Costel Fotea

20. Aprobarea plății sumei de 7.500 mii lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița.

Iniţiator:
Costel Fotea

21. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Concursului Național de Chimie „Raluca Rîpan”.

Iniţiator:
Costel Fotea

22. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

23. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

24. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96/30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

25. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:
Costel Fotea

26 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”.

Iniţiator:
Costel Fotea

27. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al Comunei Smârdan, pentru funcționarea Centrului Comunitar Integrat din comuna Smârdan Județul Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

28. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 250/2023, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea:

- Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;

- Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;

- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;

- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;

- Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați.

Iniţiator:
Costel Fotea

29. Aprobarea acordării sumei de 1.255 lei către Inspectoratul Școlar Județean Galați reprezentând suma forfetară lunară majorată cu 100% care nu acoperă cheltuielile lunare de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu.

Iniţiator:
Costel Fotea

30. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026.

Iniţiator:
Costel Fotea

31. Aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

32. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale finanţate din bugetul Judeţului Galaţi.

Iniţiator:
Costel Fotea

33. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 29.05.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretarul General al Judeţului

Ionel Coca


Articole înrudite